Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 30 de novembre de 2021

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 30 de novembre de 2021.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de novembre per via telemàtica

Declaració institucional per donar suport a les al·legacions presentades per la Taula de la Mobilitat de Badalona al PDI 2021-2030

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per consentiment unànime en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de novembre a la Declaració institucional en suport a les al·legacions presentades per la Taula de la Mobilitat de Badalona al PDI 2021-2030.

L’octubre de 2020 la Taula de la Mobilitat de Badalona, amb el suport d’entitats i formacions polítiques de la ciutat, va presentar un seguit d’al·legacions al Pla Director d’Infraestructures (PDI) del transport públic col·lectiu del sistema integrat de mobilitat urbana de la Regió Metropolitana de Barcelona, pel període 2021-2030. Constatant que el nou PDI continuava sense donar solució al tradicional dèficit en infraestructures que afecta Badalona i el conjunt del Barcelonès Nord des de fa anys.

Cal garantir, doncs, acabar amb aquest dèficit històric i assegurar que, durant la propera dècada, la ciutat de Badalona disposarà de les infraestructures de transport necessàries per no perdre més oportunitats de les que ja s’han perdut.

Les al·legacions presentades es poden dividir en tres grans blocs:

- En primer lloc es proposava l’eliminació de les fases II i III del Carril BUS VAO a la C-31: “Eliminar les fases II i III de l'actuació TPC01 Carril Bus VAO a la C-31, i a canvi finalitzar el tram del lateral pendent entre el carrer Coll i Pujol i Rambla de Sant Joan, així com la col·locació de pantalles acústiques”.

- En segon lloc es proposava el perllongament de la línia T4 del Tramvia des de l'estació del tren de Sant Adrià fins a l'estació del tren de Badalona: “Perllongament de la línia T4 fins a l'estació intermodal a l'Estació de Renfe Badalona i en una segona fase l'arribada fins a Montgat.”

- I en tercer lloc, la implementació de la línia de Metro fins al Campus de Can Ruti: “Arribada del Metro al Campus Biotecnològic de Can Ruti, de l'estació de Rodalies, amb connexió amb l'L2 i L1, i també accés de l'L1 als barris de Morera-Pomar i Bonavista-Canyet”.

A més, instem a la Generalitat a que aturi el projecte del viaducte per sobre del Besòs per connectar el carril BUS-VAO de la C-31 de la banda Badalona-Sant Adrià amb la banda de Barcelona.

Des de l’Ajuntament de Badalona volem donar tot el suport a la Taula de la Mobilitat en les seves reivindicacions, que han d’encarar el camí cap a posada al dia de les grans infraestructures de transport metropolità a la nostra ciutat.

Per això ens comprometem a demanar, de forma urgent, una reunió amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i amb la Conselleria de Territori, i reforçant, així, aquesta declaració institucional.

Declaració institucional Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les Dones

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per consentiment unànime en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de novembre la Declaració institucional Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les Dones.

El 25 de Novembre de 2021, commemorem el Dia internacional per l’eliminació de la violència vers les dones i volem que totes les accions i actes que es generen al voltant d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure de violències és cada dia.

En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha estructures que es resisteixen, com són les causes que generen tots els tipus, formes i àmbits de les violències masclistes. Hi ha formes que evolucionen i altres que sorgeixen o es reconeixen, com així ha succeït amb la reforma 17/2020 de 22 de desembre que modifica i amplia la llei 5/2008 del 24 d’abril, de dret de les dones a l’eradicació de les violències masclistes.

Aquesta reforma introdueix noves formes de violència i nous àmbits com són:

La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es defineix com aquella que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es duu a terme.

La violència de segon ordre que consisteix en la violència física o psicològica, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de violència masclista. La violència vicària que inclou qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. De manera que, a més de la violència directa que estan rebent aquestes filles i fills, en el context de la violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, essent un atemptat contra la maternitat i la infància.

La violència digital que està conformada per tots els actes de violència masclista i misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, fins i tot, físics; reforcen estereotips masclistes; danyen la dignitat i la reputació; atempten contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen pèrdues econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat d'expressió.

I aquesta violència masclista digital és al mateix temps un tipus i també un nou àmbit, i lamentablement és urgent treballar-hi perquè en totes les seves formes gaudeix de gran impunitat. Segons diferents estudis com el realitzat per la revista Píkara Magazine de 2018 i el de l’organització d’Amnistia Internacional de 2017 el 76% de les dones han canviat les seves conductes per por a patir ciberassetjament. El 26% decideix ignorar aquesta situació molt probablement perquè el sistema no està donant les respostes efectives que garanteixin la protecció i seguretat que necessiten les dones que pateixen aquestes violències digitals.

