Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric-artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, en l’àmbit de la Fitxa E-7 (Casa Enric Mir)

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric-artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, en l’àmbit de la Fitxa E-7 (Casa Enric Mir)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni historicoartístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona té per objecte la modificació de l’entorn “A” de protecció de la Fitxa E-7 (Casa Enric Mir).

L’àmbit d’aquesta Modificació puntual es correspon amb l’àmbit de la casa Enric Mir Carreras, que actualment inclou la parcel·la del carrer Marina, 40, amb una superfície neta de 250,50 m2 (actualment sense edificar) i la parcel·la de l’avinguda d’en Martí Pujol, 45-47, amb l’edificació catalogada Casa Enric Mir i edificació auxiliar. La iniciativa del Pla especial és privada i corre a càrrec de l’actual propietat.

La Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni historicoartístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona que es planteja, es fonamenta en la voluntat compartida tant per part de l’Ajuntament de Badalona com part de la propietat, de modificar l’àmbit de protecció “A” de la Fitxa E-7 (i paral·lelament mitjançant la Modificació puntual del PGM en l’àmbit de la finca del carrer Marina 40), qualificar una part de la parcel·la d’equipament com a tipus docent per incorporar-la a l’equipament annex de l’escola (CEIP Gitanjali), per tal de millorar la dotació d’espais lliures dels que disposa actualment l’equipament.

La modificació de l’àmbit de protecció “A” de la Fitxa E-7 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni permet recuperar la fondària edificable del PGM a la finca del carrer Marina, 40 i fer una cessió per a equipament docent de 64,85 m2.

La proposta s’ajusta a les necessitats funcionals de l’escola veïna, s’adapta a l’entorn i respecta els valors patrimonials de l’element catalogat, els valors paisatgístics i les condicions ambientals de l’àmbit on s’ubica.

Així mateix, la proposta es justifica amb l’entorn existent. La desafectació de l’entorn A a la finca del carrer Marina, 40, permet recuperar la fondària edificable del PGM de 15,40 m, d’aquesta manera s’iguala a les fondàries edificables de la resta de la illa. Aquesta major fondària edificable deixa menys dimensió de les mitgeres veïnes al descobert i per tant millora el conjunt del pati d’illa.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, XX d’octubre de 2021