Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 29 de juny 2021

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 29 de juny 2021.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de juny per via telemàtica

Presa de possessió de la senyora Araceli Cruz González del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament

Araceli Cruz González ha pres possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament com a membre del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) durant la sessió ordinària del ple celebrada aquest dimarts 29 de juny.

Nascuda a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) l’any 1958. Està casada i té dos fills. Des de 1978 viu al barri de Llefià amb la seva família. Va estudiar batxillerat i comptabilitat a l’acadèmia Santa Rosa de Santa Coloma de Gramenet.

Involucrada en el teixit associatiu, educatiu i social de la ciutat va ser membre de l’Associació de pares i mares del CEIP Pere de Tera i de l’IES Júlia Minguell com a coordinadora cultural. Va ser membre del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) i del Consell Municipal de les Dones. Actualment és vicepresidenta de la Plataforma de la Gent Gran de Badalona.

Afiliada al PSC de Badalona des de 1990. En la seva tasca al PSC va formar part de la comissió executiva local en diversos mandats portant a terme diferents secretaries. Del 2003 al 2007 va ser coordinadora del districte número 6 al barri de Sant Roc, Artigues i El Remei; del 2007 al 2008 va ser coordinadora del districte número 2 al barri de Lloreda, Sant Crist i Sistrells; del 2008 al 2011 va ser regidora del districte número 2; del 2011 al 2015 va ser assessora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); del 2015-2018 va ser tècnica de l’IMPSOL a l’Àrea Metropolitana; del 2018-2020 va tornar a ser coordinadora del districte número 6 al barri de Sant Roc, Artigues i El Remei. Actualment és membre de la comissió executiva de la Federació del Barcelonès Nord i membre del Consell Nacional del PSC.

Declaració institucional de l’Ajuntament de Badalona, a petició del Consell Escolar Municipal de Badalona, contra la decisió del Departament d’Educació de canviar la qualificació de complexitat dels centres educatius amb dades del curs 2018-2019 i per la dotació dels recursos necessaris a les escoles de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny la declaració institucional de l’Ajuntament de Badalona, a petició del Consell Escolar Municipal de Badalona, contra la decisió del Departament d’Educació de canviar la qualificació de complexitat dels centres educatius amb dades del curs 2018-2019 i per la dotació dels recursos necessaris a les escoles de Badalona.

El passat 10 de juny, al torn de Precs i Preguntes del Consell Escolar de Badalona, i a petició dels representants de Comissions Obreres i de Fampas Badalona es va sotmetre a consideració dels membres del Consell la situació en la qual quedaven les dues Escoles d'Infantil i Primària de Badalona que passaven de ser Centres de Màxima complexitat a Alta complexitat, i com aquest fet afectava els seus recursos humans i a la possibilitat de continuar donant resposta a l’alumnat. Es va prendre en consideració el següent:

- Que les dades emprades per prendre aquesta decisió, corresponents al curs 2018-19, no es corresponen amb la situació actual provocada per la Covid-19. Segons el Departament d’Educació, l’índex de complexitat s’elabora a partir de les següents dades de l’Idescat: nivell d’estudis dels pares i mares; nivell d’ocupació de pares i mares; ràtio de pares i mares sense cotització a la Seguretat Social; pares i mares originaris de països en desenvolupament i ràtio d’alumnes amb nacionalitat no espanyola.

Aquest és el barem que es va usar l’últim cop que es va revisar aquesta classificació, l’any 2017, i que Educació assegura que s’ha tornat a usar ara. No obstant això, el passat mes de març, el mateix Consell Superior d’Avaluació va presentar un nou mètode per calcular aquest índex de complexitat, l’anomenat mètode de Keener, en el qual les variables socioeconòmiques perden una mica de pes, perquè s’hi afegeixen d’altres relacionades amb els desavantatges educatius, com el percentatge d’alumnat amb necessitats educatives especials o d’alumnat d’incorporació tardana.

En tot cas, no es corresponen en absolut amb les actuals amb tot el succeït durant la pandèmia i el confinament que se’n va derivar que, sens dubte, ha afectat moltíssimes famílies que o han perdut la feina o es troben en situació d’ERTO amb la disminució d’ingressos que això significa.

