Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, fitxa D-3 Masia de Ca l’Andal

Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, fitxa D-3 Masia de Ca l’Andal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, fitxa D-3 Masia de Ca l’Andal. La modificació que es formula afecta a l’àmbit establert a la Masia de Ca l'Andal de Badalona, amb una superfície de 11.698 m² de titularitat municipal es fa per iniciativa de l’Ajuntament de Badalona, que el promou amb la voluntat d’ajustar els diferents àmbits de protecció patrimonial.

El present Pla Especial urbanístic es planteja partir de la necessitat de modificar els àmbits de protecció A i B sobre les bases del planejament vigent i la realitat executada.

- Àmbit A – Edificació, es proposa protegir el cos principal de la masia, descatalogant ruïnes desmantellades.

- Àmbit A – Espai lliure, es proposa ajustar l'àmbit al nou límit de qualificació aprovat inicialment per la MPGM per a l'ajust de les qualificacions urbanístiques en l'entorn de la masia de Ca l'Andal (expedient 5/D2-20), alhora que es conserva i posa en valor l'accés a la Mina del Comú.

- Àmbit B – Entorn del Bé, es proposa ajustar el límit a la realitat executada així com al límit de protecció BCIN de la ciutat romana de Baetulo, per facilitat la gestió i lectura.

La redacció d’aquest pla es justifica en la necessitat d'ajustar uns límits de protecció actualment obsolets a causa de l'evolució de la realitat física de l'àmbit, protegit i conservant els valors de l'edifici alhora que es permet considerar les actuals necessitats socials del barri de Bufalà pel que fa a la implantació d'un nou equipament sociocultural.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 22 de desembre de 2021