Twitter Facebook Instagram Youtube

Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcalde de data 22 de juny de 2021, mitjançant la qual es crea la Comissió de planificació de futures inversions de la ciutat

Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcalde de data 22 de juny de 2021, mitjançant la qual es crea la Comissió de planificació de futures inversions de la ciutat

En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 27 de juliol es va donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcalde de data 22 de juny de 2021, en relació a la creació de la Comissió de Planificació de les Futures Inversions de la ciutat de Badalona.

En data 11 de juny de 2021 va tenir entrada per registre General la sol·licitud del Grup municipal PSC de creació d’una Mesa de Planificació de Futures Inversions de la ciutat, la qual ja havia estat anunciada en la sessió del Ple de caràcter extraordinari que va tenir lloc el dia 8 de juny d’enguany.

Davant aquesta sol·licitud, des de l’equip de govern es considera que és necessari disposar d’un espai obert de debat i de planificació de les futures inversions de la ciutat, amb l’objectiu de projectar i establir les estratègies per donar cobertura de manera eficient a les necessitats de la ciutat.

En aquest sentit, l’objecte d’aquesta comissió de Planificació de les Futures Inversions de Badalona és estudiar, debatre i deliberar com promoure la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social de les infraestructures i dels béns i equipaments públics; la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització dels recursos; un espai públic inclusiu i que contribueixi a la qualitat de vida i a la salut de les persones; una mobilitat segura i sostenible, i tot aquell conjunt d’actuacions relatives a inversions vinculades amb l’acció climàtica tant des del punt de vista de la mitigació dels efectes del canvi climàtic com per a promoure els entorns naturals i la biodiversitat, entre d’altres.

Els membres de la referida Comissió de Treball són els següents:

• President: L’alcalde

• Vicepresident: Regidor de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat.

• Vocals:

- Un representant de cada grup municipal representat en el Ple de l’Ajuntament de Badalona

- El Director de l’Àrea d’Urbanisme

- Un representant de les associacions de veïns.

- Un representant del teixit productiu de la ciutat.

- Un representant de les organitzacions sindicals.

• Secretari/-ària: Emma Garrido Reyes

Badalona, 28 de juliol de 2021