Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració institucional, a petició del Consell Escolar Municipal de Badalona, contra la decisió del Departament d’Educació de canviar la qualificació de complexitat dels centres educatius

Declaració institucional, a petició del Consell Escolar Municipal de Badalona, contra la decisió del Departament d’Educació de canviar la qualificació de complexitat dels centres educatius

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny la declaració institucional de l’Ajuntament de Badalona, a petició del Consell Escolar Municipal de Badalona, contra la decisió del Departament d’Educació de canviar la qualificació de complexitat dels centres educatius amb dades del curs 2018-2019 i per la dotació dels recursos necessaris a les escoles de Badalona.

El passat 10 de juny, al torn de Precs i Preguntes del Consell Escolar de Badalona, i a petició dels representants de Comissions Obreres i de Fampas Badalona es va sotmetre a consideració dels membres del Consell la situació en la qual quedaven les dues Escoles d'Infantil i Primària de Badalona que passaven de ser Centres de Màxima complexitat a Alta complexitat, i com aquest fet afectava els seus recursos humans i a la possibilitat de continuar donant resposta a l’alumnat. Es va prendre en consideració el següent:

- Que les dades emprades per prendre aquesta decisió, corresponents al curs 2018-19, no es corresponen amb la situació actual provocada per la Covid-19. Segons el Departament d’Educació, l’índex de complexitat s’elabora a partir de les següents dades de l’Idescat: nivell d’estudis dels pares i mares; nivell d’ocupació de pares i mares; ràtio de pares i mares sense cotització a la Seguretat Social; pares i mares originaris de països en desenvolupament i ràtio d’alumnes amb nacionalitat no espanyola.

Aquest és el barem que es va usar l’últim cop que es va revisar aquesta classificació, l’any 2017, i que Educació assegura que s’ha tornat a usar ara. No obstant això, el passat mes de març, el mateix Consell Superior d’Avaluació va presentar un nou mètode per calcular aquest índex de complexitat, l’anomenat mètode de Keener, en el qual les variables socioeconòmiques perden una mica de pes, perquè s’hi afegeixen d’altres relacionades amb els desavantatges educatius, com el percentatge d’alumnat amb necessitats educatives especials o d’alumnat d’incorporació tardana.

En tot cas, no es corresponen en absolut amb les actuals amb tot el succeït durant la pandèmia i el confinament que se’n va derivar que, sens dubte, ha afectat moltíssimes famílies que o han perdut la feina o es troben en situació d’ERTO amb la disminució d’ingressos que això significa.

- Que la millora de la situació de les dues escoles i la seva capacitat d’atracció de noves famílies ha estat lligada a una molt bona feina de l’equip directiu i els i les docents, una renovació metodològica i una implicació de tot el claustre i la comunitat educativa que requereix aquests recursos humans; perdre’ls pot significar tornar endarrere.

- És cert que se’ns ha informat que la retallada de recursos no es farà efectiva aquest proper curs 2021-22 sinó el 22-23, però en tot cas el que es fa es retardar un any una retallada que no podem acceptar atès que desconeixem exactament la situació socioeconòmica de les famílies per tot el

succeït des del març del 2020 fins ara, i entenem que la presa de decisions ha d’anar condicionada a aquest fet i la no pèrdua de qualitat de l’oferta educativa de les escoles.

Al mateix Consell Escolar també es van sotmetre a consideració una petició dels i les representants de l’Escola Concertada de Badalona: la infradotació de vetlladors per atendre la diversitat a les aules i les dificultats de tot tipus que això genera, especialment a l’alumnat més vulnerable. I una altra per la

manca de places d’Educació Especial a les Escoles de Badalona que només es pot pal·liar amb la dotació de més recursos per part del Departament. Davant d’aquesta situació el Consell Escolar de Badalona va donar suport unànime a les 3 reivindicacions i es va acordar comunicar-ho a Serveis Territorials del Barcelonès Nord perquè a la vegada ho traslladi al Departament perquè ho prengui en consideració i s’articulin les solucions necessàries per resoldre-ho.

És per aquests motius que tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple ACORDEN fer arribar als Serveis Territorials del Departament d’Educació Barcelonès Nord els següents acords:

1.- Exigim la Revisió dels criteris pels quals s’ha avaluat la complexitat dels Centres Educatius tenint en compte les dades del Curs 2020-21, i que no es prengui cap decisió sense tenir en compte la situació socioeconòmica de l’alumnat i les seves famílies amb dades del curs 2018-19 que no es corresponen amb la realitat actual.

2.- Demanem que es doti a totes les escoles dels recursos necessaris per atendre la diversitat a les seves aules perquè realment siguin centres inclusius.

3.- Reclamem la dotació necessària per atendre tota la demanda de necessitats d’escolarització a les Escoles Municipals d’Educació Especial de Badalona que a dia d’avui no és possible cobrir.

Badalona, 30 de juny de 2021