No podem oblidar que les xarxes socials també són un instrument de suport mutu i sororitat, esdevenen una forma de denúncia i visibilització de moltes formes de violència masclista. Cal potenciar les xarxes socials amb perspectiva feminista perquè esdevinguin també instruments de conscienciació i supervivència dins el patriarcat.

També es reconeix la violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones: la violència masclista que es produeix en espais de la vida pública i política, com les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials.

Disposem ara d’un instrument legal més per treballar contra la violència en l’àmbit institucional que són aquelles accions i omissions de les autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei per a assegurar una vida lliure de violència masclista, d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable.

Per últim destacar l’impacte i la indignació que ens generen les violències sexuals, que ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui 25N, volem reiterar tot el suport i empatia amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones visquem amb por, amb la nostra llibertat coartada per l’amenaça d’unes agressions sexuals que ja haurien d’estar desterrades d’una societat democràtica i lliure. Les violències sexuals atemptant al principi de llibertat individual. En aquest sentit la Llei 17/2020 recull per primer cop la definició de consentiment sexual, definint-lo com la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal, que dona pas a l'exercici de pràctiques sexuals i l’avala. La prestació d’aquest consentiment s’ha de fer des de la llibertat, ha romandre durant tota la pràctica sexual. No hi ha consentiment si l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb la voluntat de la dona.

Tot i avançar en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes queda un llarg camí en la conscienciació social de les mateixes, perquè dins el ventall de reaccions la negació i l’actitud defensiva continua sent la més habitual per part dels homes. Però avui volem emfatitzar totes aquelles accions, individuals i comunitàries, que són fonamentals en l’eradicació de les violències masclistes. Aquelles que constitueixen font de suport i resiliència per a les supervivents, aquelles que demostren compromís i implicació, aquelles que demostren coratge i ètica, que acompanyen des de l’autodeterminació i fan sentir a les supervivents que “no estan soles”, abans, durant i després de qualsevol agressió masclista.

Per tant, cal articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus de violències masclistes ja existents però ara identificades i emparades per la llei 17/2020, i dotar-nos d’instruments efectius per a combatre-les. Com ara el Nou protocol marc d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que articularà els circuits des de la comissió més local fins a la Comissió nacional.

Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de forma estructural, preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. Que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol dels espais i àmbits ha de ser l’eix de qualsevol societat democràtica i les institucions que la componen.

En les mans de totes les persones que formem aquesta societat està la dignitat d’extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i connectar el sentiment de responsabilitat en els homes perquè de forma individual i col·lectiva assenyalin i s’allunyin de les conductes i actituds masclistes pròpies i dels seus iguals. Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant que es retroalimenta molt sovint a les xarxes i espais digitals, i en tots els àmbits de la societat, necessitem generar nous referents per construir milers de masculinitats responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores.

Només així, teixint aliances i complicitats podem construir un teixit comunitari i una xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i col·lectius oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i les cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, en tots els àmbits de les nostres vides.

Com diu Bell Hooks “considerar l’amor com una acció, més que un sentiment, per acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar és realitza des de la llibertat, la igualtat i el respecte.

Per una vida lliure de violències masclistes!

Aprovació de la creació de la Comissió de Seguiment de la regulació dels jocs d’atzar

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la creació de la Comissió de Seguiment per a la regulació dels jocs d’atzar (com a bingos, casinos, sales de joc, locals d’apostes) amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans, associacions i entitats en aquesta qüestió.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovar la modificació de l’article 2n dels Estatuts Socials d’ENGESTUR, SA

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació la modificació de l’article 2n dels Estatuts Socials d’ENGESTUR, SA per tal d’ampliar les capacitats de gestió d’aquest ens públic. D’aquesta manera les finalitats socials d’Engestur són les següents:

“Article 2.- FINALITAT.- La Societat té per objecte:

1) La creació de sòl urbanitzat, tant industrial com residencial, i d’equipament, així com la renovació i remodelació urbana.

2) La promoció i la coordinació de la construcció de locals, equipaments, edificis, rehabilitació d’edificis i el condicionament d’espais, com també la seva explotació i administració directa o indirecta, destinats a activitats industrials, residencials o de serveis.

Així com l’administració, gestió, direcció, control, supervisió i explotació dels espais públics, habitatges, equipaments i edificis que s’ofereixin en arrendament o qualsevol altra forma de cessió.

