Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 28 de setembre, a les 18 hores, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 28 de setembre, a les 18 hores, una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de setembre té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional de l'Ajuntament de Badalona en suport a l'illa de la Palma per l'erupció volcànica a la zona de Cabeza de Vaca el passat 19 de setembre de 2021.

2. Aprovar l’acta número 13, corresponent a la sessió ordinària de 27 de juliol de 2021 i l’acta número 14, corresponent a la sessió extraordinària de 2 de setembre de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

3. Declarar deserta la licitació del contracte relatiu a la prestació dels serveis de neteja i manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica (en endavant IESFV) de l’Ajuntament de Badalona per manca de presentació de proposicions.

4. Aprovar, a petició del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, el nomenament d’un representant en substitució de l’actual a la Comissió del Nomenclàtor.

5. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’assignació de tipus d’equipament a la parcel·la situada al carrer d’Orient 15-19 Badalona.

6. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona.

7. Donar compte al Ple Municipal de la Resolució d’Alcaldia número 2021006469 de data 8 de juliol de 2021, ordenant l’execució material de les actuacions que calguin per tal de fer front i resoldre d'immediat la situació d’emergència que s’ha produït amb motiu del trencament del tram de claveguera del carrer Doctor Bassols i aprovar la despesa corresponent.

8. Aprovar la delegació de competències de l'Ajuntament de Badalona a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la gestió de les zones de baixes emissions a Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

9. Resolució anticipada per mutu acord de les parts i devolució de la garantia definitiva del contracte de concessió d’obres públiques per a la reforma integral del mercat municipal Maignon de Badalona i l’explotació econòmica temporal dels nous locals resultants de la reforma.

10. Cessar i nomenar un representant del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

11. Liquidació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la Fundació ASCA.

12. Aprovar la creació del Consell Municipal de la Formació Professional i per l'Ocupació de Badalona, així com els seus Estatuts.

13. Aprovar el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona, aprovat en sessió del Consell General per al Pacte de la Reactivació Econòmica i Social de Badalona.

14. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant els mesos de juliol i agost de 2021.

15. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 30 de juliol de 2021, de designació d’alalde/ssa accidental durant el mes d’agost de 2021.

16. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de 8 de setembre de 2021, de designació d’alcalde accidental al 1r tinent d'alcalde, senyor Juan Fernández Benítez, durant el dia 9 de setembre de 2021.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

17. Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l’exercici 2020, per un import de 4.670,00€, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa EL PERIODICO DE CATALUNYA, S.L.U.

18. Reconèixer l’obligació i aprovació de factura de 1.587,22 € IVA inclòs, corresponent a l’exercici de 2019, en concepte d’IBI 2019 de la finca del c/ Prim, 63 interior.

19. Aprovar inicialment les Bases reguladores dels «Premis Literaris Ciutat de Badalona».

20. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit, corresponent als exercicis 2018 i 2019, per treballs realitzats i no pagats en l’exercici per tal de procedir al pagament de les factures diverses per import de 7.663,52 euros, meritada per serveis d’arbitratge per l’organització de la Copa Badalona masculina i femenina i la Copa Mini durant els anys 2018 i 2019, per la Federació catalana de basquetbol (FCBQ).

21. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipals de 2021, en pròrroga de 2019 (teleassistència Diputació).

22. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (incorporació de RLT, pagament fac 2020 registrada 2021 de Medi Natural).

23. Autoritzar la compatibilitat per a una segona activitat privada entre el lloc de treball ocupat en aquesta corporació com a treballador social i l’exercici de l’activitat privada per compte propi de mediador.

24. Autoritzar la compatibilitat per a una segona activitat privada entre el lloc de treball ocupat en aquesta corporació com a Tècnic Grau Mig Enginyeria Agrícola i l’exercici de Enginyer agrò-nom consultor.

