Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovada la constitució de la Comissió d'Estudi encarregada de redactar l'ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)

Aprovada la constitució de la Comissió d'Estudi encarregada de redactar l'ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la constitució de la Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, determina per als municipis de 50.000 habitants l’obligació d’establir Zones de Baixes Emissions abans de l’any 2023.

La composició de la Comissió d’Estudi serà la següent:

Presidència: -L’Alcalde o Regidor/-a en qui delegui.

Vocals:

- 1 representant de cada Grup polític municipal

- Cap de Servei Jurídic i d’Administració general de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut.

- Cap de Servei de Salut

- Cap de Servei de Via Pública i Mobilitat

- Cap del Departament d’Ecologia Urbana.

- Tècnic de Mobilitat

- Representant de Guàrdia Urbana

- Representant de Protecció Civil

- Representat Federació d'Associacions de Veïns de Badalona (FAVB)

- Representant Federació d'Empresaris

- Representant CCOO

- Representant UGT

Secretària: -Lletrada Departament jurídic i d’administració general d’urbanisme.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 de març de 2022