Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció reclamant un reglament d'ús de les àrees d'esbarjo per a gossos

Moció reclamant un reglament d'ús de les àrees d'esbarjo per a gossos

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de setembre una moció reclamant un reglament d'ús de les àrees d'esbarjo per a gossos.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a redactar un reglament d’ús de les àrees d’esbarjo per a gossos que determini qui pot utilitzar-les, les condicions de funcionament i gestió, les normes d’ús, així com les sancions i el procediment sancionador aplicable en cas d’actes o omissions que contravinguin les normes contingudes en ell.

SEGON.- Instar al govern municipal a modificar l’Ordenança de Tinença d’animals aprovada el 16 de desembre de 1998 i publicada en el BOP número 29 de 03/02/1999, i a incloure en el seu annex aquest reglament un cop aprovat pel Ple.

TERCER.- Instar al govern municipal a donar compliment de la moció aprovada en el Ple celebrat el 29 de juny passat en la que es reclamava més i millor manteniment de les àrees de gossos de la ciutat.

QUART.- Publicitar aquests acords per tal que tots els usuaris de les àrees de gossos en siguin coneixedors.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable tots els grups municipals.

Badalona, 29 de setembre de 2021