Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per reclamar al govern municipal que compleixi els acords i els compromisos adquirits amb la plantilla

Moció per reclamar al govern municipal que compleixi els acords i els compromisos adquirits amb la plantilla

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril una moció per reclamar al govern municipal que compleixi els acords i els compromisos adquirits amb la plantilla.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Demanar al govern municipal que doni resposta a les diferents propostes presentades per la representació sindical i doti als diferents serveis i departaments de l’Ajuntament dels recursos humans i materials necessaris per garantir la qualitat dels serveis que es presten.

SEGON.- Demanar al govern que compleixi l’acord amb els sindicats per la millora del Compliment d’Especial Rendiment per al 2021.

TERCER- Demanar al govern municipal, que de forma urgent, faciliti una correcta organització que permeti funcionar amb seguretat als treballadors municipals en aquest nou context de crisis sanitària i garantitzi subministrament suficient d’Equips de Protecció Individual, elabori i executi plans de contingència, faci seguiment correcte dels casos COVID- 19 detectats, apliqui protocols de contenció, i aprovi un reglament de teletreball.

QUART.- Demanar al govern municipal que es compensi al personal de serveis essencials que durant la pandèmia va realitzar jornades de treball molt superiors a les habituals.

CINQUÈ.- Demanar al govern municipal que realitzi una revisió dels llocs de treball de serveis essencials per adequar les retribucions d’aquest personal a les responsabilitats i tasques efectives que han portat i estan portant a terme.

SISÈ.- Demanar al govern municipal que estableixi mecanismes i accions que permetin revisar i facilitar nous calendaris, permisos i llicències, promoció interna, jubilacions parcials i el compliment del conveni col·lectiu.

SETÈ.-Demanar al govern municipal que treballi per tal de modificar les fitxes de valoració en base a un ampli acord sindical.

VUITÈ- Donar trasllat dels següents acords als sindicats SFP, CATAC, UGT, CCOO, PSU i a tot el personal de la plantilla municipal.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 d’abril de 2021