Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 31 de maig de 2022

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 31 de maig de 2022.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de maig al Saló de Plens de la Casa de la Vila

El Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts 31 de maig ha aprovat per consentiment unànime dels grups municipals la Declaració Institucional de lluita contra el frau. L’aprovació d’aquesta Declaració és un dels requisits necessaris perquè l’Ajuntament de Badalona pugui gestionar fons Next Generation.

Declaració institucional de lluita contra el frau

L'Ajuntament de Badalona ha assumit el paper d'organisme executor en la gestió del fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat el 27 d’abril de 2021 pel Consell de Ministres, que juntament amb l’Ordre HFP/1030/202, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, articulen a nivell estatal les obligacions establertes al Reglament (UE) 241(2021) del Parlament i el Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

L’Ajuntament disposa d’un Estatut dels membres de la Corporació on s’estableix un Codi ètic dels membres de la Corporació que recull els principis bàsics que han de guiar el comportament dels càrrecs electes, les normes de conducta i la política d’obsequis.

L’Ajuntament disposa d’un Estatut dels membres de la Corporació on s’estableix un Codi ètic pels alts càrrecs de l’ens, on es determinen els principis . En el seu article 8, es fa esment a la defensa de l’interès públic, la qualitat dels serveis i la modernització de l’Administració, com també fa referència als principis de solidaritat, lleialtat i respecte que regiran les relacions entre els membres de l’equip de Govern. Per contribuir a l’assoliment del recent esmentat, els membres de la Corporació hauran d’abstenir-se en la presa de decisions o mesures quan aquestes els concedeixi un avantatge personal o professional, així com rebutjar regals que

vagin més enllà dels usos socials habituals. L’article 9 fa referència a l’exigència de les responsabilitats, el qual nega qualsevol fur especial de cap membre de la Corporació, i estableix la potestat de l’Ajuntament de reclamar d’ofici qualsevol responsabilitat en la que hagin incorregut els membres de la Corporació per dol, culpa greu o negligència.

A més, els empleats i empleades públiques que integren la plantilla de l'Ajuntament Badalona tenen, entre altres deures, “vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar conformement als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes” (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de

l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, article 52).

L'objecte d'aquesta política és promoure dins de l'organització una cultura que rebutgi tota activitat fraudulenta i faciliti la seva prevenció i detecció, incentivant l’establiment i millora de procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits. Així, entre altres mesures, l'Ajuntament de Badalona, disposa d’una sèrie d’exigències i principis recollits en l’Estatut dels membres de la Corporació esmentat en els paràgrafs anteriors.

L'Ajuntament de Badalona ha posat en marxa mesures eficaces i proporcionades per a la lluita contra el frau, basades en l'experiència i en la recent avaluació del risc de frau realitzada a aquest efecte. Addicionalment, compta amb un procediment per a denunciar aquelles irregularitats o sospites de frau que poguessin detectar-se. Tots els informes es tractaran en la més estricta confidencialitat i d'acord amb les normes que regulen aquesta matèria.

En definitiva, l'Ajuntament de Badalona té una política de tolerància zero enfront del frau i la corrupció i ha establert un sistema de control robust, dissenyat especialment per a prevenir i detectar, en la mesura que sigui possible, els actes irregulars o fraudulents i corregir el seu impacte, en cas de produir-se.

Aquesta política i tots els procediments i estratègies s’emmarquen en les directrius que estableix l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i altra normativa i documentació que serveix de base per a aquesta.

Aprovació del Pla de Mesures Antifrau per a la gestió i execució dels fons vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts 31 de maig ha aprovat el Pla de Mesures Antifrau, per a la gestió i execució dels fons vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L’objectiu del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Badalona és garantir i declarar que, en l’àmbit de la seva actuació, tots els fons vinculats a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) gestionats per l’Ajuntament s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau i els conflictes d’interès. El Pla també preveu l’elaboració de procediments per prevenir, detectar i denunciar situacions que puguin constituir frau o corrupció i per al seguiment de les mateixes.

El Pla, impulsat per l’Àmbit de Govern i Seguretat Ciutadana, per mitjà del Gabinet de Planificació Estratègica, es configura com una peça essencial del Sistema d’Integritat Institucional de l’Ajuntament de Badalona i fa visible el compromís de l’Ajuntament de configurar un model de governança basat en el Bon Govern i la Bona Administració, que incorpora com a valors la integritat i l’ètica institucional en la gestió pública de l’Ajuntament i de totes les persones que hi contribueixen.

