Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona

Modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona. La modificació plantejada comprèn dos àmbits. L’Àmbit 1 està format per les finques del carrer Lladó 69-71, de titularitat privada i la del carrer de Sant Felip i d’en Rosés 9, de titularitat municipal. L’àmbit 2 està format per la parcel·la del carrer de Sant Josep i d’en Rosés 22-24, que és de titularitat municipal.

La modificació es formula per permetre l’ampliació de la “Domus de l’Heura” a la planta baixa de les finques situades al carrer de Sant Felip i d’en Rosés núm. 9 i d’en Lladó núm. 69-71, consolidar l’illa en què s’inclouen les parcel·les, generant així una nova façana d’accés a Dalt la Vila i reconeixent la vialitat del carrer de Sant Josep i Roses.

Per poder desenvolupar-ho es realitza un Polígon d’actuació (PAU). El sostre per planejament vigent de la parcel·la del carrer de Sant Josep i Roses (Sector B) es trasllada a la finca del carrer de Sant Felip i Roses. Les parcel·les dels carrers Lladó i Sant Felip i Roses (Sector A) s’unifiquen per poder desenvolupar la cantonada com a únic conjunt, per la importància de la seva ubicació, i permetent així la màxima ampliació de la casa de l’Heura.

Considerant la titularitat de les parcel·les, els usos preexistents, la volumetria dels edificis adjacents i les necessitats funcionals d’ampliació de la “Domus de l’Heura” i els requeriments mínims per la ubicació de l’accés a les plantes pis, per al sector A es proposa:

- La definició de les condicions d’edificació, reconeixent la volumetria edificada existent i/o prevista pel planejament vigent a les parcel·les limítrofs.

- L’assignació de l’ús d’equipament tipus cultural a part de la planta baixa, deixant la part indispensable per a l’accés a les plantes pis.

Per aquesta parcel·la s’han considerat les condicions del seu entorn, l’amplada de carrer i volumetries per definir les seves condicions d’edificació. Aquesta parcel·la tindrà una fondària edificable de 5,90 metres i condicions de planta baixa i dues plantes pis i una tercera en una petita part just a l’extrem de la parcel·la, i amb un interior d’illa edificable en planta baixa. Una part del sostre de la planta baixa, 220,83 m², que inclou la PB interior d’illa, s’adscriu al sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de titularitat pública, amb una qualificació doble (12b-7bpb).

La modificació reconeix la parcel·la de l’àmbit 2, propietat de l’Ajuntament de Badalona, com a passatge viari, ja que aquesta parcel·la dona accés a les finques 20 i 26 del mateix carrer. El sostre que disposa aquesta parcel·la mai es podrà arribar a materialitzar a causa de la seva naturalesa de vial.

Així doncs, considerant que no hi ha augment de sostre edificable proposat a la present Modificació puntual del PMU del nucli històric de Dalt de la Vila, sinó un decrement de 218,75 m² de sostre edificable, no s’ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, x de desembre de 2021