25. Autoritzar la compatibilitat per a una segona activitat privada entre el lloc de treball ocupat en aquesta corporació com a Tècnic Grau Mig disseny gràfic i l’exercici de l’activitat privada per compte propi de dissenyador gràfic.

26. Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent al exercici de 2020 i 2021, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTAL, SL.

27. Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l’exercici de 2020, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici a favor de l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL, per un import total de 7.406,62€.

28. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la Direcció General del Cadastre de Catalunya-Barcelona, l’objecte del qual és l’exercici de les funcions de gestió cadastral.

29. Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l’exercici de 2020, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GALCOR MATERIAL DE OFICINA, SL, per un import de 1.630,48€.

30. Donar compte de les resolucions números 2021004694, 2021004695, 2021006245 i 2021007359 dictades per l’ alcalde d’aquesta corporació en data 17/05/2021 – per delegació del Ple segons Resol. De data 21/05/2019- d’aprovació de la sisena i setena modificació del contracte subscrit en data 9 de gener de 2019 entre l’ Ajuntament de Badalona i l’empresa GAS NATURAL CO-MERCIALIZADORA SA, relatiu al subministrament d’energia elèctrica, de data 01/07/2021 d’aprovació de la vuitena modificació de l’ esmentat contracte i de data 29/07/2021 d’aprovació de la novena modificació contractual.

31. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit, corresponent a l’exercici de 2019, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l’empresa MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED ESPAÑA, per un import de 1.808,43€.

32. Declarar d’especial interès o d’utilitat municipal les activitats econòmiques desenvolupades, mitjançant concessió administrativa, de diversos béns immobles de titularitat municipal, als efectes de l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles als titulars de dites concessions, d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança fiscal núm.1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, vigent.

33. Declarar deserta la licitació publicada en data 18.06.2021 en el DOUE i en el perfil del contractant de la corporació per a la contractació de la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals, i aprovar el nou expedient, els seus plecs reguladors, i l’obertura de la licitació per a la seva adjudicació.

34. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de despeses de 2021, en pròrroga de 2019, i del seu annex d'inversions (EEBB).

35. Rectificació de l'error material de l'acord de Ple de data 29/06/2021. Exp. 2021/30977P modificació de pressupost.

36. Aprovació de l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis -prevalent aquests darrers -consistent en els serveis de consultoria i assistència tècnica per l’anàlisi i el disseny d’un model de gestió del Patrimoni Municipal i la implantació d’un programa informàtica de gestió del Patrimoni per a l’Ajuntament de Badalona d’ acord amb les condicions i requeriments tècnics mínims que s’ exigeixen per aquest en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

37. Cessar i nomenar un representant de l’Ajuntament de Badalona al Consell General del Consorci del Besòs.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor de la millora de la neteja viària i la recollida de residus de la ciutat.

2. Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya i ERC-Avancem Més a favor d'actualitzar el Pla de Mobilitat de Badalona i de fer un estudi específic de mobilitat a la part baixa de Martí Pujol i tot el seu entorn.

3. Moció que presenten els Grups Municipals d' ERC-Avancem i Guanyem Badalona en Comú en contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització.

4. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant un reglament d'ús de les àrees d'esbarjo per a gossos.

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la resolució de la situació del Club de bàsquet Sant Josep de Badalona.

6. Moció que presenta el Grup Municipal En Comú Podem en defensa de l'equilibri territorial al Delta del Llobregat i de rebuig a la proposta d'ampliar la tercera pista de l'Aeroport.

7. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem i Badalona en Comú Podem per a l'acollida i asil de migrants afganesos i afganeses i de compromís en la defensa dels drets humans i la democràcia.

8. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per a reclamar al govern municipal l'aprovació d'una ordenança municipal reguladora de l'ús de vehicles de mobilitat personal a Badalona.

9. Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i Badalona en Comú Podem, FP 2021 sobre l'impuls i millora del sistema de formació professional a Catalunya.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 24 de setembre de 2021