Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació del Pla General Metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres

Modificació del Pla General Metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny de 2021 la modificació del Pla general metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres.

La Modificació del Pla General Metropolità es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques del Turó de l’Enric per tal de recuperar l’espai del Turó de l’Enric com a sòl públic atès que forma part d’un corredor verd dins la infraestructura verda de Badalona i com a potencial parc de la ciutat, traslladant el sostre d’equipament sanitari-assistencial privat a la parcel·la de titularitat municipal situada entre el carrer del Torrent de Vallmajor i camí de les Guixeres de Badalona, per tal d’adaptar-la al tipus d’equipament sanitari-assistencial privat i ús concret de tanatori.

Donades les característiques especials del terreny, d’alt valor mediambiental i que pot completar la falca verda del Torrent de la Font, l’interès públic es justifica per liderar la protecció d’aquest sòl, evitant qualsevol acció edificatòria i per tant, fixar la titularitat municipal és el primer pas per a la seva salvaguarda.

La proposta va destinada a evitar que en els terrenys del Turó de l’Enric s’exerceixi la pressió d’edificar per part dels propietaris del sòl, oferint l’opció de traslladar l’edificabilitat d’equipament sanitari-assistencial a una parcel·la de l’Ajuntament destinada a ús de benzinera a l’entorn de les Guixeres.

- A l’àmbit A - Turó de l’Enric, de superfície 6.313 m², es proposa el canvi a la qualificació de 7b equipament privat de tipus sanitari – assistencial a 7b -equipament públic reserva (sense tipus assignat).

- A l’àmbit B - carrer del Torrent de Vallmajor- Camí de les Guixeres, de superfície 4.358 m², es proposa el canvi a la qualificació de 22s zona industrial (benzinera) a 7b equipament privat sanitari-assistencial tanatori.

D’acord amb la Resolució de la CTUAMB, es proposa una edificabilitat del 0,8 m2st/m2s, resultant un sostre màxim de 3.500 m2, amb les mateixes condicions d’edificació proposades a l’aprovació provisional: ordenació en edificació aïllada, núm. de plantes PB+2, alçada reguladora màxima 15 m, distàncies a límit de parcel·la de 10 m, alineació de l’edificació a nou vial posterior. S’admetrà l’ús de crematori i serveis complementaris a l’ús principal de Tanatori.

En aquest àmbit la superfície a urbanitzar és de 5.270 m² i els costos d’urbanització bàsica i complementària s’avaluen en uns imports de 420.500 € i 192.000 € respectivament.

Es delimita un polígon d’actuació de caràcter discontinu PAU1 que compren els sòls classificats de sòl urbà consolidat situats a l’àmbit A i a l’àmbit B. de superfície total de 17.183 m². a desenvolupar per sistema de gestió de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

D’acord amb aquest s’haurà d’aprovar el corresponent projecte de reparcel·lació que reparteixi els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació entre tots els propietaris del polígon d’actuació urbanística.

Propietaris: Serveis Funeraris de Barcelona S.A. i Ajuntament de Badalona.

Cessió obligatòria gratuïta a l’Ajuntament de 6.313 m² - equipament públic -reserva (Àmbit A).

Urbanització bàsica avaluada en un import de 420.500 € a càrrec de Serveis Funeraris S.A (Àmbit B).

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 de juny de 2021