Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans

Moció a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 17 d’abril una moció que a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar el Govern espanyol i el Ministeri d'Igualtat a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura un marc legal en matèria de drets trans que garanteixi la plena igualtat, fonamentat en la despatologització, en el reconeixement de la diversitat de gènere, en l’autodeterminació de la identitat de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que viuen les persones trans.

SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar la Llei 11/2014 dels recursos necessaris per a la seva implementació en matèria de drets trans amb el desenvolupament de polítiques efectives per abordar la discriminació de les persones trans en els diferents sectors d’intervenció, com ara: l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’ocupació, la formació i sensibilització de professionals, l’atenció des dels serveis socials i el reconeixement de la diversitat familiar.

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut, tal com recull la Llei 11/2014 i la Instrucció 14/2017 del CatSalut, a implementar el model d'atenció a les persones trans desplegant unitats de trànsit de referència territorial i acabar amb les desigualtats territorials pel que fa a l’accés a la salut de les persones trans.

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Treball, Afers Socials i Família, tal com obliga l’article 21 de la llei 11/2014, a desplegar estratègies per la inserció laboral de les persones trans i mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. La Generalitat, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha de desenvolupar programes d'inserció sociolaboral per a persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral.

CINQUÈ.- Instar l’Ajuntament de Badalona a obrir el SAI (Servei d’atenció integral a persones LGTBI), tal i com estableix el I Pla d’Igualtat LGBTI per a la ciutadania (2018-2022), dotant-lo dels recursos humans, materials i econòmics necessaris, així com implementar les altres accions del mateix Pla.

SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i els departaments competents en la matèria, a dotar de recursos als municipis perquè, a través dels SAI (Servei d’atenció integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els ens locals puguin garantir, a les persones trans que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència o discriminació, el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva.

SETÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministeri d'Igualtat, al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i al Departament d’Afers Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups del Parlament de Catalunya, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més i Guanyem Badalona En Comú, i amb l’abstenció del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya i del Partit Popular.

Badalona, 28 d’abril de 2021