Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple aprova una Declaració institucional i un Pla de mesures contra el frau per a la gestió dels fons Next Generation

El Ple aprova una Declaració institucional i un Pla de mesures contra el frau per a la gestió dels fons Next Generation

El Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts 31 de maig ha aprovat per consentiment unànime dels grups municipals la Declaració Institucional de lluita contra el frau. L’aprovació d’aquesta Declaració és un dels requisits necessaris perquè l’Ajuntament de Badalona pugui gestionar fons Next Generation.

Declaració institucional de lluita contra el frau

L'Ajuntament de Badalona ha assumit el paper d'organisme executor en la gestió del fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat el 27 d’abril de 2021 pel Consell de Ministres, que juntament amb l’Ordre HFP/1030/202, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, articulen a nivell estatal les obligacions establertes al Reglament (UE) 241(2021) del Parlament i el Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

L’Ajuntament disposa d’un Estatut dels membres de la Corporació on s’estableix un Codi ètic dels membres de la Corporació que recull els principis bàsics que han de guiar el comportament dels càrrecs electes, les normes de conducta i la política d’obsequis.

L’Ajuntament disposa d’un Estatut dels membres de la Corporació on s’estableix un Codi ètic pels alts càrrecs de l’ens, on es determinen els principis . En el seu article 8, es fa esment a la defensa de l’interès públic, la qualitat dels serveis i la modernització de l’Administració, com també fa referència als principis de solidaritat, lleialtat i respecte que regiran les relacions entre els membres de l’equip de Govern. Per contribuir a l’assoliment del recent esmentat, els membres de la Corporació hauran d’abstenir-se en la presa de decisions o mesures quan aquestes els concedeixi un avantatge personal o professional, així com rebutjar regals que

vagin més enllà dels usos socials habituals. L’article 9 fa referència a l’exigència de les responsabilitats, el qual nega qualsevol fur especial de cap membre de la Corporació, i estableix la potestat de l’Ajuntament de reclamar d’ofici qualsevol responsabilitat en la que hagin incorregut els membres de la Corporació per dol, culpa greu o negligència.

A més, els empleats i empleades públiques que integren la plantilla de l'Ajuntament Badalona tenen, entre altres deures, “vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar conformement als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes” (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de

l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, article 52).

L'objecte d'aquesta política és promoure dins de l'organització una cultura que rebutgi tota activitat fraudulenta i faciliti la seva prevenció i detecció, incentivant l’establiment i millora de procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits. Així, entre altres mesures, l'Ajuntament de Badalona, disposa d’una sèrie d’exigències i principis recollits en l’Estatut dels membres de la Corporació esmentat en els paràgrafs anteriors.

L'Ajuntament de Badalona ha posat en marxa mesures eficaces i proporcionades per a la lluita contra el frau, basades en l'experiència i en la recent avaluació del risc de frau realitzada a aquest efecte. Addicionalment, compta amb un procediment per a denunciar aquelles irregularitats o sospites de frau que poguessin detectar-se. Tots els informes es tractaran en la més estricta confidencialitat i d'acord amb les normes que regulen aquesta matèria.

En definitiva, l'Ajuntament de Badalona té una política de tolerància zero enfront del frau i la corrupció i ha establert un sistema de control robust, dissenyat especialment per a prevenir i detectar, en la mesura que sigui possible, els actes irregulars o fraudulents i corregir el seu impacte, en cas de produir-se.

Aquesta política i tots els procediments i estratègies s’emmarquen en les directrius que estableix l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i altra normativa i documentació que serveix de base per a aquesta.

Aprovació del Pla de Mesures Antifrau per a la gestió i execució dels fons vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts 31 de maig ha aprovat el Pla de Mesures Antifrau, per a la gestió i execució dels fons vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L’objectiu del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Badalona és garantir i declarar que, en l’àmbit de la seva actuació, tots els fons vinculats a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) gestionats per l’Ajuntament s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau i els conflictes d’interès. El Pla també preveu l’elaboració de procediments per prevenir, detectar i denunciar situacions que puguin constituir frau o corrupció i per al seguiment de les mateixes.

El Pla, impulsat per l’Àmbit de Govern i Seguretat Ciutadana, per mitjà del Gabinet de Planificació Estratègica, es configura com una peça essencial del Sistema d’Integritat Institucional de l’Ajuntament de Badalona i fa visible el compromís de l’Ajuntament de configurar un model de governança basat en el Bon Govern i la Bona Administració, que incorpora com a valors la integritat i l’ètica institucional en la gestió pública de l’Ajuntament i de totes les persones que hi contribueixen.

El Consell Europeu va aprovar la creació del programa Next Generation EU per estimular la recuperació econòmica i la reparació dels danys causats per la pandèmia de COVID19. Per accedir al programa, que assignava a Espanya fins a 140.000 milions d’euros entre 2021 i 2026, l’Estat va haver de presentar un pla on definia els programes d’actuació previstos i l’estratègia per afrontar els seus reptes específics. Aquest Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) recull el conjunt d’inversions que es realitzaran, majoritàriament entre 2021 i 2023, i el programa de reformes estructurals i legislatives previstes. Per rebre aquests fons, la UE obliga els estats membres a incloure en els plans de recuperació i resiliència que presentin, el disseny d’un sistema que contempli mesures adequades per protegir els interessos financers de la UE, incloent-hi la prevenció, detecció i correcció dels conflictes d’interès, la corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats. És en aquest context que s’ha presentat el Pla de Mesures Antifrau al Ple de l'Ajuntament.

El Ple ha aprovat el dictamen amb els vots favorables de tots els grups municipals. L’aprovació d’aquest Pla és un dels requisits necessaris perquè l’Ajuntament de Badalona pugui gestionar fons Next Generation.

Badalona, 1 de juny de 2022