Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 21 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 21 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà dimarts, 21 de desembre, a les 18 hores, una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de desembre té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 18, corresponent a la sessió ordinària de 30 de novembre de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

3. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

4. Cessar i nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona al Consorci per a la Normalització lingüística.

5. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

6. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Parc Serralada de Marina.

7. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci per la defensa de la Conca del riu Besòs.

8. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de Comunicacions i de les Noves Tecnologies (LOCALRET).

9. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut de recerca contra la leucèmia Josep Carreras.

10. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut Guttmann, Fundació privada.

11. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

12. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Besòs.

13. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

14. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Catalana de l’Esplai.

15. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.

16. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Xarxa Local de Consum

17. Cessar i nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona a l'Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública.

18. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

19. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord.

20. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a l’associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

21. Reconeixement de deute per les obres de tancament de la fàbrica Piher.

22. Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de l’entorn de la masia de Ca l’Andal de Badalona.

23. Aprovació provisional modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, fitxa D-3 Masia de Ca l’Andal.

24. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona.

25. Aprovar l’autorització de cessió parcial del contracte de data 28 de maig de 2013, relatiu a l’operació de proveïment d’habitatges de l’Avinguda dels Vents- carrer de la Batllòria.

26. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, per un import total de 229.173,45 euros a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA.

27. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de novembre de 2021.

28. Donar compte al Ple de la resolució dictada per l’alcalde en data 23 de novembre de 2021, de modificació del grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES.

29. Reconeixement de crèdit pels treballs adicionals a la reparació dels danys pel temporal de 2017-2018 al Pont del Petroli.

30. Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació en concepte de despeses dels exercicis 2018-2019-2020 de la servitud de pas del Pavelló de Països Catalans.

31. Quotes extres per obres façana de l’escala B i nova red de col·lectors de la finca de la CP av. Marquès de Sant Mori, 159-165 per l’exercici 2020.

32. Reconèixer la obligació de 1.932,68 € IVA inclòs, en concepte d’IBI dels exercicis 2019 i 2020 del local baixos del c/ Coll i Pujol, 38.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

33. Incorporar al pressupost de 2022 la part corresponen al cofinançament, en concret per l’import de 104.276,48.- €, dins de l’expedient relatiu a la tramitació de la subvenció del programa Treball i Formació, de les línies de persones aturades més grans de 45 anys (MG45) i dones aturades (DONA), segons RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, del SOC.

34. Ús de la prerrogativa d’ interpretació prevista en l’ article 190 de la LCSP i més concretament, entorn l’ aplicació del benefici industrial i les despeses generals també a la part variable de la facturació derivada del contracte de serveis de manteniment de zones verdes, dividit en dos lots.

35. Aprovació de la pròrroga pel període comprès del dia 10/01/2022 al 09/01/2023, ambdós dies inclosos dels contractes subscrits en data 9 de gener de 2019 amb l’ empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, relatiu al subministrament d’energia elèctrica i de gas.

36. Es sotmet a la consideració del Ple el retorn de la garantia definitiva complementària a favor d’URBASER, per import de 65.333,44 €.

37. Deslliurament d’import per atendre la despesa corresponent a l’ exercici 2021 i redistribució de la despesa per les anualitats compreses dins la vigència inicial del contracte de serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona, dividit en 2 lots, segons informes tècnics del cap del Servei de Medi Ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental de data 03/12/2021, esmenat el 10/12/2021.

38. Adjudicar la contractació de la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals de Badalona, Ralet ralet, Nero Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

39. Modificar els membres del Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

40. Modificar diversos representants de l’Ajuntament de Badalona en els òrgans de govern del Consorci Badalona Sud.

41. Aprovar el complement retributiu de productivitat especial rendiment 2023 de l’IMSP.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú i en suport als diputats condemnats i en defensa dels drets a la participació política.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per a la redacció d'un pla local d'habitatge per Badalona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en defensa del sistema públic de pensions i pel desenvolupament d'una auditoria pública.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 17 de desembre de 2021