Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 25 de maig de 2021

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de maig per via telemàtica

Presa de possessió del senyor David Antonio Guerrero Férriz del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

El senyor David Antonio Guerrero Férriz, durant la sessió ordinària del ple celebrada el dimarts 25 de maig, va prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament com a membre del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú.

Nascut l’any 1974 a Badalona, Guerrero ha crescut al barri de Lloreda i actualment és veí del barri de Bufalà. És pare de dues noies i un nen. És Diplomat en Ciències Empresarials amb l’especialitzat de finances per la Universitat de Barcelona (2000).

Especialitzat en la seguretat del transport de mercaderies perilloses, dirigeix una empresa dedicada a la distribució de radiofàrmacs a hospitals i clíniques.

Activista en la defensa de l’educació pública, la llengua catalana, la cultura i els drets socials. Vinculat des de l’any 2008 fins a l’actualitat amb diferents càrrecs a l'Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Planas i Casals, impulsor de l'AFA d'Escola Bressol Municipal Virolet, president de FAMPAS Badalona de 2013 a 2019, impulsor de les plataformes unitàries de la comunitat educativa de la ciutat Badalona es mou i Assemblea Groga en l’àmbit nacional. Impulsor del Carnestoltes infantil de Bufalà i Badalona. Ha estat membre de la junta d’Òmnium Cultural del Barcelonès Nord i de la junta de L'Associació Cultural L'Independent de Badalona.

Aficionat a la música ha participat en diferents projectes i actualment coordina la batucada col·lectiva de centres Públics de Badalona “Badalona batec”. Com a aficionat al bàsquet ha estat vinculat a diferents equips de la ciutat.

Accedeix per primera vegada com a regidor de l’Ajuntament de Badalona.

Presa de possessió del senyor Manel Sorribas i Arenas del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

El senyor Manel Sorribas i Arenas, durant la sessió ordinària del ple celebrada el dimarts 25 de maig, va prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Badalona com a membre del Grup Municipal d’ERC-Avancem.

Nascut a Barcelona l’any 1968, Sorribas és veí de Badalona des del 2001, al barri de Casagemes. Casat i pare d’una nena.

Llicenciat en Humanitats. Amb àmplia formació en temàtica relacionada amb l’excel·lència en la gestió de les administracions públiques, com ara transparència, dades obertes i govern obert, gestió del coneixement, regulació del secret estadístic i relació amb la protecció de dades personals, la millora continuada de la qualitat en els serveis públics i el progrés i l’excel·lència al servei de la ciutadania.

Des del 2006 treballa a la Generalitat de Catalunya, actualment adscrit a la direcció de l’Agència Catalana del Consum, com a tècnic superior en Organització i Qualitat.

També té àmplia experiència impartint docència, principalment en matèries relacionades amb l’organització i la qualitat en les administracions públiques. Actualment, forma part de l’equip de formadors interns de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

1r Premi a la Investigació (ATC) pel treball In ambiguitas contra venditorem. La protecció al consumidor: d'Aristòtil a Kennedy (2016).

Accèssit 2a edició dels premis Alfons Ortuño pel projecte: Sistema d’Informació de Consum el camí cap a l’administració electrònica de l’Agència Catalana del Consum. (2014)

Ha estat membre del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona i del Consorci Parc de la Serralada de Marina. Actualment, conseller a Marina Badalona, Patronat de la música i Badalona Cultura.

Accedeix per primera vegada com a regidor de l’Ajuntament de Badalona.

Declaració Institucional de l'Ajuntament de Badalona per a la construcció del nou institut Ventura Gassol

A Badalona fa molts anys que estem esperant el nou centre per a l’institut Ventura Gassol, i patint pel deteriorament de l’edifici actual. La comunitat educativa de l’institut ha estat molt compromesa en aconseguir la construcció del nou centre, i l’alumnat que va impulsar aquesta reivindicació avui dia ja estan acabant l’últim curs d’Educació Secundària Obligatòria. Per aquest motiu, reclamen ara com ara un compromís ferm i demostrable de l’execució d’aquest projecte, amb un calendari que es compleixi.

Sense anar més lluny, l’any 2014 la Plataforma en Defensa de la Zona Educativa de Montigalà organitzava accions reivindicatives per aconseguir la construcció de l’institut Ventura Gassol, així com l’escola Montigalà, amb activitats, tallers i una cadena humana, on ja es reclamava a la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona que complissin els acords i la recent resolució del Parlament per establir un calendari de construcció dels edificis.

