Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció en defensa de l'accés universal, assequible i equitatiu a la vacuna contra la Covid-19

Moció en defensa de l'accés universal, assequible i equitatiu a la vacuna contra la Covid-19

Es proposa aprovar una Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en defensa de l'accés universal, assequible i equitatiu a la vacuna contra la Covid-19.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- L’accés a la vacuna contra la Covid-19 ha de ser universal, assequible i equitatiu per a tots els ciutadans i ciutadanes del món, com també la resta de medicaments, vacunes, diagnòstics i tecnologies sanitàries.

SEGON.- Demanar a la Comissió Europea que, com a representant dels seus estats membres davant de l’Organització Mundial de la Salut, abordi el debat sobre la suspensió de patents i sobre la transferència tecnologia entre laboratoris per a garantir un increment de la producció adequada a les necessitats, i per aconseguir un preu just i una ràpida i eficaç distribució de la vacuna.

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB)

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de maig de 2021