- Que la millora de la situació de les dues escoles i la seva capacitat d’atracció de noves famílies ha estat lligada a una molt bona feina de l’equip directiu i els i les docents, una renovació metodològica i una implicació de tot el claustre i la comunitat educativa que requereix aquests recursos humans; perdre’ls pot significar tornar endarrere.

- És cert que se’ns ha informat que la retallada de recursos no es farà efectiva aquest proper curs 2021-22 sinó el 22-23, però en tot cas el que es fa es retardar un any una retallada que no podem acceptar atès que desconeixem exactament la situació socioeconòmica de les famílies per tot el

succeït des del març del 2020 fins ara, i entenem que la presa de decisions ha d’anar condicionada a aquest fet i la no pèrdua de qualitat de l’oferta educativa de les escoles.

Al mateix Consell Escolar també es van sotmetre a consideració una petició dels i les representants de l’Escola Concertada de Badalona: la infradotació de vetlladors per atendre la diversitat a les aules i les dificultats de tot tipus que això genera, especialment a l’alumnat més vulnerable. I una altra per la

manca de places d’Educació Especial a les Escoles de Badalona que només es pot pal·liar amb la dotació de més recursos per part del Departament. Davant d’aquesta situació el Consell Escolar de Badalona va donar suport unànime a les 3 reivindicacions i es va acordar comunicar-ho a Serveis Territorials del Barcelonès Nord perquè a la vegada ho traslladi al Departament perquè ho prengui en consideració i s’articulin les solucions necessàries per resoldre-ho.

És per aquests motius que tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple ACORDEN fer arribar als Serveis Territorials del Departament d’Educació Barcelonès Nord els següents acords:

1.- Exigim la Revisió dels criteris pels quals s’ha avaluat la complexitat dels Centres Educatius tenint en compte les dades del Curs 2020-21, i que no es prengui cap decisió sense tenir en compte la situació socioeconòmica de l’alumnat i les seves famílies amb dades del curs 2018-19 que no es corresponen amb la realitat actual.

2.- Demanem que es doti a totes les escoles dels recursos necessaris per atendre la diversitat a les seves aules perquè realment siguin centres inclusius.

3.- Reclamem la dotació necessària per atendre tota la demanda de necessitats d’escolarització a les Escoles Municipals d’Educació Especial de Badalona que a dia d’avui no és possible cobrir.

Modificació del Pla General Metropolità espais públics i equipament de l’antic Escorxador

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny de 2021 la verificació del Text Refós de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació dels espais públics i equipaments de l’Antic Escorxador de Badalona.

L’àmbit d’aquest planejament comprèn l’entorn de l’Antic Escorxador de Badalona, localitzat al barri de la Salut i delimitat pel carrer de l’Arquitecte Fradera, l’av. del Caritg, el carrer Don Pelai i les parcel·les on s’ubiquen el Cap de la Salut i l’Institut Enric Borràs. La superfície de l’àmbit és de 17.360 m².

La Modificació del PGM es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques de l’entorn de l’Antic Escorxador de Badalona per adaptar-les als usos existents i la urbanització i infraestructures executades i definir la volumetria de les noves edificacions l’equipament:

D’una banda, s’ajusta la posició del sistema de parcs i jardins urbans, per tal d’adaptar-la a la urbanització executada enfront al carrers de Don Pelai i de l’arquitecte Fradera.

D’altra banda, es proposa donar continuïtat al sistema d’equipaments de tipus cívic-cultural que inclou els edificis de l’Antic Escorxador i l’espai sota rasant utilitzat per la construcció del túnel de la línia 4 de metro i les condicions d’edificació dels volums sobre rasant.

Així mateix, es proposa ajustar la qualificació de la zona de dotació hotelera, de forma que no ocupi la part de l’espai sota rasant utilitzat per la construcció del túnel de la línia 10 de metro, amb una ordenació tridimensional que permeti separar els usos de la zona hotelera sobre rasant dels usos d’equipament públic sota rasant.

Els dos volums de planta baixa proposats com a noves edificacions tindran una alçada reguladora màxima de 12 m i de 6 m respectivament i per sobre l’alçada reguladora màxima es permetran elements decoratius i de remat de les cobertes, amb una alçada màxima de 2 metres, separats 3 metres de les alineacions de les façanes.

