Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 28 de juny, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 28 de juny, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió se celebrarà al Saló de Plens de la Casa de la Vila a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 28 de juny a partir de les 18 hores la sessió ordinària corresponent al mes de juny. Es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç següent:

http://endirecte.badalona.cat

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 7, corresponent a la sessió ordinària de 31 de maig de 2022 i l’acta número 8, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 9 de juny de 2022.

2. Presa de possessió del senyor Juan José Portillo López, com a regidor d’aquest Ajuntament.

3. Declaració institucional de la Diputació de Barcelona pel 28 de juny de 2022, dia per a l'alliberament i orgull LGTBI.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

4. Mutació demanial subjectiva de la finca 22.251 Parc de Bombers Canyet.

5. Regularització increment quotes ordinàries dels exercicis 2020 i 2021 CP Mare de Déu de Lorda, 119.

6. Regularització quotes comunitàries escala 98 Mancomunitat de Propietaris Dr. Robert, 96-106 a partir d'agost de 2018.

7. Rescabalament 4a fracció d’IBI 2021 i IBI 2020 de la finca del c/ Prim, 63 interior.

8. Proposta d’Acord de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes comunitàries dels exercicis 2017-2018-2019 i 2020 de la CP Eliseu Meifren, 28-50.

9. Alta i endarreriments quotes comunitàries 2021 CP Pau Piferrer, 35-37.

10. Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Badalona i del sector públic local.

11. Aprovar el nomenament de representant municipal a la reunió de data 29 de juny de 2022 de la Junta General de Marina Badalona, S.A. i determinar el sentit del seu vot..

12. Aprovar inicialment, com a ens consorciat, l'acord adoptat pel consell general del Consorci Besòs, en sessió de 24 de maig de 2022, relatiu a l'aprovació inicial de la modificació dels seus estatuts.

13. Aprovació del projecte executiu per a la urbanització de l'estació d'autobusos de l'Hospital Germans Trias i Pujol.

14. Aprovar la modificació del contracte de serveis per als treballs de manteniment ordinari de l’espai públic, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la via pública municipal de Badalona amb l’empresa contractista ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, consistent en la inclusió dels treballs per assegurar el què s’ha construït de les obres de renovació del col·lector del carrer Pau Piferrer, i autoritzar i disposar la despesa de 142.968,86 €, IVA inclòs a favor de l’empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

15. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2022004861 de data 19 de maig de 2022 referent a la modificació de l’àmbit material de les delegacions de competències en relació amb l’Àmbit d'Educació, Feminismes i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030 per tal d’incloure el nou servei de Manteniment d’Edificis i Instal·lacions Municipals.

16. Donar compte al Ple de la resolució núm. 2022005532 dictada per l’alcalde en data 9 de juny de 2022, de delegació de competències en la 4a tinença d’alcaldia, senyora Teresa González Moreno.

17. Donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia de data 3 de juny de 2022 referent a la delegació de funcions en la vicepresidenta de l’IMSP.

18. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de maig de 2022.

19. Donar compte al Ple de la resolució núm. 2022004742 dictada per l’alcalde en data 17 de maig de 2022, de substitució d’un membre del Consell Rector del Museu de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

20. Tramitació i aprovació de diverses propostes de modificació del pressupost municipal de 2022 (subvencions finalistes educació acompanyament infants).

21. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga del de 2019 (PMSH).

22. Declaració d’especial interès o utilitat municipal en relació amb les sol·licituds de bonificacions del 95% de la quota íntegra de l’IBI a l’empara de l’article 3.3 de l’OF núm. 1 d’aquest Ajuntament.

23. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 (subvenció finalista Federació d'Associacions de Veïns de Badalona).

24. Compatibilitat del personal al servei de l’administració pública (RFV).

25. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 (subvenció finalista FUNDISOC).

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

26. Aprovació de la despesa derivada de l'encomana de gestió a Badalona Serveis Assistencials, SA per a la prestació dels Serveis d'Atenció Domiciliària per a l'any 2022.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

27. Modificació Relació de llocs de treball (1/2022) i adaptació al reglament de teletreball.

28. Ratificar l’acord de 17 de juny de 2022, entre les representacions de l’Ajuntament i de les organitzacions sindicals SFP, PSU, UGT, CCOO i CATAC, en l’exercici de les competències que legalment tenen atribuïdes, amb la finalitat de disposar d’una millor distribució dels efectius del cos de la Guàrdia Urbana, adaptant les jornades dels serveis policials a les necessitats de la ciutat.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú, per la creació del consell de benestar animal.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú, per fomentar i garantir a la ciutadania l'ús de l'espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat la seva forma i manera d'entendre la vida, sense més límits que el respecte a la dignitat i els drets de les altres persones.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 23 de juny de 2022