Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació de la modificació de l’article 2n dels Estatuts Socials d’ENGESTUR, SA

Aprovació de la modificació de l’article 2n dels Estatuts Socials d’ENGESTUR, SA

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació la modificació de l’article 2n dels Estatuts Socials d’ENGESTUR, SA per tal d’ampliar les capacitats de gestió d’aquest ens públic. D’aquesta manera les finalitats socials d’Engestur són les següents:

“Article 2.- FINALITAT.- La Societat té per objecte:

1) La creació de sòl urbanitzat, tant industrial com residencial, i d’equipament, així com la renovació i remodelació urbana.

2) La promoció i la coordinació de la construcció de locals, equipaments, edificis, rehabilitació d’edificis i el condicionament d’espais, com també la seva explotació i administració directa o indirecta, destinats a activitats industrials, residencials o de serveis.

Així com l’administració, gestió, direcció, control, supervisió i explotació dels espais públics, habitatges, equipaments i edificis que s’ofereixin en arrendament o qualsevol altra forma de cessió.

3) Redactar, elaborar i executar projectes reparcel·lació, de compensació, d’urbanització d’obres i edificació, així com participar en Juntes de Compensació, associacions de cooperació o per qualsevol altre mecanisme urbanístic, per compte de l’ajuntament.

4) La promoció, la direcció i l’explotació d’iniciatives turístiques.

5) La gestió i l’explotació d’obres i serveis que resultin de la urbanització, d’acord amb les normes aplicables.

6) Gestió i explotació del Servei Integral d’aparcaments i de la circulació urbana, mitjançant els instruments següents:

6.1. Prestació del Servei municipal de retirada de vehicles, mitjançant la grua.

6.2. Prestació del servei municipal d’aparcaments, subterranis i de superfície.

6.3. Prestació del servei Municipal d’estacionament amb horari limitat a la via pública, així com altres mitjans que tendeixin a la millora de la mobilitat urbana.

6.4. Prestació del servei per a control i disciplina viària, mitjançant la instal·lació de dispositius electrònics.

7) Gestió integral i manteniment dels equipaments i instal·lacions esportives municipals.

8) Servei de manteniment i reparació d’aparells elevadors i d’aparells de video-vigilància i seguretat associats instal·lats a la via pública.

La Societat pot realitzar la seva finalitat directament o indirectament, o també mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats amb un objecte idèntic, anàleg o semblant”.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de desembre de 2021