Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 9 de juliol de 2021

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 9 de juliol de 2021.

Aquest divendres s’ha celebrat una sessió extraordinària del per via telemàtica

La sessió extraordinària del Ple de Badalona d’aquest divendres 9 de juliol ha abordat les tres mocions i el torn de precs i preguntes que no van tenir cabuda durant el ple ordinari del 29 de juny.

Moció de rebuig de l'aplicació de les quotes bancàries abusives al col·lectius vulnerables

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 9 de juliol una moció de rebuig de l'aplicació de les quotes bancàries abusives al col·lectius vulnerables.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Que es rebutgin públicament aquestes actuacions tan injustes de les entitats bancàries, que se'ls demani que retirin aquestes quotes abusives i siguin més empàtics amb la ciutadania i, sobretot, amb les persones més vulnerables atès que ja hem aportat suficients diners als bancs amb els nostres impostos.

SEGON.- Que tal, com contempla el Real Decreto 164/2019, de 22 de març, l'Ajuntament insti a les entitats financeres a informar i facilitar als seus clients de la possibilitat d’aconseguir la gratuïtat de les comptes de pagaments bàsics per aquelles persones en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió financera.

TERCER.- Que aquest rebuig el manifestin explícitament a les entitats bancàries amb les que treballa aquest ajuntament, i els demani la retirada de les quotes de manteniment abusives a les persones vulnerables i l'obertura de comtes de pagament bàsiques.

QUART.- Que s’elevi aquesta petició al Parlament de Catalunya i al Ministerio de Consumo del Govern d'Espanya perquè actuïn amb les normatives pertinents per acabar amb aquestes pràctiques tan injustes i abusives, que perjudiquen a una immensa majoria de la ciutadania.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBIQ+

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 9 de juliol una moció a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBIQ+.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER - Instar a l’Ajuntament de Badalona a iniciar un conveni amb l’Observatori contra la Homofòbia com a entitat especialitzada amb anys d’experiència que inclou acompanyament a familiars i atenció en horaris de cap de setmana.

SEGON - Instar a l'Ajuntament de Badalona a personar-se d’ofici com a acusació particular en les denuncies sobre actes LGBTI-fòbics que tinguin lloc a Badalona.

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Salut a posar fi a la discriminació sanitària cap a les persones LGTBIQ+ i la iniquitat territorial; a implementar una model d'atenció a persones trans no patologitzant desplegant unitats de referència territorial; a garantir l’accés a les tècniques de reproducció assistida per dones lesbianes, bisexuals o sense parella masculina i a desenvolupar serveis de salut sexual per la prevenció, la detecció i el tractament precoç d’ITS, amb serveis i ràpids de cribratge d'ITS i per l'administració de la PreP.

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Empresa i Treball i Departament de Drets Socials, tal com obliga l’article 21 de la llei 11/2014, a desplegar estratègies per la inserció laboral de les persones LGTBIQ+ i mesures adreçades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral. La Generalitat, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha de desenvolupar programes d'inserció sociolaboral per a persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral.

CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i als departaments competents en la matèria, a dotar de recursos als municipis perquè, a través dels SAI (Servei d’atenció integral a persones LGTBIQ+) locals i comarcals, els ens locals puguem garantir a les persones LGTBIQ+ que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol classe de violència o discriminació el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva.

SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i a la resta de departaments competents en la matèria, a desenvolupar urgentment polítiques socials en l’àmbit de l’habitatge per la població LGTBIQ+ més vulnerable, especialment, persones joves que viuen situacions de LGTBIfòbia en l’àmbit familiar o nucli de convivència i necessiten iniciar processos d’emancipació.

SETÈ.- L’Ajuntament de Badalona es compromet a incrementar els recursos tècnics i econòmics pel desenvolupament de polítiques per la diversitat sexual i de gènere, ampliant el pressupost municipal en matèria de polítiques LGTBIQ+ i garantint les condicions perquè les polítiques LGTBIQ+ es prioritzin i es consolidin, començant per l’obertura del SAI.

VUITÈ.- Desenvolupar polítiques efectives d’erradicació de la LGTBIfòbia amb recursos d’informació i atenció, formació i sensibilització, que facin de les nostres ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat sexual i de gènere en totes les seves manifestacions.

NOVÈ.- Desplegar estratègies per a la promoció dels drets laborals de les persones LGTBI tals com: adaptar i millorar la capacitat de resposta dels serveis d’inserció laboral; incorporar a les convocatòries de subvencions criteris d’igualtat d’oportunitats; incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en programes municipals d’ocupació i d’inserció laboral adreçats a col·lectius vulnerables; així com a fomentar la contractació de persones LGTBIQ+, especialment, de dones trans, a través de programes de treball i formació.

DESÈ.- Garantir habitatge social immediat per a persones LGTBIQ+ en situacions de LGTBIQfòbia i que estan vivint en condicions de precarietat habitacional, ampliant les places d’emergència i els recursos d’habitatge d’inclusió de les entitats socials. Així com ajuts al lloguer.

ONZÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministeri d'Igualtat, al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i al Departament d’Afers Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya, a les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB), a les entitats municipalistes de Catalunya i a l’entitat Tornem-hi de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció de suport a les persones afectades de la nau del carrer del Progrés 162

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 10 de juliol una moció de suport a les persones afectades de la nau del carrer del Progrés 162.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- El Ple Municipal mostra tot el suport i la solidaritat a les persones allotjades a la nau del carrer Progrés 162 i es compromet a impulsar les accions necessàries davant la propietat i les administracions per solucionar els problemes d’emergència habitacional de les persones afectades.

SEGON.- Instar a l’alcalde i al govern municipal que retiri les barreres situades a la porta de la nau a fi d’evitar situacions de perill que es poguessin donar i facilitar l’accés per possibles intervencions de dignificació, neteja de l’espai o emergència.

TERCER.- Instar al govern municipal que garanteixi, d’acord amb la legalitat vigent, la tramitació de les sol·licituds d’empadronament a la ciutat de Badalona, així com de les sol·licituds d’obtenció del certificat actualitzat.

QUART.- Instar al govern municipal a que en qualsevol cas de desallotjament es doni una resposta habitacional a les persones o famílies que quedin al carrer.

CINQUÊ.- Informar d’aquests acords a totes les entitats que treballen donant suport als col·lectius que habiten a la nau del Progrés integrades dins la plataforma Badalona acull. i al govern de la Generalitat.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC- Avancem, Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb els vots en contra del grup municipal del PP.

Badalona, 9 de juliol de 2021