L’any 2015 la Generalitat va aprovar un pressupost de 4,5 milions d’euros que no es va arribar a executar. I el gener de 2016 la Generalitat va obrir el procés per licitar la redacció del projecte després d’anys de reivindicacions. Tot i això, el projecte no va tirar endavant. El novembre de l’any 2017 hi va haver un incendi on van haver de paralitzar-se les classes durant uns quants dies. L’alumnat de tercer i quart d’ESO va esperar més d’un mes sense poder tornar a les nostres aules.

Al Ple Municipal ordinari del 30 juliol de 2019 l’Ajuntament de Badalona, tal com es recull al punt 58 de l’acta del ple, va aprovar amb caràcter de proposició urgent la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de la finca ubicada al carrer Manuel Moreno Maurici amb avinguda Comunitat Europea, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Ventura Gassol.

A l'últim ple de l'any 2019 celebrat el 17 de desembre, es va aprovar la moció per a la construcció definitiva de l'Escola Montigalà i del nou Institut Ventura Gassol a l'esplanada situada entre els carrers Manuel Moreno Mauricio, el Passeig Olof Palme i l'avinguda de la Comunitat Europea, on es referma el compromís del consistori en la seva aposta per la construcció de l'Escola Montigalà i l'Institut Ventura Gassol.

El centre ja ha hagut d'invertir en reparacions i millores de la teulada, així com a la xarxa elèctrica del centre. En un institut com aquest, que treballa amb llibres digitals, hi ha d’haver una xarxa elèctrica estable. Les condicions d’algunes aules com les de batxillerat són pèssimes. El centre no té més aules on assignar els alumnes, i ha d’utilitzar les aules de reforç com a aules ordinàries del grup classe.

Després de tot aquest procés tan llarg de lluita per aconseguir una reivindicació de la comunitat educativa de Montigalà i de la ciutat de Badalona, actualment les obres ja estan adjudicades; per aquest motiu, tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple ACORDEN exigir al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a l’organisme depenent responsable de la construcció del nou Ventura Gassol que concretin, de manera immediata, el calendari de les obres de construcció del nou institut, amb dates concretes i garanties per al seu compliment.

Un cop feta l’adjudicació, des de l’ajuntament de Badalona cal assumir el compromís de gestionar amb la màxima eficàcia i urgència els tràmits i llicències que es requereixin, així com fer seguiment de l’evolució de la construcció acordant un cronograma amb la Generalitat i que el govern de la ciutat doni compte al ple de l’evolució i compliment dels terminis.

Aprovació provisional de la modificació de PGM als àmbits 1,3, 4, 5 i 6 de Can Colomer

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de maig de 2021 la modificació de PGM als àmbits 1,3, 4, 5 i 6 de Can Colomer.

El planejament de modificació aprovat correspon a un procés de tramitació urbanístic de llarga durada i d’un interès especial respecte la ciutat de Badalona que l’Ajuntament, en el transcurs de diferents legislatures, ha anat desenvolupant de manera continuada.

El document aprovat té l’origen en les modificacions del PGM dels àmbits aprovat el 17 de novembre de 2010. En aquell document es fixava unes condicions de desenvolupament que abasten dos plans parcials, una modificació de Pla general metropolità de l’àmbit 1 i els Plans de Millora Urbana necessaris per a l’ordenació concreta dels àmbits de distribució 2,3,4,5 i 6.

La modificació del Pla general d’origen havia distribuït l’edificabilitat i el nombre d’habitatges així com la proporció d’habitatge protegit i lliure a cadascun dels àmbits i una previsió aproximada de les obres d’urbanització necessàries per a consolidar els sòls.

El planejament que ara es tramita, defineix l’ordenació detallada dels 6 àmbits on va a parar el sostre que no s’edifica en els terrenys pròxims a la Serralada de Marina. La tramitació d’un sol document per a tots els àmbits permet millorar les característiques dels diferents àmbits de distribució.

Concretament, els àmbits són els següents:

Àmbit 1 - Av. de la Cerdanya.

Àmbit 2- Turó de l’Enric es recupera com a equipament públic

Àmbit 3 - Molí de la Torre

Àmbit 4 - Rotonda de l’Alguer

Àmbit 5 - Montigalà

Àmbit 6 - Baldomer Solà

Objectius del planejament:

1 - Acomplir amb la determinació de la Modificació del Pla general metropolità del sector de Can Colomer i entorn, aprovat el 17 de novembre de 2010 i executiu des del 26 de novembre del mateix any.

