Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per garantir la seguretat, la higiene i la dignitat dels treballadors i treballadores itinerants

Moció per garantir la seguretat, la higiene i la dignitat dels treballadors i treballadores itinerants

Es proposa aprovar una Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem per garantir la seguretat, la higiene i la dignitat dels treballadors i treballadores itinerants.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER: Instar a l’Ajuntament de Badalona que, en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, garanteixi el compliment d’allò que estableix llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

SEGON: Que l’Ajuntament de Badalona vetlli per tal que les empreses que desenvolupin la seva activitat al municipi, assegurin els drets dels treballadors i les treballadores itinerants en referència a la cobertura de les seves necessitats físiques de forma privada, íntima, higiènica i prevenint possibles efectes negatius en la salut d’aquestes persones.

TERCER: Demanar a l’Ajuntament de Badalona que disposi el necessari perquè les empreses subministradores de serveis, facilitin punts de connexió per l’establiment dels lavabos.

QUART: Que tant les estructures com el tractament de residus de les instal·lacions siguin respectuoses amb el medi ambient i s’abastin tant com sigui possible d’energies renovables.

CINQUÈ: Que l’Ajuntament traslladi aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Federació d’Empresaris de Badalona, a la Taula de Mobilitat i Accessibilitat FAVB.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de maig de 2021