Twitter Facebook Instagram Youtube

La Junta de Govern Local aprova inicialment el Pla especial de regulació de la implantació dels jocs d’atzar al municipi de Badalona i prorroga un any més la suspensió de llicències

El Pla pretén minimitzar l’accessibilitat dels col·lectius vulnerables als establiments de jocs d’atzar per reduir els riscos d’addicció i els danys associats

La Junta de Govern Local de Badalona ha aprovat inicialment el Pla especial de regulació de la implantació dels jocs d’atzar al municipi de Badalona i també la pròrroga pel termini d’un any de la suspensió de l’atorgament de llicències per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar com ara bingos, casinos, sales de joc i locals d’apostes.

L’objecte del Pla especial és regular la intensitat dels usos del sòl i les condicions urbanístiques per a la implantació d’establiments de concurrència pública destinats a salons de joc, Bingos i Casinos de joc a Badalona, per tal d’establir una regulació coherent a tot el municipi i ajustada a les directrius vigents en matèria de Salut. En aquest sentit, l’objectiu principal del Pla és minimitzar l’accessibilitat per part dels col·lectius vulnerables als establiments destinats als jocs d’atzar, a fi de reduir els riscs d’addicció i els danys associats.

Aquest planejament regula les condicions d'impanació dels locals destinats a activitats de salons de joc, Sales de bingo i Casinos. La regulació que es proposa es justifica d’acord una anàlisi prèvia dels àmbits d’acció dels col·lectius vulnerables i amb la voluntat d’obtenir un correcte equilibri entre el joc com a activitat d’oci i entreteniment i la necessària protecció de consumidors enfront del risc derivat d’aquesta activitat.

Segons el Pla especial de regulació, una vegada analitzada l’evidència científica respecte dels principals factors individuals i ambientals de vulnerabilitat enfront del trastorn del joc, es proposa l’especial protecció de diversos usos vinculats als col·lectius vulnerables enfront danys associats al joc d’apostes, limitant la presència propera d’establiments on es desenvolupin activitats relacionades amb el joc.

Per tant, a efectes d’aquest Pla, es proposa que tinguin consideració d’usos protegits els centres educatius; les biblioteques; els centres esportius municipals; els centres oberts; els centres d’internament de menors; els casals de joves i de barri; els centres cívics; els centres de salut; els hospitals; els centres d’atenció primària i d’urgències; els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències; els centres de salut mental; els centres i hospitals de dia; els centres d’atenció a persones amb problemes de joc/ trastorn del joc; els centres de Serveis Socials; els centres del Servei d’Ocupació de Catalunya i oficines d’atur. Així, es proposa que els establiments destinats a jocs d’atzar se situïn a una distància de 450 m dels

usos protegits a efectes d’aquest pla, a excepció dels centres educatius, on es considera una cobertura de protecció de 650 metres.

Prorrogada un any més la suspensió d’atorgament de llicències

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 29 de juny de 2021, va acordar suspendre, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències i admissió de comunicats per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar (com a bingos, casinos, sales de joc, locals d’apostes...), així com de l’atorgament de llicències o títols habilitants per fer obres destinades a l’obertura o ampliació de locals o edificacions destinats a aquestes activitats, d’instal·lació o ampliació. Ara, la Junta de Govern Local reunida aquest dimarts ha acordat prorrogar aquesta suspensió un any més

Badalona, 24 de maig de 2022