2 - Ordenació de l’Àmbit 1 establint la nova superfície qualificada.

3 - En els àmbits 3 i 4 definir l’ordenació del sòl edificable, el sòl públic a urbanitzar i les condicions d’edificació.

4 - Recuperar la qualificació d’equipament públic de l’àmbit 2, traslladant l’edificabilitat que correspon a la vigent qualificació de zona 18 a l’àmbit 5. Aquesta recuperació es fa perquè es tracta d’un emplaçament que cal mantenir sense edificació per preservar els valors mediambientals del corredor verd del Torrent de la Font i Turò de l’Enric.

5 - A l’àmbit 5, ordenar l’edificabilitat vigent de l’àmbit i encabir la de l’àmbit 2, mantenint els percentatges de sostre lliure i protegit.

6 - Per a l’àmbit 6 es planteja una revisió de l’ordenació i els dos polígons existents s’agrupen en un de sol, mantenint els drets de la resta de propietaris segons els polígons originals.

7 - Modificar el mòdul de la unitat d’habitatge protegit a 80 m²/habitatge

8 - Definició de l’agenda de desenvolupament de l’edificació dels àmbits en sòl urbà amb relació a les obres d’urbanització dels sectors, així com un avanç indicatiu de la gestió.

Paràmetres urbanístics generals

Aquesta modificació de PGM suposa la distribució de 58.644 m² de sostre residencial i 1.600 m² de sostre d’ús terciari, que es trasllada de sòl urbanitzable per damunt de la B-20 a les parcel·les tant privades com públiques de 6 àmbits en sòl urbà. La superfície de sòl ordenat és de 48.632 m² i inclou zones on definir les condicions d’edificació i sistemes a urbanitzar.

Es proposa mantenir el nombre d’habitatges lliures i augmentar el nombre d’habitatges de protecció pública, aplicant el mòdul al sostre d’aquest tipus de 80 m²/H seguint les condicions del TRLU., aconseguint un augment de 73 habitatges de protecció (323 HPO enfront els 250 HPO vigents). Per tant, el nombre d’habitatges total que comporta la modificació de PGM és 642, dels quals 323 són protegits amb la proporció de 216 de règim general i 107 de preu concertat segons les previsions de la MPGM de 2010.

Justificació de la proposta

La proposta manté el mateix interès públic que va justificar la Modificació del Pla general metropolità del sector de Can Colomer i entorn de l’any 2010. Es redueix la pressió edificatòria en uns terrenys per damunt de la B-20 que constituïen frontera entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable de la Serralada de Marina, de tal manera que la major part del sostre que s’hagués construït segons les previsions del PGM es trasllada a terrenys dins de la ciutat que es compensen al sector de Can Colomer incrementant la superfície d’equipament i espais lliures.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació inicial de la modificació de PGM a l'àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de maig de 2021 la modificació de PGM a l'àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona.

Aquesta aprovació permet reordenar la volumetria de la parcel·la d’acord amb els paràmetres del PGM i qualificar d’equipament docent una part de la finca per tal de cedir-ho a l’escola veïna. A més, es tramita en paral·lel una Modificació Puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric-artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, en l’àmbit de protecció de la Fitxa E-7 (Casa Enric Mir) amb l’objecte de modificar l’àmbit de protecció A de l’element catalogat.

L'interès públic de la proposta de Modificació puntual del PGM es justifica per si mateixa, ja que es realitza la cessió d’una part de la parcel·la per a qualificar-la d’equipament (7b tipus docent) i incorporar-la a l’equipament annex de l’escola Gitanjali. A més, l’actuació continguda a la present Modificació del PGM no comporta ni suposa afectació de les finances públiques del municipi.

La modificació puntual del PGM aprovada es fonamenta en la voluntat compartida, tant per part de l’Ajuntament de Badalona com per part de la propietat, de dividir la parcel·la i qualificar-ne una part com a equipament de tipus docent per incorporar-la a l’equipament annex de l’escola (CEIP Gitanjali), i millorar així la dotació d’espais lliures dels quals disposa actualment.

