Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 29 de març de 2022

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de març per via telemàtica

Aprovada la constitució de la Comissió d'Estudi encarregada de redactar l'ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la constitució de la Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, determina per als municipis de 50.000 habitants l’obligació d’establir Zones de Baixes Emissions abans de l’any 2023.

La composició de la Comissió d’Estudi serà la següent:

Presidència: -L’Alcalde o Regidor/-a en qui delegui.

Vocals:

- 1 representant de cada Grup polític municipal

- Cap de Servei Jurídic i d’Administració general de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut.

- Cap de Servei de Salut

- Cap de Servei de Via Pública i Mobilitat

- Cap del Departament d’Ecologia Urbana.

- Tècnic de Mobilitat

- Representant de Guàrdia Urbana

- Representant de Protecció Civil

- Representat Federació d'Associacions de Veïns de Badalona (FAVB)

- Representant Federació d'Empresaris

- Representant CCOO

- Representant UGT

Secretària: -Lletrada Departament jurídic i d’administració general d’urbanisme.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Estudi de viabilitat per licitar la reforma i explotació del Mercat de Llefià

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la publicació de l’estudi de viabilitat per a la licitació d'un contracte de concessió d'obra pública per a la reforma del Mercat del Mercat Municipal de Llefià en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Badalona, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes. La prioritat és la reforma de l'edifici i també millorar el servei de mercat que s'ofereix al barri des de l'any 1965.

Es tracta d'iniciar el procés per portar un operador al mercat de Llefià que es faria càrrec dels costos de rehabilitació de l'edifici. L’estudi proposa una reforma integral de l’edifici i dels espais adjacents del Mercat Municipal de Llefià. Un cop finalitzades les obres, el concessionari haurà de retornar a l’Ajuntament l’espai destinat a les parades que actualment estan ocupades, i a canvi l’Ajuntament contribuirà en proporció als costos de manteniment i conservació de l’edifici, reservant-se el dret a cedir l’explotació d’aquestes parades als agents comercials.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, PSC i PP i l’abstenció del Grup Municipal de GBeC.

Aprovades les Bases per a les subvencions al sector de la restauració per pal·liar els efectes de la Covid-19 durant l’exercici 2021

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment les Bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes i empreses del sector de la restauració, afectades per les mesures de contenció de la propagació de la Covid-19 durant l’exercici 2021. La quantia màxima de la subvenció serà de 5.000€. L’import màxim destinat a l’atorgament d’aquests ajuts econòmics és d’1.000.000 euros.

Les subvencions tenen per objecte pal·liar els efectes de l’impacte econòmic que van provocar les mesures de tancament i de restricció dels aforaments dels establiments de la restauració que es van aplicar per fer front a la pandèmia de la Covid-19 i que han patit les conseqüències en les seves finances durant l’exercici 2021.

L’Ajuntament vol potenciar l’activitat econòmica, l’emprenedoria i contribuir a la continuïtat del teixit empresarial davant els efectes directes o indirectes de les mesures adoptades per fer front a la Covid-19.

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com a establiments dedicats a la restauració: restaurants, cafeteries i bars que no disposi del servei de terrassa.

El dictamen ha estat aprovat amb el vot favorables de tots els grups municipals.

L’Ajuntament rebrà la cessió gratuïta d'ús de diversos locals de l'estació Llefià L9 del Metro per a activitats cíviques i culturals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat acceptar la cessió d'ús de 4 locals de l'estació Llefià L9 del Metro de Badalona. Concretament, l’Ajuntament disposarà dels locals núm. 3, 4 i 5 de 97,8 m2 cadascun i del número 6 amb 108,7 m2 de superfície.

La cessió fins al dia 19 de setembre de 2040 és gratuïta. L’ús d’aquests espais serà per a la realització d’activitats cíviques i culturals.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció de suport a les persones refugiades

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de març la moció de suport a les persones refugiades.

La moció proposa els següents acords:

1. Crear i convocar una comissió especial de treball d’atenció al refugiat, per gestionar l’arribada de persones refugiades a la ciutat.

2. Habilitar alguna de les grans infraestructures existents a la ciutat com a espais d’acollida temporal i d’urgència on es pugui atendre també les problemàtiques derivades de salut mental.

3. Treballar un pla de recepció educativa i d’inclusió social des de les regidories de Benestar Social, Joventut i Esports pels menors no acompanyats que arribin a la nostra ciutat.

4. Demanem a la UE i als seus Estats membres que mobilitzin la seva capacitat i recursos per donar l’ajuda humanitària necessària a les persones del país els refugiats que fugen del conflicte.

5. Traslladar aquests acords al Govern de la Diputació de Barcelona, al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya, i a les entitats de Badalona que treballen per l'atenció als refugiats i a BDN acull.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorable dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, GBeC i PSC, i el vot contrari del PP.

Moció de suport a l’acció reivindicativa de FAMPAS i el col·lectiu transformem l’autopista

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de març la moció de suport a l’acció reivindicativa de FAMPAS i el col·lectiu transformem l’autopista.

La moció proposa els següents acords:

1. Donar suport a totes les iniciatives de les entitats que treballen per transformar la C31.

2. Acompanyar i donar suport a FAMPAS i al col·lectiu transformen la C31 per a fer possible la iniciativa, d’aquestes entitats de la ciutat, de realitzar la festa de l’escola pública del 2022 en l’espai de l’autopista.

3. Donar suport a FAMPAS i al col·lectiu Transformem la C31 per iniciar els tràmits necessaris amb el govern de la Generalitat perquè la festa de l’escola pública es pugui realitzar en l'emplaçament de la C31.

4. Incorporar, a l’agenda municipal, l’objectiu de transformació de la C31.

5. Promoure els debats necessaris per assolir una proposta de ciutat amb l’objectiu de transformar la C31.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorable dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, GBeC i PSC, i l’abstenció del PP.

Moció per demanar una moratòria en la implantació de la zona de baixes emissions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de març la moció per demanar una moratòria en la implantació de la zona de baixes emissions.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Sol·licitem al Govern de Badalona que demani l’aplicació d’una moratòria en la implantació a la ciutat de la Zona de Baixes Emissions que restringeix el pas als vehicles més antics a partir de l’1 de gener de 2023.

SEGON.- Sol·licitar al Govern d’Espanya que ampliï els plans renove amb fons europeus del Pla de Recuperació per a la compra de nous vehicles, durant una dècada, per fomentar així l'adquisició de vehicles amb una tecnologia més respectuosa amb el medi ambient i posant èmfasi en les ajudes a les persones amb menors ingressos.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorable dels grups municipals del PSC i el PP, els vots en contra de JxCB, BeCP, i GBeC i l’abstenció ERC-A-MES.

Badalona, 30 de març de 2022