Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 26 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 26 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà demà dimarts 26 d’octubre a les 18 hores una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes d’octubre té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 15, corresponent a la sessió ordinària de 28 de setembre de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’assignació de tipus d’equipament a la parcel·la situada al carrer Jacinto Benavente 32 de Badalona.

3. Aprovació provisional modificació PGM carrer Marina, núm. 40.

4. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, en l’àmbit de la Fitxa E-7 (Casa Enric Mir).

5. Desestimar les al·legacions i aprovació definitiva de l’ajust en les prescripcions d'intervenció de la declaració de Bé Cultural d'Interès Local de les 3 Xemeneies i Sala de Turbines de Sant Adrià i Badalona.

6. Reconeixement extrajudicial de crèdit en favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA per tal d'aprovar la facturació de subministrament elèctric de l'Ajuntament i de gas del berenador de Can Ruti presentada des de l'1 de setembre de 2018 a 9 de gener de 2019, ambdós inclosos.

7. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit en favor de l’empresa URBACET SL, pel servei de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes de Pomar, Pomar Industrial, Guixeres i Rieres de Pomar i Montalegre, i aprovació de les factures presentades des de l’1 d’octubre de 2018 al 30 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

8. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2021008843, de 28 de setembre de 2021, de la designació d’alcalde accidental al 3r tinent d'alcalde, senyor Daniel Gracia Álvarez, durant els dies 2 i 3 d’octubre de 2021.

9. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2021008844, de 28 de setembre de 2021, de la designació d’alcalde accidental al 1r tinent d'alcalde, senyor Juan Fernández Benítez, durant el dia 29 de setembre de 2021 des de les 12 hores fins al dia 30 de setembre de 2021 a les 19 hores.

10. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de setembre de 2021.

11. Aprovació de les bases reguladores que han de regir la concessió de les subvencions als marxants/venedors dels mercats de venda no sedentària de Badalona, amb motiu de la situació generada per les restriccions ocasionades pel COVID-19.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

12. Autoritzar la compatibilitat per a una segona activitat privada entre el lloc de treball ocupat en aquesta corporació com a ordenança i l’exercici de l’activitat privada per compte aliè de l’activitat de cambrera.

13. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici per un import total de 7.598,35 € (IVA inclòs), quantia que es correspon a Treballs de reparació puntuals de superfícies de guix del sostre, aplicació de pintura a paraments verticals i horitzontals i de fusteria interior a la Biblioteca de Pomar.

14. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost del Museu Municipal de 2021, en pròrroga del 2019, (Incorporació de Romanent Líquid de Tresoreria).

15. Tramitació i i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvencions finalistes esports).

16. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (incorporació RLT - informàtica - contracte telefonia).

17. Implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i manteniment i aplicació del control inherent a la presa de raó en comptabilitat com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobres els drets i ingressos de l'entitat local.

18. Ratificar les actes de la Comissió de seguiment del contracte per a la prestació de servei de gestió i funcionament de les escoles municipals, de dates 8 i 24 de setembre de 2021, aprovades amb la conformitat de l’empresa adjudicatària (SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL), i en conseqüència, aprovar els serveis educatius addicionals d’interès general (mesures COVID i necessitats educatives especials) que caldrà prestar durant la continuïtat de la prestació del Servei disposada per l’acord de Ple de 27 d’octubre de 2021.

19. Aprovar el reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les factures de la prestació dels serveis bàsics d’allotjament d’una víctima de violència de gènere, presentada per SNOW TRAVEL, S.A. per imports de: 677,60€; 2.676,85€ i 172,20€ la suma total de les quals és de 3.526,65€.

20. Aprovar el Reconeixement de Extrajudicial de Crèdit per enriquiment injust, de la despesa i les factures presentades per import total de 625.007,86€, relatives a la contractació d’emergència dels serveis d’atenció a les persones sense sostre que inclou la cura de les persones, la seva alimentació, la neteja dels espais, i la neteja de la roba, contractació que es va dur a terme en el marc de l’emergència derivada de la crisis sanitària COVID-19.

21. Aprovació de la massa salarial del personal laboral, corresponent a l’exercici 2020, de l’Ajuntament de Badalona, Institut Municipal de Serveis Personals, Patronat de la Música de Badalona, Museu de Badalona.

22. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Recursos Humans - econòmic 15100).

23. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Ecologia Urbana – Subministrament electricitat).

24. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals de 2021, en pròrroga de 2019 i del seu annex d’inversions.

25. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019, i del seu annex d'inversions (Generació de crèdit per a incorporar una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a milles estructurals i d'eficiència energètica a la biblioteca Can Casacuberta).

26. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Subvenció Finalista 2021 per a l'entitat Orfeó Badaloní).

27. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Manteniment de zones verdes-Contracte).

28. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (increment aportació municipal PMB).

29. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista CF Badalona).

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 25 d’octubre de 2021