Twitter Facebook Instagram Youtube

Creació del Consell Municipal de la Formació Professional i per l'Ocupació de Badalona

Creació del Consell Municipal de la Formació Professional i per l'Ocupació de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de setembre la creació del Consell Municipal de la Formació Professional i per l'Ocupació de Badalona, així com els seus Estatuts.

El Consell Municipal de la Formació Professional i per l’Ocupació de Badalona es constitueix com a òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Badalona en matèria formativa i de desenvolupament econòmic local.

Són funcions i finalitats del Consell de la FP de Badalona.

1. Fomentar la formació professional, que integra la Formació Professional Inicial (del sistema educatiu) i la Formació Professional per l’Ocupació (ocupacional contínua) a Badalona i l’àrea del Barcelonès Nord, per tal de donar-li prestigi com a etapa indispensable per a la inserció laboral.

2. Treballar per a la integració dels tres subsistemes la formació professional inicial i la formació professional per l’Ocupació (ocupacional i continua).

3. Participar en la planificació, millorar i coordinació de l’oferta integrada de la formació professional a la ciutat de Badalona i la seva àrea d’influència per adaptar-la a les necessitats del teixit productiu actual i emergent i de la ciutadania.

4. Assessorar a l’Ajuntament i ens dependents en assumptes de formació, i qualificació professional derivats o associats a projectes d’impacte al teixit empresarial i mercat laboral en el territori.

5. Actuar com a interlocutor en el territori en tots els temes relacionats amb la Formació Professional, l’orientació professional i la formació al llarg de la vida.

6. Difondre i promoure l’oferta de la formació professional.

7. Garantir canals de participació, comunicació a tots els agents del món de la formació professional.

8. Desenvolupar un sistema integrat d’informació, i orientació professional.

9. Impulsar accions d’orientació acadèmica i professional, d’assessorament a persones, empreses, i d’avaluació i acreditació de competències, per facilitar la formació al llarg de la vida.

10. Impulsar accions d’assessorament professional a empreses i institucions que plantegin necessitats de qualificació professional.

11. Facilitar l’adequació entre la formació impartida i la demanda empresarial facilitant als centres educatius un coneixement de les necessitats formatives de les empreses.

12. Impulsar projectes de transició escola-treball per afavorir el procés d’inserció social i professional de la joventut i amb una especial atenció als col·lectius socialment més desfavorits.

13. Augmentar el rendiment dels programes formatius, reduint l’índex d’abandonament a la formació professional.

14. Potenciar la participació empresarial i altres agents en la formació professional al nostre territori.

15. Contribuir a potenciar transferència de coneixement entre la Formació Professional i les empreses.

16. Afavorir l’equitat de gènere i desmuntar la segregació horitzontal.

17. Promoure i impulsar projectes de mobilitat europea i estatal en l'àmbit de la Formació Professional pel professorat i alumnat d'aquests estudis a la nostra ciutat.

18. Crear entorns de debat i intercanvi que responguin als interessos comuns de l’àmbit productiu i educatiu, a través de grups de treball expressament constituïts per facilitar l’adequació entre la formació impartida i la demanda empresarial.

19. Promoure mecanismes entre els diferents agents municipals per establir una xarxa a la ciutat i a l’àrea d’influència que, coordinadament, impulsi serveis i programes per a la formació professional.

20. Establir grups de treball amb la participació de les diferents instàncies municipals de Badalona i àrea d’influència que actuen en el camp de la formació professional i per l’ocupació, així com en la inserció laboral i els diferents agents socials i econòmics de la ciutat.

21. Proposar els estudis, consultes, viatges, presència en certàmens, fires i actuacions, etc. necessàries per al desenvolupament dels objectius que persegueix el Consell.

22. Fer el seguiment de l’aplicació a Badalona i l’àrea del Barcelonès Nord del mapa escolar de la Formació Professional (inicial i per l’Ocupació) i fer propostes, si s’escau, a l’administració competent.

23. Impulsar, des dels àmbits competencials de l’Ajuntament de Badalona, totes aquelles pràctiques que afavoreixin l’impuls de la Formació Professional Dual sempre que sigui possible.

24. Promoure una formació adaptada a les necessitats del mercat, unes pràctiques i FP Dual de qualitat a les empreses, unes borses de treball operatives.

25. Emetre informes, anàlisis, estudis o manifestacions que puguin afectar les finalitats i els objectius del Consell Municipal de la Formació Professional i per l'Ocupació

El Consell Municipal de la Formació Professional i per l'Ocupació de Badalona concebut com a òrgan d’integració dels agents locals que incideixen en la Formació Professional inicial i per l’Ocupació (ocupacional i contínua), tindrà un òrgan Plenari i una Comissió Permanent més reduïda. El Plenari estarà integrat pels membres següents, i comptarà amb una Presidència i dues Vicepresidències:

1. L’alcalde president de l’Ajuntament de Badalona

2. Un/a vicepresident/a primer/a: el/la regidor/a de Promoció Econòmica.

3. Un/a vicepresident/a segon/a: el/la regidor/a d’Educació.

4. El/la Cap de Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona

5. El/la Cap de Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Badalona

6. Un/a tècnic de joventut

7. Un/a representant de cadascun dels grups polítics del consistori municipal.

8. Un/a representant designat per la Direcció General de la Formació Professional del Departament competent de la Generalitat que tingui competències en matèria d’Educació.

9.Un/a representant designat per el Departament competent en Treball de la Generalitat de Catalunya.

10. Un representant de la Diputació de Barcelona que tingui competències en matèria d’educació.

11. 4 representants dels dos sindicats amb major representativitat a la ciutat amb repartiment proporcional.

12. 2 representants d’organitzacions empresarials i representatives a la ciutat.

13. Un representant de la Cambra de Comerç i Indústria a Badalona i un representant de la Federació d’Empresaris de Badalona.

14. Un representant de cada Centre de Formació Professional Inicial, per l’Ocupació, ja siguin de titularitat pública, concertada o privada.

15. Dos representants d’empreses amb FP Dual, que vulguin adherir-se.

16. Un representant dels Centres Universitaris presents a la ciutat i l’àrea d’influència.

17. Un Representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona.

18. Un/a representant de les Federacions d’Associacions de Famílies.

19. Dos representants d’estudiants de Formació Professional Inicial i per l’ocupació (Ocupació i continua)

21. El/la secretari/a tècnic/a o persona que el/la substitueixi, amb veu però sense vot.

Els membres del Consell no tindran dret a remuneració per l’exercici de les seves funcions.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 29 de setembre de 2021