Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció de suport al dret a morir dignament

Moció de suport al dret a morir dignament

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de juliol una moció de suport al dret de morir dignament.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Afirmar que la llibertat de la persona no s’ha de perdre en cap moment de la vida, ni tampoc en el procés final que ens porta a la mort.

SEGON.- Donar suport, defensar i divulgar el dret de les persones a ser assistides al final de la vida segons els desigs expressats en la seva Declaració de Voluntats Anticipades (DVA).

TERCER.- Demanar al Parlament legislar per oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el DVA davant d’un funcionari públic municipal i demanar al Govern la simplificació del tràmit del DVA en els centres de la seva competència.

QUART.- Continuar reforçant l’assistència de Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, amb la qualitat del servei que s’està donant en l’actualitat, així com reforçar i millorar els Serveis de pal·liatius domiciliaris al municipi amb l’augment de servei d’atenció a domicili (SAD), en cas que sigui necessari, per a les persones ateses pels equips de PADES.

CINQUÈ.- Donar suport a les lleis sobre l'eutanàsia i el dret a morir dignament que puguin ser aprovades pel Congrés de Diputats i demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat el seu ràpid desplegament en allò que sigui de la seva competència, així com la màxima difusió entre professionals i ciutadania i la promoció del Document de Voluntats Anticipades.

SISÈ.- Instar el Govern a complir al més aviat possible amb els acords del Parlament recollits a la Moció 91/XI de 26 de gener de 2017 sobre el dret a morir dignament (BOPC 316 de 30 de gener).

SETÈ.- Dotar d’informació i formació específica als treballadors i treballadores municipals, en particular als dels serveis socials, centres culturals, Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), centres municipals de salut, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc. sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el DVA.

VUITÈ.- Promoure la sensibilització i la reflexió entorn al dret a la mort digna amb la col·laboració de l’Associació DMD Catalunya (DMD-Cat) en els entorns que es consideri adients com centres educatius o altres entitats.

NOVÈ.- Establir canals de coordinació amb l’associació DMD-Cat amb l’Ajuntament, pel desenvolupament d’estratègies específiques a nivell municipal per tal de promoure el coneixement, la informació i la formació de la ciutadania.

DESÈ.- Promoure la difusió d’aquesta moció a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament de Badalona. L’Ajuntament podrà editar també material propi amb l’assessorament de DMD-Cat.

ONZÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació pel Dret a Morir Dignament, a l’ACM, a la FMC, al Parlament, al Govern, al Congrés de Diputats i als mitjans de comunicació locals.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables del grup municipal de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem, Guanyem Badalona en Comú i PSC. El grup municipal del Partit Popular ha votat en contra.

Badalona, 28 de juliol de 2021