Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 26 d’octubre de 2021

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 26 d’octubre de 2021.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes d’octubre per via telemàtica

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’assignació de tipus d’equipament a la parcel·la situada al carrer Jacinto Benavente 32 de Badalona.

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat el Pla especial urbanístic que podrà permetre la instal·lació d’equipaments de tipus sanitari-assistencial o docents, entre altres, a la parcel·la situada al carrer de Jacinto Benavente, número 32 del barri de Canyadó de Badalona.

El Pla especial urbanístic amplia el ventall dels tipus d’equipament que es podran instal·lar en aquesta parcel·la, on es preveia que a la planta baixa de les noves construccions s’hi podia instal·lar un equipament comunitari, però sense assignat cap tipus concret. Ara, el Pla urbanístic concreta que els tipus d’equipament permesos en l’edifici podran ser docent, sanitari-assistencial, cultural, recreatiu o el tècnic administratiu.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona. L’objecte de la modificació és reordenar la volumetria de la parcel·la en base als paràmetres del PGM i qualificar com a equipament docent una part de la finca per tal de cedir-ho a l’escola veïna.

Es tramita en paral·lel una Modificació Puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric-artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, en l’àmbit de protecció de la Fitxa E-7 (Casa Enric Mir) amb l’objecte de modificar l’àmbit de protecció A de l’element catalogat.

L'interès públic d'aquesta proposta de Modificació puntual del PGM es justifica per si mateixa, ja que es realitza la cessió d’una part de la parcel·la per a qualificar-la d’equipament docent i incorporar-la a l’equipament annex de l’escola Gitanjali.

Al mateix temps, i en paral·lel, es manté la voluntat de protegir els valors patrimonials de l’element catalogat (casa Mir), plantejant una proposta respectuosa i potenciadora dels mateixos.

L’actuació continguda a la present Modificació del PGM no comporta ni suposa afectació de les finances públiques del municipi.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric-artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, en l’àmbit de la Fitxa E-7 (Casa Enric Mir)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni historicoartístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona té per objecte la modificació de l’entorn “A” de protecció de la Fitxa E-7 (Casa Enric Mir).

L’àmbit d’aquesta Modificació puntual es correspon amb l’àmbit de la casa Enric Mir Carreras, que actualment inclou la parcel·la del carrer Marina, 40, amb una superfície neta de 250,50 m2 (actualment sense edificar) i la parcel·la de l’avinguda d’en Martí Pujol, 45-47, amb l’edificació catalogada Casa Enric Mir i edificació auxiliar. La iniciativa del Pla especial és privada i corre a càrrec de l’actual propietat.

La Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni historicoartístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona que es planteja, es fonamenta en la voluntat compartida tant per part de l’Ajuntament de Badalona com part de la propietat, de modificar l’àmbit de protecció “A” de la Fitxa E-7 (i paral·lelament mitjançant la Modificació puntual del PGM en l’àmbit de la finca del carrer Marina 40), qualificar una part de la parcel·la d’equipament com a tipus docent per incorporar-la a l’equipament annex de l’escola (CEIP Gitanjali), per tal de millorar la dotació d’espais lliures dels que disposa actualment l’equipament.

La modificació de l’àmbit de protecció “A” de la Fitxa E-7 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni permet recuperar la fondària edificable del PGM a la finca del carrer Marina, 40 i fer una cessió per a equipament docent de 64,85 m2.

La proposta s’ajusta a les necessitats funcionals de l’escola veïna, s’adapta a l’entorn i respecta els valors patrimonials de l’element catalogat, els valors paisatgístics i les condicions ambientals de l’àmbit on s’ubica.

Així mateix, la proposta es justifica amb l’entorn existent. La desafectació de l’entorn A a la finca del carrer Marina, 40, permet recuperar la fondària edificable del PGM de 15,40 m, d’aquesta manera s’iguala a les fondàries edificables de la resta de la illa. Aquesta major fondària edificable deixa menys dimensió de les mitgeres veïnes al descobert i per tant millora el conjunt del pati d’illa.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació de les bases reguladores que han de regir la concessió de les subvencions als marxants/venedors dels mercats de venda no sedentària de Badalona, amb motiu de la situació generada per les restriccions ocasionades pel COVID-19.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions destinades als marxants dels mercats de venda no sedentària de Badalona (encants) afectats per les restriccions generades a causa de la pandèmia de la Covid19.

Les subvencions tenen per objecte pal·liar els efectes econòmics a aquest sector comercial, que van haver de suportar les mesures aplicades per la pandèmia de la Covid-19. Amb aquests ajuts l’Ajuntament vol incentivar el comerç local i la reactivació econòmica per tal de mantenir els llocs de treball existents.

Les quanties de la subvenció se situen en 1.500 euros per una autorització de mercat de venda no sedentària; 2.000 per dues i fins a 2.500 per tres autoritzacions (3 dies).

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques o jurídiques, titulars d’autorització d’ocupació de via pública als mercats de venda no sedentària, durant la vigència de la normativa que imposava limitacions i restriccions al normal desenvolupament de l’activitat (suspensió, limitacions parcials, limitacions d’aforament en el domini públic, etc.), fins al passat 14 d’octubre.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 27 d’octubre de 2021