El Consell Europeu va aprovar la creació del programa Next Generation EU per estimular la recuperació econòmica i la reparació dels danys causats per la pandèmia de COVID19. Per accedir al programa, que assignava a Espanya fins a 140.000 milions d’euros entre 2021 i 2026, l’Estat va haver de presentar un pla on definia els programes d’actuació previstos i l’estratègia per afrontar els seus reptes específics. Aquest Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) recull el conjunt d’inversions que es realitzaran, majoritàriament entre 2021 i 2023, i el programa de reformes estructurals i legislatives previstes. Per rebre aquests fons, la UE obliga els estats membres a incloure en els plans de recuperació i resiliència que presentin, el disseny d’un sistema que contempli mesures adequades per protegir els interessos financers de la UE, incloent-hi la prevenció, detecció i correcció dels conflictes d’interès, la corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats. És en aquest context que s’ha presentat el Pla de Mesures Antifrau al Ple de l'Ajuntament.

El Ple ha aprovat el dictamen amb els vots favorables de tots els grups municipals. L’aprovació d’aquest Pla és un dels requisits necessaris perquè l’Ajuntament de Badalona pugui gestionar fons Next Generation.

Aprovada provisionalment l’ús comercial per a la finca situada entre Marquès de Mont-roig, Antoni Bori i Alfons XII

El Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts 31 de maig ha aprovat el Pla especial per a la implantació de l’ús comercial a les parcel·les industrials delimitades per l’avinguda del Marquès de Mont-roig, el carrer d’Antoni Bori i el carrer d’Alfons XII, que es troba a la perifèria de l’àrea industrial del Gorg. La superfície total de l’àmbit és de 4005,47 m².

Es tracta de dues parcel·les ubicades a l’extrem nord-est de l’àrea industrial i contigües al teixit residencial i per tant d’aplicació de l’article 311.2a de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, on determina que es podran admetre els usos comercial, d'oficines, religiós, cultural, recreatiu i esportiu en parcel·les perifèriques de l'àrea industrial, accessibles des de l'exterior d'aquesta, que siguin contigües a zones l'ús principal de les quals sigui el residencial. El sostre màxim d’ús comercial serà de 4.397,47m2

Aquesta peça com a volum singular actua com a ròtula entre els teixits residencials consolidats del nord de l’avinguda de Marquès de Mont-roig i el teixit més actual de l’àmbit de Port i d’altres actuacions pròximes de transformació de la zona industrial.

Es pot considerar, per tant, que la implantació d’aquest ús en aquest emplaçament pot tenir un interès pels habitants d’aquests barris residencials i pel conjunt del municipi donat que permet la implantació de nous serveis.

El dictamen ha estat aprovat pels vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC-A-MES; PSC i Partit Popular, amb l’abstenció del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

Creació de la “Comissió Institucional Copa del Rei ACB 2023 a Badalona”

El Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 31 de maig ha acordat la creació de la Comissió Institucional Copa del Rei ACB 2023 a Badalona, que funcionarà com a grup de treball per a les tasques de seguiment de la seva organització. Aquesta comissió de seguiment tindrà caràcter no permanent i es dissoldrà un cop realitzat l’esdeveniment.

Atès que la competició oficial Copa del Rei i la Minicopa, organitzada per l'ACB, es portarà a terme a la ciutat de Badalona al 2023 es fa necessari endegar la constitució d'un òrgan complementari en aquesta organització municipal als efectes de fer un seguiment de la seva organització.

Aquesta Comissió estarà integrada pels membres següents:

- President/a:

- L’alcalde.

- Vocals:

• Els tinents d’Alcalde de la corporació.

• 1 membre designat pel grup municipal del partit popular,

• 1 membre designat pel grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

• El President del Club Joventut Badalona.

• El President del Badalona Bàsquet Base

• El Comissionat/ada de la Copa

• El Secretari

Podran assistir a les reunions tècnics municipals, altres assessors i coordinadors, així com personal extern, segons es requereixi per la Presidència o la mateixa comissió.

L’alcalde nomenarà per decret els representants d’aquesta Comissió a proposta de cadascuna de les entitats i grups municipals que en formin part.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals.

Modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 per a l’organització de la Copa del Rei de bàsquet

Relacionat amb l’organització de la Copa del Rei de bàsquet del 2023 a Badalona, el Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 31 de maig ha aprovat una proposta de modificació del pressupost municipal per un import de 2,7 milions d’euros per a fer front a l’organització d’aquest esdeveniment.

El dictamen ha estat aprovat pels vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC-A-MES; Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb l’abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics per autònoms i empreses del sector de l'oci nocturn, la restauració i el lleure afectats per la pandèmia del Covid19

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat aquest dimarts 31 de maig les bases que regularan la concessió de les subvencions per als treballadores autònoms i per a les empreses dels sectors d’educació en el lleure i d’activitats extraescolars, l’oci nocturn i la restauració de Badalona que han vist afectada la seva activitat per les mesures de contenció de la propagació del Covid-19. Amb aquestes subvencions es vol assegurar el manteniment dels llocs de treball durant l’ any del 2022 per garantir l’ estabilitat de les plantilles. L’Ajuntament vol potenciar el manteniment dels llocs de treball i contribuir a la continuïtat del teixit empresarial davant els efectes directes o indirectes de les mesures adoptades per fer front a la Covid-19.

Oci Nocturn

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els locals i establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals i Karaokes i discoteques de joventut.

La quantia de la subvenció en aquest sector consistirà en una aportació màxima de 50.000 € sempre que es compleixin tots els requeriments estipulats. La subvenció es farà en dues aportacions, la primera corresponent al 50% un cop es comprovi a la documentació aportada a la sol·licitud que es manté com a mínim el 70% de la plantilla respecte a la que havia a data febrer del 2020. El tant per cent requerit es comprovarà en la relació de treballadors contractats des del mes de març de 2022 fins al mes de juny de 2022.

La segona aportació corresponent al 50% un cop es comprovi a la documentació aportada a la sol·licitud que es manté com a mínim el 70% de la plantilla respecte a la que havia a data febrer del 2020. El tant per cent requerit es comprovarà en la relació de treballadors contractats des del mes de juliol de 2022 fins al mes d’octubre de 2022.

• Atenent al nombre de treballadors contractats s’ estableixen els següents Imports:

• Trenta o més treballadors a data 28 de febrer de 2020: 50.000€

• De quinze a vint-i-nou treballadors a data 28 de febrer de 2020: 30.000€

• De sis a catorze treballadors a data 28 de febrer de 2020: 20.000€

• Cinc o menys treballadors a data 28 de febrer de 2020: 15.000€

Es consideraran treballadors tant les persones assalariades amb contracte laboral com els autònoms titulars de l’activitat o socis donats d’alta al Regim Especial de Treballadors Autònoms.

Restauració

Poden ser beneficiaris d’ aquests ajuts les persones treballadores autònomes i empreses de la restauració enquadrats en els epígrafs d’IAE 671,672 i 673, amb qualsevol forma jurídica, regulades com activitats no essencials, per la Llei 4/2021, de 12 d’ abril, que tinguin activitat empresarial al municipi de Badalona, i que no disposin de servei de terrassa, que hagin patit les conseqüències de disminució en els seus ingressos per les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

La quantia màxima de la subvenció serà d’un import total de 5.000€. La concessió de la subvenció es farà en una única aportació un cop es comprovi a la documentació aportada que s’han mantingut com a mínim el 70% dels llocs de treball que hi havia a data 20 de febrer del 2020 durant els mesos de març, abril, maig i juny del 2022.

Lleure

Poden sol·licitar les ajudes aquelles empreses que contribueixen al creixement integral dels infants, adolescents i joves; que propicien la ciutadania activa i duen a terme un perfil d'activitats no especialitzades mitjançant eines pedagògiques pròpies de l'educació del lleure. Per exemple, podran beneficiar-se de les mesures les empreses que es dediquin a les activitats d’educació en el lleure dins i fora marc escolar, l’animació sociocultural, cases de colònies i albergs, casals de vacances, ensenyaments no reglats d'idiomes, escoles de música i dansa, arts plàstiques i escèniques, reforç escolar, etc. No podran demanar les ajudes els clubs esportius federats.