La modificació de l’àmbit de protecció suposa recuperar la fondària edificable del PGM dins la parcel·la i fer una cessió per ampliar el pati de l’escola de 64,85 m2.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Tramitació i aprovació d'una modificació de crèdit del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvencions finalistes educació Pla Entorn)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de maig de 2021 una modificació de crèdit del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvencions finalistes educació Pla Entorn)

Aquesta modificació pressupostària serveix per incorporar l'aportació que fa el Departament d'Educació de la Generalitat i el Ministeri d’Educació amb el programa PROA del Pla de Millora d'Oportunitats Educatives, per finançar diferents actuacions als centres de màxima complexitat i a les zones del Pla Educatiu d'Entorn.

Des de diferents departaments de l'Ajuntament s'ha acordat amb entitats socials i de lleure educatiu enriquir el lleure educatiu a la ciutat aquest estiu per incrementar en 700 les places de casals a aquestes zones, arribant a més infants, adolescents i joves i també per fer Casals no només al juliol sinó també a l'agost, que era un més sense cap mena d'oferta per aquest grup de badalonins, molts dels quals no poden marxar de vacances. També permetrà finançar degudament el Casal d'Educació Especial conjuntament amb les comunitats educatives i Aspanin.

En concret l'aportació que es fa a aquestes entitats és de 363.000 euros.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost Municipal Refós de l’exercici 2020

L’alcalde ha dictat una resolució per la qual s’aprova la liquidació del Pressupost Municipal Refós, tant de l’Ajuntament de Badalona com dels seus Organismes Autònoms, corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2020.

La liquidació de Pressupost Municipal Refós s’ha tancat amb un romanent de tresoreria de 120.347.867,44 euros.

La voluntat del Govern Municipal és destinar gran part d’aquest superàvit acumulat en el Pla de Recuperació Econòmica i Social per fer front a les conseqüències de pandèmia de la Covid-19. A més d’aquestes accions de per dinamitzar l’economia, és prioritari per al govern el pagament de factures d'exercicis anteriors i el finançament dels 78 milions d’euros previstos en el Pressupost d’Inversions de la Ciutat.

Renúncia d’Helena Bayo Delgado de l’acta de regidor/a de l’Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha pres coneixement en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de maig de 2021 de la renúncia de formulada per Helena Bayo Delgado a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona.

Moció per demanar la immediata neteja, desinfecció, condicionament i reobertura del centre cívic i l’oficina municipal de districte de la Colina

Es proposa aprovar una Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per demanar la immediata neteja, desinfecció, condicionament i reobertura del centre cívic i l’oficina municipal de districte de la Colina.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Netejar, desinfectar, condicionar i reobrir el centre cívic amb caràcter d’urgència

SEGON. Dotar de personal i posar en funcionament l’OMD.

TERCER. Atendre les demandes veïnals per ampliar la línia de transport públic B15 per tal de cobrir el desplaçament d’una part important de la població fins al Cap Apenins.

QUART. Traslladar aquests acords a les associacions de veïns i entitats adscrites al districte 2, a la Federació d’Associacions de Badalona, a la Taula de Mobilitat de la FAVB, a TUGSAL.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú i PSC, i amb l’abstenció del grup municipal del Partit Popular

Moció per garantir la seguretat, la higiene i la dignitat dels treballadors i treballadores itinerants

Es proposa aprovar una Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem per garantir la seguretat, la higiene i la dignitat dels treballadors i treballadores itinerants.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER: Instar a l’Ajuntament de Badalona que, en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, garanteixi el compliment d’allò que estableix llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

SEGON: Que l’Ajuntament de Badalona vetlli per tal que les empreses que desenvolupin la seva activitat al municipi, assegurin els drets dels treballadors i les treballadores itinerants en referència a la cobertura de les seves necessitats físiques de forma privada, íntima, higiènica i prevenint possibles efectes negatius en la salut d’aquestes persones.

TERCER: Demanar a l’Ajuntament de Badalona que disposi el necessari perquè les empreses subministradores de serveis, facilitin punts de connexió per l’establiment dels lavabos.

QUART: Que tant les estructures com el tractament de residus de les instal·lacions siguin respectuoses amb el medi ambient i s’abastin tant com sigui possible d’energies renovables.

CINQUÈ: Que l’Ajuntament traslladi aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Federació d’Empresaris de Badalona, a la Taula de Mobilitat i Accessibilitat FAVB.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció per a la pacificació del carrer Francesc Layret

Es proposa aprovar una Moció que presenten els Grups Municipals de JxCat, En Comú Podem, ERC-Avancem, PSC, Guanyem Badalona en Comú, per la pacificació del carrer Francesc Layret.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER – Instar a l'alcalde i al govern de la ciutat a la conversió del carrer Francesc Layret a un carrer per als i les vianants.