S’han incorporat a la normativa del Text refós les condicions de construcció-implantació de les edificacions de l’àmbit i les condicions dels projectes d’urbanització i executius.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Modificació del Pla general metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny de 2021 la modificació del Pla general metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres.

La Modificació del Pla General Metropolità es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques del Turó de l’Enric per tal de recuperar l’espai del Turó de l’Enric com a sòl públic atès que forma part d’un corredor verd dins la infraestructura verda de Badalona i com a potencial parc de la ciutat, traslladant el sostre d’equipament sanitari-assistencial privat a la parcel·la de titularitat municipal situada entre el carrer del Torrent de Vallmajor i camí de les Guixeres de Badalona, per tal d’adaptar-la al tipus d’equipament sanitari-assistencial privat i ús concret de tanatori.

Donades les característiques especials del terreny, d’alt valor mediambiental i que pot completar la falca verda del Torrent de la Font, l’interès públic es justifica per liderar la protecció d’aquest sòl, evitant qualsevol acció edificatòria i per tant, fixar la titularitat municipal és el primer pas per a la seva salvaguarda.

La proposta va destinada a evitar que en els terrenys del Turó de l’Enric s’exerceixi la pressió d’edificar per part dels propietaris del sòl, oferint l’opció de traslladar l’edificabilitat d’equipament sanitari-assistencial a una parcel·la de l’Ajuntament destinada a ús de benzinera a l’entorn de les Guixeres.

- A l’àmbit A - Turó de l’Enric, de superfície 6.313 m², es proposa el canvi a la qualificació de 7b equipament privat de tipus sanitari – assistencial a 7b -equipament públic reserva (sense tipus assignat).

- A l’àmbit B - carrer del Torrent de Vallmajor- Camí de les Guixeres, de superfície 4.358 m², es proposa el canvi a la qualificació de 22s zona industrial (benzinera) a 7b equipament privat sanitari-assistencial tanatori.

D’acord amb la Resolució de la CTUAMB, es proposa una edificabilitat del 0,8 m2st/m2s, resultant un sostre màxim de 3.500 m2, amb les mateixes condicions d’edificació proposades a l’aprovació provisional: ordenació en edificació aïllada, núm. de plantes PB+2, alçada reguladora màxima 15 m, distàncies a límit de parcel·la de 10 m, alineació de l’edificació a nou vial posterior. S’admetrà l’ús de crematori i serveis complementaris a l’ús principal de Tanatori.

En aquest àmbit la superfície a urbanitzar és de 5.270 m² i els costos d’urbanització bàsica i complementària s’avaluen en uns imports de 420.500 € i 192.000 € respectivament.

Es delimita un polígon d’actuació de caràcter discontinu PAU1 que compren els sòls classificats de sòl urbà consolidat situats a l’àmbit A i a l’àmbit B. de superfície total de 17.183 m². a desenvolupar per sistema de gestió de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

D’acord amb aquest s’haurà d’aprovar el corresponent projecte de reparcel·lació que reparteixi els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació entre tots els propietaris del polígon d’actuació urbanística.

Propietaris: Serveis Funeraris de Barcelona S.A. i Ajuntament de Badalona.

Cessió obligatòria gratuïta a l’Ajuntament de 6.313 m² - equipament públic -reserva (Àmbit A).

Urbanització bàsica avaluada en un import de 420.500 € a càrrec de Serveis Funeraris S.A (Àmbit B).

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Modificació del Pla General Metropolità per a l'ajust de les qualificacions urbanístiques de l'entorn de la masia de Ca l'Andal de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny de 2021 la modificació del Pla General Metropolità per a l'ajust de les qualificacions urbanístiques de l'entorn de la masia de Ca l'Andal de Badalona.

La Modificació del Pla General Metropolità es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques en l'entorn de la masia de Ca l'Andal, Can Boscà, així com les de l’encreuament entre l’avinguda Martí Pujol amb el lateral nord de l’autopista C-31, per adaptar-les a la urbanització executada i les infraestructures implantades.

