Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts, 25 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts, 25 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà dimarts, 25 de gener, a les 18 hores una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de gener té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 19, corresponent a la sessió ordinària de 21 de desembre de 2021 i l’acta número 20, corresponent a la sessió extraordinària de 30 de desembre de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial de reforma interior del sector delimitat pels carrers Rambla de Sant Joan, Alfons XII, Ponent i Autopista A-19 a l’àmbit de la unitat d’actuació 7 (UA7) de Badalona.

3. Aprovació provisional modificació Pla especial d’adequació condicions d’edificació de l’Hospital Municipal.

4. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2022000001, de data 3 de gener de 2022, de rectificació de l’errada material de transcripció en la composició del Consell Rector del Museu de Badalona detectada a l’acord de Ple de data 30 de novembre de 2021.

5. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021011596, de 14 de desembre de 2021, de l’actualització de la Comissió d’Informe, Estudi i Consulta Especial, per l’impulsi seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona.

6. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de desembre de 2021.

7. Donar compte al Ple de la resolució dictada per l’alcalde en data 22 de desembre de 2021, número de rectificació de l'errada material de transcripció relativa a la composició dels grups municipals detectada en les resolucions de l'alcalde de data 23 de novembre de 2021 i 7 de desembre de 2021.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

8. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021012262 de data 30/12/2021, relativa a l’aprovació de la dotzena modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica.

9. Es sotmet a la consideració del ple municipal el retorn de la garantia definitiva complementària del contracte de “Gestió del servei públic de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes, arbrat i jardineres”.

10. Autorització compatibilitat del personal al servei de l'administració pública (LRC).

11. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 (subvencions finalistes cultura festes de maig).

12. Autorització compatibilitat del personal al servei de l'administració pública (BOP).

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular sobre la defensa del sector càrnic del teixit comercial de Badalona.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular en suport del cos dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona per la seva tasca en el desnonament de la nau del carrer Progrés al barri del Gorg de Badalona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú a favor d'investigar els dubtes generats a l'entorn dels atemptats del 17 d'agost.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 21 de gener de 2022