SEGON – Instar a l'alcalde i al govern de la ciutat a la realització i finalització d’aquest projecte i el compromís de la resta de grups municipals amb el seguiment i la futura reforma del carrer Francesc Layret.

TERCER – Instar a l'alcalde i al govern de la ciutat a iniciar els tràmits pertinents a les vies adjacents a Francesc Layret (ex. Via Augusta) d’acord amb criteris tècnics i amb el consens del Consell Municipal de la Mobilitat Sostenible i el Transport Públic.

QUART – Instar a l'alcalde i al govern de la ciutat a la convocatòria d’un Consell Municipal de la Mobilitat Sostenible i el Transport Públic per detectar i acordar nous projectes de pacificació arreu de la ciutat.

CINQUÈ – Donar trasllat d’aquests acords a Fridays For Future Badalona, al Consell de la Mobilitat, a la taula de Mobilitat, a la Plataforma pel Transport Públic de Badalona, als col·lectius Recuperem la ciutat i Revolta Escolar i altres entitats de la ciutat vinculades a temàtiques de mobilitat.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció per a la millora del barri de Sant Crist

Es proposa aprovar una Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya, a la que s’adhereix el Grup Municipal d’ERC-Avancem, per a la millora del barri de Sant Crist.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a anar derrocant tots els habitatges que vagi adquirint al barri de Sant Crist amb la finalitat de construir l’últim tram de la C-31 entre el carrer Coll i Pujol i la Rambla de Sant Joan.

SEGON. Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’associació de veïns del barri de Sant Crist.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció reclamant a l’alcalde que deixi de mentir en relació amb la retirada de vehicles abandonats a la via pública

Es proposa aprovar una Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant a l’alcalde que deixi de mentir en relació amb la retirada de vehicles abandonats a la via pública.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a localitzar tots els cotxes abandonats a la ciutat.

SEGON.- Instar al govern municipal a iniciar, amb la màxima celeritat possible, tots els expedients per procedir a la retirada de tots aquests vehicles dels carrers.

TERCER.- Instar al govern municipal, que en la mesura que sigui possible, vagi desmantellant tots els vehicles que superin els dos mesos des de la seva retirada dels carrers.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú i PSC. El Grup Municipal del Partit Popular ha votat en contra.

Moció en defensa de l'accés universal, assequible i equitatiu a la vacuna contra la Covid-19

Es proposa aprovar una Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en defensa de l'accés universal, assequible i equitatiu a la vacuna contra la Covid-19.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- L’accés a la vacuna contra la Covid-19 ha de ser universal, assequible i equitatiu per a tots els ciutadans i ciutadanes del món, com també la resta de medicaments, vacunes, diagnòstics i tecnologies sanitàries.

SEGON.- Demanar a la Comissió Europea que, com a representant dels seus estats membres davant de l’Organització Mundial de la Salut, abordi el debat sobre la suspensió de patents i sobre la transferència tecnologia entre laboratoris per a garantir un increment de la producció adequada a les necessitats, i per aconseguir un preu just i una ràpida i eficaç distribució de la vacuna.

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB)

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció per demanar la implementació de mesures per la regulació d'habitatges com a pisos turístics a la ciutat de Badalona

Es proposa aprovar una Moció que presenten els grups municipals Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú, a la que s’adhereix el Grup Municipal Socialista, per demanar la implementació de mesures per la regulació d'habitatges com a pisos turístics a la ciutat de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER- Instar a l’alcalde i al govern de la ciutat que implementi mesures per regularitzar els habitatges d'ús turístics evitant el potencial creixement que aquesta activitat té a la ciutat.

SEGON- Que l’ajuntament de Badalona estipuli mecanismes de control sobre la regularització d’habitatges com a pisos turístics evitant concentracions excessives i totes les conseqüències negatives que se’n deriven de la manca de regularització.

TERCER- Instar l’alcalde i el govern de la ciutat que estipuli mecanismes de control i supervisió per activar actuacions sobre els pisos turístics il·legals.

QUART- Donar trasllat d’aquests acords a la FAVB, a les entitats que treballen en defensa dels drets de l'habitatge com PAC, PAH, Sant Roc Som Badalona, sindicat de llogaters.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de maig de 2021