La masia de Ca l'Andal és una peça important dins del barri de Bufalà, tant per estar reconeguda a nivell de protecció patrimonial (BCIL, fitxa D-3 del PE Catàleg de Patrimoni), com per la significança que té a nivell social entre la ciutadania. Donades aquestes característiques, així com les físiques a nivell de localització i específiques del terreny, es proposa la seva adaptació com a equipament públic cultural, parant especial atenció a la protecció, no només de l'element catalogat i les seves visuals dins del conjunt, sinó la posta en valor i protecció de l'accés a la Mina del Comú que es localitza també dins de l'àmbit.

Per tal de facilitar la descripció de la proposta i ordenar de forma més clara les diferents casuístiques que es donen arran de la present modificació, es defineixen tres subàmbits.

A. Entorn de Ca l'Andal: els objectius principals són l'adequació i ampliació de forma discontínua de la masia de Ca l'Andal i el seu entorn com a equipament públic de tipus cultural. Es proposa unificar en una gran peça els equipaments de l'entorn per possibilitar un ús més flexible, oferint un espai més accessible i amb capacitat per a un major nombre d'activitats. S'aprofita la intervenció per ampliar i adaptar el passatge d'en Viñas, cap a nord, per millorar tant la mobilitat com l'accessibilitat a l'equipament i el seu entorn, preservant l'accés a la Mina del Comú al mantenir el mur actual límit del vial urbanitzat.

Concentrar el sòl d'equipament en una única peça permet transformar la cantonada entre el passatge d'en Viñas i el carrer Independència en zona residencial 13b, per tancar aquest encreuament en coherència amb l'entorn.

B. Encreuament avinguda Martí Pujol i lateral de l'autopista C-31: l'objectiu passa per modificar l'ordenació de les parcel·les de l'encreuament, evitant una actuació conjunta que requeriria la definició d'un nou polígon d'actuació, tot preveient una execució més senzilla que recuperi l'ordenació comuna de la riera de Canyet. Es proposa, doncs, el canvi de qualificació de zona 18 a zona 15.

C. Can Boscà: en aquest cas l'objectiu és la redefinició del perímetre de la masia de Can Boscà per adaptar-lo a la urbanització executada per les obres del lateral nord de l'autopista C-31.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvencions llars d’infants privades)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny de 2021 una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 per finalitzar el procés d’abonament dels imports de la subvenció a les llars d’infants privades de la ciutat en compensació pel tancament durant el confinament per la pandèmia de la Covid durant el passat curs 2019/20.

Es tracta de la resolució dels recursos que varen presentar en temps i forma 5 llars d'infants a les quals s'havia denegat totalment o parcialment la subvenció. Dels 5 recursos s'han pogut respondre favorablement 3. L'import d'aquestes 3 subvencions és com a màxim de 6900€, 2300€ per llar d'infant tal com es preveia a les bases de la subvenció.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció en defensa de l'ús públic dels terrenys de l'Institut escola Sant Jordi de Pomar

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny una moció en defensa de l'ús públic dels terrenys de l'Institut escola Sant Jordi de Pomar.

La moció proposa els següents acords:

Primer- Instar a l’alcalde i al govern de la ciutat a elaborar el projecte corresponent, acordat amb la comunitat educativa, del IE Sant Jordi i l'Escola d’adults a fi de garantir la continuïtat del projecte educatiu que es desenvolupa al centre, així com les activitats que duen a terme altres entitats públiques com l’escola d’adults.

Segon- Sol·licitar una reunió amb la Generalitat de Catalunya per a concretar que els terrenys públics de l’institut escola s’utilitzin per l’ampliació del centre i la ubicació de l’escola d’adults Morera - Pomar.

Tercer-.Instar a l’alcalde i al govern de la ciutat que garanteixi l'ús públic de la totalitat dels terrenys de l’Institut Escola Sant Jordi, evitant qualsevol cessió a entitats privades.

Quart- Donar trasllat d’aquests acords a l’AVV de Pomar, AFA escola Sant Jordi, equip directiu escola institut Sant Jordi i a l’escola d’adults

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables del grup municipal de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem, Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb l’abstenció del grup municipal del PP.

Moció per dignificar el barri del Remei

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny una moció per dignificar el barri del Remei.

La moció proposa els següents acords:

1-Elaborar un Pla Urbanístic per al barri que en permeti la seva reestructuració i n’eviti la degradació constant, consensuant-ho amb l’associació de veïns.

