Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 26 d’abril de 2022

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 26 d’abril de 2022.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes d’abril al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Es dona compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms

En la sessió d’aquest dimarts 26 d’abril es va donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms.

El resultat pressupostari de l’exercici 2021 és de 36,2 milions d’euros, que prové de la diferència entre els nou capítols de drets i obligacions reconegudes netes. Aquesta xifra, corregida per les despeses financeres i les desviacions de finançament, s’incrementa fins a arribar als 45,1 milions d’euros de Resultat Pressupostari Ajustat

Pel que fa al càlcul del romanent de tresoreria, els fons líquids a final de l’exercici són de 200 milions d’euros. Un cop aplicats els drets i obligacions pendents de cobrament o pagament, així com les partides, cobrades o pagades, pendents d’aplicació definitiva obtenim la xifra de 220,8 milions d’euros.

A l’anterior xifra se li detreuen 22,4 milions de saldos de dubtós cobrament i 45,6 milions corresponents a despeses amb finançament afectat per assolir una xifra de Romanent de Tresoreria Per a Despeses Generals de 152,8 milions d’euros.

Moció per a la resolució de la situació de tancament de la biblioteca de Can Casacuberta i per garantir l’oferiment d’espais i serveis municipals substitutius mentre roman tancada.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 d’abril la moció per a la resolució de la situació de tancament de la biblioteca de Can Casacuberta i per garantir l’oferiment d’espais i serveis municipals substitutius mentre roman tancada.

La moció proposa els següent acords:

1. Informar quinzenalment la ciutadania de l’estat d’execució de les obres i de l’estat de les licitacions i confeccionar i mantenir actualitzat un calendari on es reflecteixin les actuacions necessàries per garantir la reobertura de l'equipament en el termini establert.

2. Mantenir actualitzat i consultable el pla de biblioteques municipal. Informar la plataforma i les entitats col·laboradores de l’estat d’aquest pla i fomentar la transparència sobre compromís del consistori en relació a les dues biblioteques que s’hi preveien i que encara no s’han obert (la de Bufalà / Bonavista / Canyet / Morera / Montigalà i la de La Salut / Sant Mori de Llefià / Artigas / Sant Antoni de Llefià).

3. Informar la plataforma, les entitats col·laboradores i la ciutadania del cost diari que genera la biblioteca en els més de dos anys en què no està prestant cap servei (recursos humans, manteniments, subministraments, etc.).

4. Informar la plataforma i les entitats col·laboradores del destí de les partides pressupostàries que hi havia previstes durant 2020, 2021 i 2022 per al funcionament de la biblioteca.

5. Informar la plataforma i les entitats col·laboradores sobre les subvencions de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions supramunicipals destinades a la biblioteca que s’han perdut mentre la biblioteca ha estat tancada.

6. Cedir espais i programació alternativa –durant el temps que estigui tancada la biblioteca– on portar a terme les activitats i serveis de la biblioteca, com sales d’estudi, espais de lectura, activitats culturals, etc.

7. Prendre les accions necessàries per garantir que l’equipament reobri com més aviat millor (com a tard, durant la tardor d’enguany, segons el compromís adquirit en roda de premsa de 20 d’abril) i complint amb totes les mesures de seguretat reglamentàries sense posar en risc ni treballadors ni usuaris. Assegurar-se d’evitar en un futur situacions com les que han portat al tancament de l’equipament.

8. Informar la plataforma Can Casacuberta Oberta, les entitats col·laboradores i la ciutadania d’aquests acords i de les accions derivades d'aquests.

La moció ha estat aprovada amb el vots favorable de tots els Grups Municipals.

Moció sobre l'estat actual del II Pla d'igualtat intern 2022-2026

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 d’abril la moció sobre l'estat actual del II Pla d'igualtat intern 2022-2026

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Que el govern municipal actualitzi la Comissió de Negociació com estableix el Real Decret 901/20 del 13 d’octubre, per el que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre.

Segon.- Executar el desplegament del Protocol de Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe i que es faci arribar als Grups Municipals els treballs i accions que es realitzin de forma periòdica.

Tercer.- Que el govern municipal iniciï la licitació del II Pla d’Igualtat Intern 2022-2026. Cal destacar que l’equip del Pla d’Igualtat Intern 2020-2021 va deixar aprovat pel Servei de Contractació l’expedient i existeix al Pressupost actual dotació pressupostària suficient.

Quart.- Adhesió i aprovació de la Declaració de les empreses, organismes i entitats del sector públic dependents de l’Ajuntament de Badalona al compromís amb la Igualtat i al Programa Demèter.

Cinquè.- Que el govern municipal faci arribar als Grups Municipals i a les seccions sindicals de l’Ajuntament un document on s’expliquin quines accions s’han realitzat per part de l’Ajuntament en el marc del Programa Demèter.

Sisè.- Que el govern municipal tramiti la versió actualitzada en forma de proposta a la Comissió Informativa Especial del Pla d’Igualtat Intern en la propera convocatòria de reunió, de la “Declaració institucional de compromís en l’establiment de polítiques d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Badalona” que es va fer a petició del Grup Municipal del Partit Popular al febrer de 2019.

La moció ha estat aprovada amb el vots favorable de tots els Grups Municipals.

Badalona, 27 d’abril de 2022