Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovades les Bases reguladores dels “Premis Literaris Ciutat de Badalona”

Aprovades les Bases reguladores dels “Premis Literaris Ciutat de Badalona”

En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 28 de setembre s’han aprovat les bases que tenen la finalitat de regular la concessió, mitjançant concurs públic, dels premis literaris atorgats per l’Ajuntament de Badalona que es coneixen amb el nom de “Premis Literaris Ciutat de Badalona”, i que són els següents:

-Premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa

-Premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil

-Premi literari Betúlia de Poesia - Memorial Carme Guasch

-Premi literari de Teatre Breu Andreu Solsona

-Premi Ciutat de Badalona de Novel·la, per a autors inèdits

Les obres que es presentin per a qualsevol dels anteriors premis hauran de ser originals i inèdites, escrites per persones majors d’edat, en llengua catalana o castellana, segons indiquin les bases específiques de cada premi. Només es podrà presentar un original per concursant a cada una de les modalitats d’aquests premis.

L’atorgament d’aquests premis per part de l’Ajuntament de Badalona s’exerceix en l’àmbit de les seves competències de foment en l’àmbit de la cultura i de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària

Premi “Ciutat de Badalona de Narrativa”

Podran ser presentades al Premi “Ciutat de Badalona de Narrativa» totes les obres escrites en prosa, en llengua catalana, i adreçades a un públic adult. L’obra haurà de tenir una extensió mínima de 150 pàgines, degudament numerades, mida DIN-A4 (210x297mm,) a doble espai, lletra Arial, cos 12.

Premi “Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil”

Podran ser presentades al Premi “Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil”, totes les obres en prosa, en llengua catalana, i adreçades a un públic juvenil. L’obra haurà de tenir una extensió d’entre 50 i 100 pàgines, degudament numerades, mida DIN-A4 (210x297mm), a doble espai, lletra Arial, cos 12.

Premi “Betúlia de Poesia: Memorial Carme Guasch”

Podran ser presentades al Premi “Betúlia de Poesia: Memorial Carme Guasch”, totes les obres poètiques escrites en llengua catalana. L’obra haurà de tenir una extensió mínima de 350 versos, presentats en pàgines, degudament numerades, mida DIN-A4 (210x297mm), a doble espai, lletra Arial, cos 12. Pot tractar-se d’un únic poema o d’un recull de poemes.

Premi Literari de Teatre Breu Andreu Solsona

Podran ser presentades al Premi “Ciutat de Badalona de Teatre Breu Andreu Solsona, totes les obres teatrals escrites en llengua catalana. L’obra haurà de tenir una extensió d’entre 25 i 30 pàgines, degudament numerades, mida DIN-A4 (210x297mm), a doble espai, lletra Arial 12, cos 12.

Premio Literario Ciudad de Badalona de novela para autores inéditos

Podran ser presentades al Premio “Ciudad de Badalona de Novela”, totes les novel·les en llengua castellana, d’autors inèdits i residents en territori espanyol. Les obres hauran de tenir una extensió mínima de 150 pàgines, degudament numerades, mida DIN-A4 (210x297mm,) a doble espai, lletra Arial, cos 12.

Convocatòria

La convocatòria de cada un dels premis es farà mitjançant decret d’alcaldia, a proposta de l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de cultura, que es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament. En aquest decret es determinarà, entre d’altres qüestions, el termini de presentació, la composició del jurat, la dotació dels premis econòmics (d’acord amb els principis d’adequació i suficiència pressupostària i de competència de l’òrgan per a la despesa), i la forma de presentació.

Termini de presentació

El termini durant el qual les persones autores de les obres als diferents “Premis Literaris Ciutat de Badalona” podran presentar-les no podrà ser inferior a 20 dies.

Presentació de les obres

El lloc on hauran de presentar-se les obres i les condicions de la presentació s’especificaran a través de la corresponent convocatòria. En tot cas, les obres hauran de presentar-se, indicant el premi al que aspiren i dins del termini establert per a la convocatòria corresponent.

Les obres es presentaran només en format electrònic mitjançant el formulari de sol·licitud corresponent, en la seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona (ajuntament.badalona.cat), en l’apartat «catàleg de tràmits». En la sol·licitud cal fer constar el premi al qual s’opta, i el nom i cognoms de la persona autora i el telèfon de contacte

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC i del PP i els vots contraris de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-A-MES i Guanyem Badalona en Comú.

Badalona, 29 de setembre de 2021