Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la modificació de PGM als àmbits 1,3, 4, 5 i 6 de Can Colomer

Aprovació provisional de la modificació de PGM als àmbits 1,3, 4, 5 i 6 de Can Colomer

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de maig de 2021 la modificació de PGM als àmbits 1,3, 4, 5 i 6 de Can Colomer.

El planejament de modificació aprovat correspon a un procés de tramitació urbanístic de llarga durada i d’un interès especial respecte la ciutat de Badalona que l’Ajuntament, en el transcurs de diferents legislatures, ha anat desenvolupant de manera continuada.

El document aprovat té l’origen en les modificacions del PGM dels àmbits aprovat el 17 de novembre de 2010. En aquell document es fixava unes condicions de desenvolupament que abasten dos plans parcials, una modificació de Pla general metropolità de l’àmbit 1 i els Plans de Millora Urbana necessaris per a l’ordenació concreta dels àmbits de distribució 2,3,4,5 i 6.

La modificació del Pla general d’origen havia distribuït l’edificabilitat i el nombre d’habitatges així com la proporció d’habitatge protegit i lliure a cadascun dels àmbits i una previsió aproximada de les obres d’urbanització necessàries per a consolidar els sòls.

El planejament que ara es tramita, defineix l’ordenació detallada dels 6 àmbits on va a parar el sostre que no s’edifica en els terrenys pròxims a la Serralada de Marina. La tramitació d’un sol document per a tots els àmbits permet millorar les característiques dels diferents àmbits de distribució.

Concretament, els àmbits són els següents:

Àmbit 1 - Av. de la Cerdanya.

Àmbit 2- Turó de l’Enric es recupera com a equipament públic

Àmbit 3 - Molí de la Torre

Àmbit 4 - Rotonda de l’Alguer

Àmbit 5 - Montigalà

Àmbit 6 - Baldomer Solà

Objectius del planejament:

1 - Acomplir amb la determinació de la Modificació del Pla general metropolità del sector de Can Colomer i entorn, aprovat el 17 de novembre de 2010 i executiu des del 26 de novembre del mateix any.

2 - Ordenació de l’Àmbit 1 establint la nova superfície qualificada.

3 - En els àmbits 3 i 4 definir l’ordenació del sòl edificable, el sòl públic a urbanitzar i les condicions d’edificació.

4 - Recuperar la qualificació d’equipament públic de l’àmbit 2, traslladant l’edificabilitat que correspon a la vigent qualificació de zona 18 a l’àmbit 5. Aquesta recuperació es fa perquè es tracta d’un emplaçament que cal mantenir sense edificació per preservar els valors mediambientals del corredor verd del Torrent de la Font i Turò de l’Enric.

5 - A l’àmbit 5, ordenar l’edificabilitat vigent de l’àmbit i encabir la de l’àmbit 2, mantenint els percentatges de sostre lliure i protegit.

6 - Per a l’àmbit 6 es planteja una revisió de l’ordenació i els dos polígons existents s’agrupen en un de sol, mantenint els drets de la resta de propietaris segons els polígons originals.

7 - Modificar el mòdul de la unitat d’habitatge protegit a 80 m²/habitatge

8 - Definició de l’agenda de desenvolupament de l’edificació dels àmbits en sòl urbà amb relació a les obres d’urbanització dels sectors, així com un avanç indicatiu de la gestió.

Paràmetres urbanístics generals

Aquesta modificació de PGM suposa la distribució de 58.644 m² de sostre residencial i 1.600 m² de sostre d’ús terciari, que es trasllada de sòl urbanitzable per damunt de la B-20 a les parcel·les tant privades com públiques de 6 àmbits en sòl urbà. La superfície de sòl ordenat és de 48.632 m² i inclou zones on definir les condicions d’edificació i sistemes a urbanitzar.

Es proposa mantenir el nombre d’habitatges lliures i augmentar el nombre d’habitatges de protecció pública, aplicant el mòdul al sostre d’aquest tipus de 80 m²/H seguint les condicions del TRLU., aconseguint un augment de 73 habitatges de protecció (323 HPO enfront els 250 HPO vigents). Per tant, el nombre d’habitatges total que comporta la modificació de PGM és 642, dels quals 323 són protegits amb la proporció de 216 de règim general i 107 de preu concertat segons les previsions de la MPGM de 2010.

Justificació de la proposta

La proposta manté el mateix interès públic que va justificar la Modificació del Pla general metropolità del sector de Can Colomer i entorn de l’any 2010. Es redueix la pressió edificatòria en uns terrenys per damunt de la B-20 que constituïen frontera entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable de la Serralada de Marina, de tal manera que la major part del sostre que s’hagués construït segons les previsions del PGM es trasllada a terrenys dins de la ciutat que es compensen al sector de Can Colomer incrementant la superfície d’equipament i espais lliures.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de maig de 2021