Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple aprova inicialment el Pressupost municipal de 2022 el qual se situa en 278 milions d’euros, amb un annex d’inversions de 87,7 milions d’euros

El Ple aprova inicialment el Pressupost municipal de 2022 el qual se situa en 278 milions d’euros, amb un annex d’inversions de 87,7 milions d’euros.

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 28 d’abril de 2022

Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2022

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió extraordinària celebrada el dijous 28 d’abril ha aprovat inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici 2022 i la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2022.

El pressupost municipal d’aquest exercici se situa en 278 milions d’euros, una xifra que inclou la despesa corrent, el pressupost d’inversions i les despeses financeres.

La proposta del pressupost per a l’exercici de 2022 incrementa en 26,2 milions d’euros la despesa corrent en relació amb el pressupost vigent, en pròrroga de 2019. El nou pressupost creix un 16,34% i se situa en 187 milions d’euros.

Es preveu obtenir 190 milions d’euros d’ingressos corrents, 23,6 milions d’euros més que el que preveia el pressupost de 2021, el que representa un increment del 14,16%.

El pressupost té un annex d’inversions de 87,7 milions d’euros.

Pel que fa al pressupost general consolidat, compost pel pressupost de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les societats municipals, se situarà aquest 2022 en 380 milions d’euros.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, 2 vots de GBeC i PSC, i l’abstenció del Grup Municipal del PP i de dos representants de GBeC.

Tots els documents es poden consultar en aquest enllaç:

http://badalona.cat/infopublica

Creació de la Comissió de Seguiment del Pressupost municipal de l’exercici 2022 i del Pla d'Equipaments

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dijous 28 d’abril crear la Comissió de Seguiment del Pressupost municipal de l’exercici 2022 (ordinari i inversions) i del Pla d'Equipaments, en el si de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i, Hisenda, Recursos Interns i Personal.

Aquesta Comissió estarà integrada pels membres següents:

President/a:

L’alcalde o persona en qui delegui que serà un/a regidor/a del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

Vocals:

• 1 membre designat pel grup municipal del Partit Popular

• 1 membre designat pel grup municipal Socialista

• 1 membre designat pel grup municipal de Guanyem Badalona en Comú

• 1 membre designat pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-MES

• 1 membre designat pel grup municipal de Badalona en Comú Podem.

• 1 membre designat pel grup municipal Junts per Catalunya Badalona

• El/la interventora/or general

• El/la tresorer/a

• El/a Cap de l’Oficina Pressupostària

• Els tècnics/ques que siguin requerits

Secretaria: El Lletrat/da municipal que es designi.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, GBeC i PSC, i el vot contrari del PP.

Badalona, 29 d’abril de 2022