Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 26 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 26 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme presencialment al Saló de Plens de la Casa de la Vila a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 26 d’abril a les 18 hores una sessió ordinària. Davant la millora del context sanitari, la sessió tornarà a celebrar-se presencialment al Saló de Plens de la Casa de la Vila. Es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes d’abril té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 3, corresponent a la sessió ordinària de 29 de març de 2022 i l'acta número 4, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 4 d'abril de 2022

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Aprovar la cessió parcial de places d’aparcament i trasters de la concessió demanial de ARAUCA SCCL a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA NOU LLOC HABITATGE SOCIAL i autoritzar la seva hipoteca.

3. Donar compte de la resolució de l’alcalde referent a la substitució de dos membres al Consell d’administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

4. Cessar i nomenar un representant del grup municipal Badalona en Comú Podem al Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

5. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de març de 2022

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

6. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 (incorporació de RLT, aplicació pressupostària EEBB.)

7. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista protecció civil).

8. Donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia de data 31 de març d’enguany, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms, així com l’informe de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos – ANNEX 1.

9. Resoldre el recurs de reposició presentat per la Fundació ASCA contra l'acord de Ple relatiu a la liquidació del Conveni de formalitzat en data 29/12/2016 amb la Fundació ASCA, com entitat col·laboradora, per a la concessió d'ajuts reintegrables en forma de préstecs.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

10. Aixecar el reparament obstatiu plantejat per la Intervenció municipal en relació al contracte del servei del programa d'Informació i Dinamització als Centres d'Ensenyament Secundari (PDICES).

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

11. Proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019, per fer front a la indemnització Servei Neteja Edificis Municipals FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA (des de setembre 2019-febrer 2022).

12. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 (BSA).

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per reclamar una investigació independent i transparent per aclarir responsabilitats en el cas d'espionatge que han patit personalitats de l'àmbit sobiranista i independentista de Catalunya.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la resolució de la situació de tancament de la biblioteca de Can Casacuberta i per garantir l’oferiment d’espais i serveis municipals substitutius mentre roman tancada.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular sobre l'estat actual del II Pla d'igualtat intern 2022-2026.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 22 d’abril de 2022