2-Facilitar les millores d’accessibilitat pertinents per tal que les persones amb problemes de mobilitat es puguin desplaçar adequadament.

3-Incrementar la plantada d’arbrat i fer la poda dels arbres que hi ha.

4-Assegurar que les empreses i negocis de la zona compleixin totes les normatives municipals pel que fa a horaris, accessos a la via pública i gestió del residus.

5-Garantir l’ús adequat de la via pública. elaborar un estudi per tal de regular el trànsit rodat al barri i ampliar la instal·lació de bandes per limitar la velocitat dels vehicles.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció reclamant més i millor manteniment de les àrea de gossos

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny una moció reclamant més i millor manteniment de les àrea de gossos.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a unificar en un únic departament el manteniment de les àrees de gossos de la ciutat.

SEGON.- Instar al govern municipal a netejar diàriament les àrees de gossos (buidat de papereres, escombratge i eliminació de qualsevol tipus de residu).

TERCER.- Instar al govern municipal a fer un manteniment quinzenal del sauló i, si cal, de l'arranjament del mobiliari urbà de dins (bancs, tanques, papereres, etc.) i de la jardineria.

QUART.- Instar al govern municipal a regar de forma periòdica aquests espais per evitar les males olors i a fer, mensualment, una desinfecció, en horari nocturn, amb un producte completament innocu que tingui propietats bactericides, fungicides i viricides.

CINQUÈ.- Instar al govern municipal a ampliar les àrees de gossos per tal que n’hi hagi, com a mínim, una a cada barri de la ciutat.

SISÈ.- Instar al govern municipal a què publiqui una guia amb una relació de totes les àrees de gossos de la ciutat, amb la seva ubicació i amb els serveis de què disposa.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú i el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya i l’abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Moció reclamant la gratuïtat del telèfon de recollida de mobles vells

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny una moció reclamant la gratuïtat del telèfon de recollida de mobles vells.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a canviar el telèfon 901 114 115 per un de 900 gratuït.

SEGON.- Instar al govern municipal a aplicar en contundència l’ordenança de civisme en casos d’abocaments incontrolats de voluminosos al costat dels contenidors i/o a la via pública.

TERCER.- Instar al govern municipal, que porti a ple, tant aviat com sigui possible, el nou contracte de neteja.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per reclamar al govern municipal que agilitzi la tramitació d'ajuts i subvencions destinades a pal·liar els efectes de la Covid-19 a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny una moció per reclamar al govern municipal que agilitzi la tramitació d'ajuts i subvencions destinades a pal·liar els efectes de la Covid-19 a Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.-Instar al govern municipal a agilitzar la tramitació d’ajuts i subvencions destinades a pal·liar els efectes econòmics i socials de la COVID-19 a Badalona.

SEGON -Instar al govern municipal a ser proactiu en la implementació, recerca i tramitació de nous recursos i ajuts destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials de la COVID-19 a Badalona.

TERCER.- Exigir al govern municipal diligència i responsabilitat en la gestió dels recursos de subvencions i ajuts destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials de la COVID-19 per tal que no es tornin a produir situacions de malbaratament de recursos públics en la gestió dels mateixos.

QUART.- Exigir al govern municipal que de forma mensual faci arribar a tots els grups municipals un informe de seguiment de l’estat de la gestió i tramitació dels ajuts i subvencions destinades a pal·liar els efectes de la COVID-19 a Badalona.

CINQUÈ.- Exigir al govern municipal que, en el període de dos mesos, estiguin aprovades pel ple municipal les bases de la línia extraordinària d’ajuts de 1.500 euros per al col·lectiu de marxants i establiments de restauració i que va ser acordada amb e Grup Municipal Socialista, l’Associació de Marxants de Badalona i el grup de restauradors Forquilla Badalona.

SISÈ.- Traslladar aquest acords a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, a la Federació d’Empresaris de Badalona, a les organitzacions sindicals majoritàries de Badalona, a l’Associació de Marxants de Badalona, a l’Associació de Locals d’Oci i Restauració de Badalona, La Forquilla i a totes les associacions de comerciants de la ciutat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú i el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya i amb el vot contrari del grup municipal del Partit Popular

Badalona, 30 de juny de 2021