Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de les Bases específiques que regiran la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Badalona a entitats durant l’exercici 2021

Aprovació provisional de les Bases específiques que regiran la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Badalona a entitats durant l’exercici 2021

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de juliol les Bases específiques que regiran la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Badalona a entitats que realitzin activitats o programes en l'àmbit d’educació, participació ciutadana, cultura cooperació, Esports, Joventut, feminismes, serveis socials, gent gran, convivència, salut i comerç, durant l’exercici 2021.

L’objecte d’aquestes Bases específiques és regular els criteris i el procediment de concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona destinades a entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència municipal o siguin d’interès local i que tinguin caràcter educatiu, participatiu, cultural, de cooperació, esportiu, juvenils, referents a feminisme, a serveis socials, a gent gran, a convivència, a salut i a comerç.

Les partides destinades a aquestes subvencions tenen els següents imports:

SUBVENCIONS

IMPORT

Educació

207.000,00

Participació

163.000,00

Acció Cultural

58.000,00

Cooperació

77.000,00

Esports

115.000,00

Joventut

29.000,00

Feminismes i Polítiques LGTBIQ+

20.000,00

Serveis Socials

500.000,00

Gent Gran

30.000,00

Convivència

67.000,00

Salut

80.000,00

Comerç

20.000,00

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables del Grups Municipals del Partit Popular i Socialista. Els Grups Muncipals Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya s’han abstingut.

Badalona, 28 de juliol de 2021