La quantia de la subvenció consistirà en una aportació màxima de 5.000€. La subvenció es farà en única aportació ,un cop es comprovi a la documentació aportada a la sol·licitud que es manté com a mínim el 60% de la plantilla respecte a la que havia a data febrer del 2020. El tant per cent requerit es comprovarà en la relació de treballadors contractats des del mes de setembre de 2021 fins al mes de juny de 2022.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Renúncia d’Irene González a l’acta de regidora de l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha pres aquest dimarts 31 de maig coneixement de la renúncia formulada per la senyora Irene González Poveda a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona.

En data 13 de maig de 2022 la senyora Irene González Poveda va presentar un escrit al Registre General de l’Ajuntament, mitjançant el qual renuncia a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona, càrrec que exerceix en l’actualitat i del que va prendre possessió en la sessió constitutiva de la Corporació el dia 15 de juny de 2019, per haver estat proclamat electe amb la candidatura presentada pel Partit Popular corresponent a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019.

Es comunicarà aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat del Partit Popular que ocupa la posició núm. 14 de la candidatura que segons les dades que obren a la Secretaria General, correspon al senyor Juan José Portillo López.

Moció en suport de la iniciativa judicial impulsada per la magistrada Lucía Avilés sobre " La violència econòmica com a forma de violència de gènere"

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de maig la moció en suport de la iniciativa judicial impulsada per la magistrada Lucía Avilés sobre " La violència econòmica com a forma de violència de gènere".

La moció proposa els següents acords:

Primer. Que l’Ajuntament de Badalona en Ple doni suport a la Iniciativa legislativa Judicial impulsada per la magistrada Lucía Avilés sobre "la violència econòmica com a forma de violència de gènere".

Segon. Donar trasllat d’aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados i a la magistrada Sra. Lucía Avilés Tercer. Donar trasllat d’aquesta moció a tots els partits polítics que formen el Parlament de

Catalunya i el Congreso de los Diputados.

Quart. Que es traslladi l’aprovació d’aquesta moció a d’Institut Català de la Dona (ICD) i a les entitats del municipi de la Badalona.

La moció ha esta aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per la planificació educativa i la resolució immediata de la situació de les famílies de Badalona que es troben sense plaça escolar pels seus infants en un centre de proximitat al domicili familiar

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de maig la moció per la planificació educativa i la resolució immediata de la situació de les famílies de Badalona que es troben sense plaça escolar pels seus infants en un centre de proximitat al domicili familiar.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Activar de forma efectiva La Comissió de planificació en la programació de l’oferta educativa tal i com estableix el decret 11/2021 per la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del servei d'educació de Catalunya Garantint la participació efectiva de l’Ajuntament de Badalona, la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Educació i tots els agents que formen la comunitat educativa i habilitant els mecanismes necessaris per fer vinculant la seva participació.

SEGON Reunir de manera immediata la Comissió per iniciar els treballs de planificació de l'oferta educativa a curt i llarg termini que doni resposta als problemes plantejats i garanteixi que les famílies badalonines tinguin accés a una oferta de centres públics a la seva zona i d’acord amb la seva demanda.

TERCER Incrementar el nombre de places publiques en nombre suficient, per donar una solució urgent i satisfactòria pel curs 2022-2023 i garantir l’escolarització de les famílies que seus infants a P3 i no han obtingut una plaça en un centre de proximitat al domicili familiar com a les famílies de Badalona que han preinscrit els seus infants a 1r d’ESO i no han obtingut plaça als centres adscrits a la seva escola.

QUART Portar a terme una diagnosi que identifiqui, les mancances en equipaments i d’altres recursos i necessitats de dotacions en tots els cicles de les etapes escolars (0 a 3, primària, secundària i batxillerat) per zones a Badalona.

CINQUÈ Impulsar un pacte de ciutat en col·laboració amb la comunitat educativa, per fer efectiva una planificació els centres educatius de la ciutat i la seva oferta a curt, mitjà i llarg termini i elaborar un document marc d’actuació que comprometi les prioritats en els plans de govern tant de l’actual com dels futurs governs de la ciutat.

SISÈ Que el govern en un termini de 3 mesos presentarà en el Ple Municipal i davant de la comunitat educativa un pla de xoc per revertir la situació de manca d’inversió de l’escola pública a la ciutat, tal i com preveu el pressupost municipal recentment aprovat.

SETÈ Que abans de l’estiu l'Ajuntament de Badalona presentarà a la taula de planificació un calendari per garantir la construcció de tots els centres pendents a la ciutat i en donarà compte seguidament a la comissió de planificació i a la comunitat educativa.

La moció ha esta aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de juny de 2022