Twitter Facebook Instagram Youtube

Llum verda a la nova ordenació de l'Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Sant Crist a Badalona que incrementa el nombre d’habitatges amb protecció

Llum verda a la nova ordenació de l'Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Sant Crist a Badalona que incrementa el nombre d’habitatges amb protecció.

La Comissió de territori de Catalunya aprova una modificació del planejament que permetrà incrementar el nombre d’habitatges amb protecció fins a 215

També ordena la façana del barri de Sant Crist amb el lateral de la C-31, amb un espai públic de qualitat i esponjant tota l’àrea

La Comissió de territori de Catalunya, dependent del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territorial, en la sessió de 26 d’abril de 2022, ha aprovat definitivament la modificació del planejament de l’àrea residencial estratègica (ARE) de Sant Crist, a petició del Consorci que desenvolupa aquest sector de la ciutat, integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Badalona. L’objectiu del canvi és incrementar el nombre d’habitatges amb protecció que s’hi podran construir i adaptar l’ordenació de l’ARE al projecte constructiu del lateral de la C-31.

Les ARE es van concebre com a nous eixamples a les principals ciutats catalanes, dotats d’habitatges, tan de règim lliure com amb diferents règims de protecció, equipaments, zones verdes i espais públics de qualitat. A Badalona s’hi preveuen dues ARE, la de l’Estrella i la de Sant Crist, situada al nord-oest de la ciutat. En aquest darrer cas, es preveien construir 176 habitatges, tots amb algun règim de protecció.

La modificació aprovada eleva fins a 215 el nombre de pisos protegits per donar resposta a les necessitats d’accés a un habitatge assequible, sense incrementar el sostre total del planejament vigent. A més de contribuir al reequilibri social, també es vol consolidar el barri de Sant Crist en la seva façana a la C-31, generant espai públic de qualitat i esponjant tota l’àrea. Aquesta modificació és el tràmit previ i necessari per tal que el Consorci iniciï l’expedient d’expropiació del sector.

L’esponjament del barri

La nova ordenació proposada de l’ARE de Sant Crist tindrà un front d’illes obertes que alternarà edificis alineats a la C-31 i als carrers perpendiculars a la mateixa amb uns espais verds de nova creació. La disposició dels blocs de pisos millorarà les tipologies dels habitatges, que disposaran de més superfície de façana a l’exterior i diferents orientacions. Al llarg del front de la C-31, per tant, s’alternaran edificis de 3, 5 i 7 plantes.

També es generaran dos nous pols d’activitat en el barri de Sant Crist situant en els extrems de l’ARE unes illes on es combinen zones verdes, equipaments i sostre residencial. D’una banda, es dibuixa una gran zona verda a l’extrem sud-oest del sector, confrontant la rambla de Sant Joan, que serà la porta d’entrada al barri de Sant Crist des del centre de Badalona. D’una altra, es reurbanitzarà la zona verda existent a l’extrem nord-est del sector, a la cantonada entre els carrers de la Selva i d’Àgueda Mompel, que quedarà vinculada a l’equipament situat a la planta baixa de l’edifici d’habitatges de la mateixa illa, generant-se un altre pol d’activitat dins del barri que es reforçarà amb el sostre comercial de l’edifici confrontant.

Nous espais verds i equipaments

Es disposen quatre petites zones verdes al llarg de l’àmbit, entre el carrer de Góngora i el carrer d’Àgueda Mompel. Aquestes zones verdes són les que se situen a la façana a la C-31, alternant-se amb els futurs edificis d’habitatge, dotant el barri de nous espais lliures de proximitat per als veïns i fent-lo més permeable. Finalment, es preveuen dos equipaments públics en lloc d’un, l’ús dels quals es determinarà en funció de les necessitats municipals.

L’ARE Sant Crist es recolza principalment en el carrer de l’Abat Escarré, que modificarà la seva secció amb el projecte del nou lateral de la C-31. El pendent en sentit nord-oest del barri fa que els vials que conflueixen en aquest lateral de l’autopista tinguin grans desnivells. La modificació de l’ARE soluciona aquest fet mitjançant la restricció de vehicles i l’adaptació carrer per carrer al desnivell, amb escales on el pendent és més fort i amb rampes on és més suau.

Badalona, 17 de maig de 2022