Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 27 de juliol, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 27 de juliol, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 17 hores en virtut de l’acord pres per la Junta de Portaveus

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 27 de juliol a les 17 hores una sessió ordinària. La sessió es farà una hora abans del seu horari habitual en virtut de l’acord pres per la Junta de Portaveus. Pel context de la pandèmia per la Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de juliol té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 11, corresponent a la sessió ordinària de 29 de juny de 2021 i l’acta núm. 12, corresponent a la sessió extraordinària de 9 de juliol de 2021.

2. Declaració institucional de l'Ajuntament de Badalona per a recolzar el Club nàutic Bètulo i les seves instal·lacions davant la interpretació de l'actual normativa costera.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

3. Aprovació de la verificació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

4. Aprovació de la suspensió de l’atorgament de llicències, admissió de comunicats i altres títols connexes per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar.

5. Proposta de resolució per a l'aprovació del reconeixement de crèdit de la certificació final de liquidació i de la factura de les Obres de Neteja i condicionament exterior de la Masia de Ca l’Andal.

6. Aprovació de canvi de denominació d’espais públics a Badalona.

7. Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcalde de data 22 de juny de 2021, mitjançant la qual es crea la Comissió de planificació de futures inversions de la ciutat.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

8. Resolució anticipada per mutu acord de les parts i devolució de la garantia definitiva del contracte de concessió d’obres públiques per a la reforma integral del mercat municipal Maignon de Badalona i l’explotació econòmica temporal dels nous locals resultants de la reforma.

9. Reconeixement extrajudicial de crèdit, aprovar la despesa i la factura 183/15.

10. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021006347, de data 5 de juliol de 2021, de modificació de la composició de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat, en compliment del seu dispositiu tercer.

11. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de juny de 2021.

12. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per l'empresa Actualtic, S.L, pel servei d'assessorament tècnic especialitzat per l'elaboració del expedient de contractació dels serveis i manteniment dels sistemes de comunicació.

13. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2021.

14. Aprovar el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona.

15. Aprovació festes locals Badalona per a l’any 2022.

16. Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

17. Aprovar la creació del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Badalona, així com els seus Estatuts.

18. Liquidació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur (ASCA) formalitzat en data 29 de desembre de 2016.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

19. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2021 en pròrroga de 2019 (centralització material oficina departament de compres).

20. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista Badalona Dracs).

21. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (incorporació RLT empresa GIE 2001 SL).

22. Retornar la fiança a l’empresa concessionària URBASER, SA, amb NIF A-79,524,054, per import de 574,742,40 €, dipositada en la Tresoreria Municipal el 9 d’agost de 2006, en concepte de garantia definitiva del contracte de “Gestió del servei públic de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes, arbrat i jardineres”.

23. Incorporar al pressupost de l'exercici 2021 del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del 2020.

24. Proposta d’aprovació Resolució justificació subvenció finalista any 2020 per la promoció del bàsquet a l’Associació Esportiva Dosa.

25. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades per SNOW TRAVEL, SA, per import total de 8.679,00 €, per les despeses derivades de l’activació dels plans d'emergència i protecció civil.

25. Aprovació provisional de les Bases específiques que regiran la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Badalona a entitats que realitzin activitats o programes en l'àmbit d’educació, participació ciutadana, cultura cooperació, Esports, Joventut, feminismes, serveis socials, gent gran, convivència, salut i comerç, durant l’exercici 2021.

II.- Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

26. Liquidació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la Fundació ASCA.

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenten els Grups Municipals Socialista, Guanyem Badalona en Comú i Badalona en Comú Podem per demanar al govern municipal que habiliti el servei de bany adaptat acompanyat a les platges de Badalona per aquesta temporada d’estiu.

2. Moció que presenten els Grups Municipals d’ERC-Avancem i Guanyem Badalona en Comú de suport al dret a morir dignament.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per demanar el restabliment de l'activitat sanitària als centres d'atenció primària de Catalunya.

4. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor d'augmentar la proporció de cobertura arbòria de la ciutat.

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per a la millora de la senyalització de l'entorn urbà de la nostra ciutat.

6. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem, Guanyem Badalona en Comú, Junts per Catalunya i Badalona en Comú Podem en defensa de la Festa Major de Badalona.

7. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a declarar la processó del Sant enterrament de Llefià com a acte de ciutat.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 23 de juliol de 2021