3) Redactar, elaborar i executar projectes reparcel·lació, de compensació, d’urbanització d’obres i edificació, així com participar en Juntes de Compensació, associacions de cooperació o per qualsevol altre mecanisme urbanístic, per compte de l’ajuntament.

4) La promoció, la direcció i l’explotació d’iniciatives turístiques.

5) La gestió i l’explotació d’obres i serveis que resultin de la urbanització, d’acord amb les normes aplicables.

6) Gestió i explotació del Servei Integral d’aparcaments i de la circulació urbana, mitjançant els instruments següents:

6.1. Prestació del Servei municipal de retirada de vehicles, mitjançant la grua.

6.2. Prestació del servei municipal d’aparcaments, subterranis i de superfície.

6.3. Prestació del servei Municipal d’estacionament amb horari limitat a la via pública, així com altres mitjans que tendeixin a la millora de la mobilitat urbana.

6.4. Prestació del servei per a control i disciplina viària, mitjançant la instal·lació de dispositius electrònics.

7) Gestió integral i manteniment dels equipaments i instal·lacions esportives municipals.

8) Servei de manteniment i reparació d’aparells elevadors i d’aparells de video-vigilància i seguretat associats instal·lats a la via pública.

La Societat pot realitzar la seva finalitat directament o indirectament, o també mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats amb un objecte idèntic, anàleg o semblant”.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Pla de Reactivació Econòmica i Social

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la tramitació i aprovació de modificacions del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019, i del seu annex d’inversions per finançar el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona per import de 5.420.000 euros.

En aquesta primera part, el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona s’articula en ajuts en:

Formació i ocupació

Creació d'una línia d'ajuts per a les empreses que contractin a treballadors i treballadores indefinidament procedents d’ERTOS (0,5M€)

Polítiques econòmiques

Línia extraordinària d’ajudes per autònoms i microempreses de la ciutat, dels diferents sectors, que hagin vist reduïda significativament la seva facturació anual respecte a l’any anterior, i estructurada en diferents trams d’ajudes (2M€)

Cultura

Ajuda específica a autònoms del sector cultural (100.000€)

Educació

Projectes de suport emocional i suport psicològic (20.000€)

Polítiques socials

Millora i optimització de la distribució i recursos necessaris dels bancs d’aliments de Badalona per atendre a la població vulnerable (1,8M€)

Reforçar el sistema de targetes moneder (0,5M€)

Polítiques d’habitatge

Crear ajuts directes a l’habitatge des de l’Ajuntament per aquelles famílies que per culpa de la covid-19 es troben en situació d’ERE o un ERTO, simplificant els tràmits i assessorant els possibles demandants. (0,5M€).

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció a favor de l’obligat compliment de les mocions d’àmbit local aprovades en el Ple municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de novembre una moció a favor de l’obligat compliment de les mocions d’àmbit local aprovades en el Ple municipal.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Instar a l’Ajuntament, i concretament en la figura del seu Alcalde com a compromís polític, a donar compliment efectiu de les mocions d’àmbit local, aprovades en el Ple Municipal.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per la resolució de la situació de tancament de la Biblioteca de Can Casacuberta i per garantir la seva obertura en el mínim temps possible

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de novembre una moció per la resolució de la situació de tancament de la Biblioteca de Can Casacuberta i per garantir la seva obertura en el mínim temps possible.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Instar a la regidora de cultura i al govern de la ciutat que presentin una previsió de la planificació de les obres de reparació de la Biblioteca de Can Casacuberta detallant la data de finalització d’aquestes.

Segon.- Instar a la regidora de cultura i al govern de la ciutat que facilitin al Ple un informe de l’estat de la situació dels espais que ocupen les biblioteques de la ciutat.

Tercer.- Instar al govern de la ciutat que actualitzi el Pla de Biblioteques 2011-2015 i que es posi en marxa un pla de xoc per solucionar el mal estat dels edificis municipals on hi ha les biblioteques de la ciutat,

Quart.- Que es dugui a terme el manteniment pertinent, amb previsió i planificació per tal que no es tornin a produir tancament de biblioteques públiques de la ciutat a causa de no complir els requisits mínims ni per als usuaris/es ni per als treballadors/es.

Cinquè.- Que es garanteixi l’obertura d'espais en diferents zones de la ciutat, com a sales d’estudi per facilitar que els estudiants de la ciutat tinguin accés a espais adequats per a l’estudi en dates, com les actuals, en què es fa imprescindible que els estudiants puguin disposar d’aquests espai.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de desembre de 2021