Twitter Facebook Instagram Youtube

Acceptar i contractar un préstec a llarg termini per import de 21.608.854,49 euros emmarcat en el Programa de Crèdit Local 2022

Acceptar i contractar un préstec a llarg termini per import de 21.608.854,49 euros emmarcat en el Programa de Crèdit Local 2022

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat l’acceptació i contractació d’un préstec a llarg termini per import de 21.608.854,49 euros amb l’entitat BBVA en haver resultat seleccionada l’esmentada entitat financera per formalitzar l’ acció concertada del Programa de Crèdit Local 2022

L’import del préstec correspon a part de l’import de les inversions a realitzar per l’ exercici econòmic 2022 contemplat en el marc pressupostari de la legislatura, les quals han estat incorporades al pressupost municipal d’ inversions. El préstec s’emmarca dins del Programa de Crèdit Local 2022 que ha posat en marxa la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de reduir els costos financers dels préstecs dels municipis i de les entitats municipals, subvencionant els interessos dels préstecs sol·licitats.

El préstec contempla les següents condicions:

- Import: 21.608.854,49€

- Disponibilitat: 1 any (3 trimestres naturals més fracció de trimestre). La primera disponibilitat del préstec ha de coincidir amb el moment de la signatura i ha de ser com a mínim igual a l’import de la subvenció de la Diputació.

- Carència: 1 any

- Durada dels contractes de préstecs: 10 anys.

- Sistema d’amortització: trimestral en la forma habitual de l’entitat financera.

- Períodes de liquidació d’interessos: trimestrals.

- Tipus d’interès aplicable: euríbor a 3 mesos +diferencial sota els criteris de prudència financera –27% d’aquest diferencial, en el moment de concedir el préstec.

- Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses.

- Subvenció dels interessos: La Diputació de Barcelona subvenciona el diferencial dels préstecs.

El dictamen va ser aprovat amb el vot favorable dels Grups Municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem, PSC i dos regidors de Guanyem Badalona. El Grup Municipal del Partit Popular i dos regidors de Guanyem Badalona es van abstenir.

Badalona, 29 de juny de 2022