Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació inicial de la modificació de PGM a l'àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona

Aprovació inicial de la modificació de PGM a l'àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de maig de 2021 la modificació de PGM a l'àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona.

Aquesta aprovació permet reordenar la volumetria de la parcel·la d’acord amb els paràmetres del PGM i qualificar d’equipament docent una part de la finca per tal de cedir-ho a l’escola veïna. A més, es tramita en paral·lel una Modificació Puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric-artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, en l’àmbit de protecció de la Fitxa E-7 (Casa Enric Mir) amb l’objecte de modificar l’àmbit de protecció A de l’element catalogat.

L'interès públic de la proposta de Modificació puntual del PGM es justifica per si mateixa, ja que es realitza la cessió d’una part de la parcel·la per a qualificar-la d’equipament (7b tipus docent) i incorporar-la a l’equipament annex de l’escola Gitanjali. A més, l’actuació continguda a la present Modificació del PGM no comporta ni suposa afectació de les finances públiques del municipi.

La modificació puntual del PGM aprovada es fonamenta en la voluntat compartida, tant per part de l’Ajuntament de Badalona com per part de la propietat, de dividir la parcel·la i qualificar-ne una part com a equipament de tipus docent per incorporar-la a l’equipament annex de l’escola (CEIP Gitanjali), i millorar així la dotació d’espais lliures dels quals disposa actualment.

La modificació de l’àmbit de protecció suposa recuperar la fondària edificable del PGM dins la parcel·la i fer una cessió per ampliar el pati de l’escola de 64,85 m2.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de maig de 2021