Twitter Facebook Instagram Youtube

Suspensió de l’atorgament de llicències, admissió de comunicats i altres títols connexes per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar

Suspensió de l’atorgament de llicències, admissió de comunicats i altres títols connexes per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de juliol la suspensió de l’atorgament de llicències, admissió de comunicats i altres títols connexes per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar.

L’Ajuntament de Badalona vol regular la implantació dels locals de joc i apostes de la ciutat per preservar la salut de la ciutadania i evitar els problemes que poden generar. Aquesta és una nova línia de treball que s’inicia per fer front al trastorn del joc i els danys relacionats amb el joc i apostes, tenint en compte l’impacte negatiu i les conseqüències socials que tenen per la població, especialment entre les persones més joves.

L’àmbit de regulació que es vol abastar és tot el municipi de Badalona. Per fer efectiva la intervenció en aquest àmbit és necessari la limitació i ordenació dels establiments de joc on es realitzen apostes a la ciutat i es proposa fer-ho possible a través del planejament urbanístic. Les opcions de regulació són:

- A través de la modificació del planejament general (de les normes urbanístiques del Pla general metropolità a Badalona)

- A través del planejament deriva (aprovació d’un pla especial de regulació d’aquests usos).

S’haurà d’estudiar quina és la figura de planejament adient però en qualsevol cas, haurà de versar, com a mínim, sobre:

- La modulació dels límits permesos de l’activitat

- Les condicions de compatibilitat amb altres usos confrontants

- La seva relació amb la proximitat a la residència o altres activitats amb incompatibilitats.

Mentre es procedeix a aquest estudi del planejament i per assegurar la seva eficàcia, es necessari i es proposa aprovar la suspensió, pel termini d’un any, de les llicències, admissió de comunicats per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar (com a bingos, casinos, sales de joc, locals d’apostes), així com de títols habilitants per fer obres destinades a l’obertura o ampliació de locals o edificacions, d’instal·lació o ampliació d’activitats i usos i d’altres autoritzacions municipals connexes per a la implantació de les activitats de jocs d’atzar.

Un cop aprovat l’acord pel ple municipal, es publicarà en el BOPB i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 de juliol de 2021