Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 27 d’abril de 2021

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 27 d’abril de 2021.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes d’abril per via telemàtica

Declaració com a àrea de mercat tens d’habitatge la totalitat del terme municipal de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril la declaració com a àrea de mercat tens la totalitat del terme municipal de Badalona.

Es sol·licita a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que procedeixi a la declaració com a àrea amb mercat tens d’habitatge la totalitat del territori municipal de Badalona, als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats dels municipis els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes.

També s’ha designat la Directora de l’Oficina Local d’Habitatge com a interlocutora municipal als efectes de definir el contingut i durada de la declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens i de definir les actuacions que l’Ajuntament de Badalona haurà de dur a terme per atenuar o capgirar aquesta situació.

La Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, que té l’objectiu de contenir els preus del lloguer i que s’aplicarà als nous contractes, va entrar en vigor el mes de setembre de 2020.

La llei afecta les àrees amb mercat d'habitatge tens. En aquestes àrees el preu no pot augmentar respecte al contracte anterior —si va ser firmat en els últims cinc anys— i no podrà superar l’índex de referència de preus de la Generalitat.

Es consideren àrees amb mercat de habitatge tens on hi ha risc de no disposar de proveïment suficient d’habitatge de lloguer assequible. És a dir, que la càrrega per al pagament del lloguer superi el 30% de la mitjana dels ingressos familiars.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Implantació del Servei Públic de Menjador Social de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril de 2021 incoar l’expedient per a la implantació del Servei Públic de Menjador Social de Badalona.

L’Ajuntament de Badalona impulsarà per primer cop a la ciutat un menjador social que s’ubicarà al barri de Sant Roc. L’objectiu d’aquest servei és assegurar una alimentació bàsica i una atenció social a les persones derivades pels serveis socials de l’Ajuntament i que estiguin en un greu risc d’exclusió social. A més de proporcionar àpats cuinats que assegurin una dieta equilibrada, l’espai servirà com a referent per a la detecció i prevenció de situacions de necessitat extrema i formarà part dels plans d’intervenció establerts per a les persones usuàries del menjador.

La creació d’aquest servei, que s’ajusta a les competències municipals establertes des de l’any 2010, tindrà un cost de 300.000 euros anuals. El menjador comptarà amb 100 places i està previst que s’ubiqui al carrer d’Alfons XIII, en un local de 300 m² que és propietat de l’Incasol i que es llogarà per un import corresponent a un lloguer social.

El menjador social es gestionarà de manera directa per l’Ajuntament de Badalona amb la possibilitat de contractar una empresa externa. El seguiment i avaluació del servei serà competència del Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona.

L’associació de veïns de Sant Roc ha estat en contacte permanent amb l’Ajuntament durant l’elaboració d’aquest projecte i dona suport a la iniciativa.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Cessió temporal gratuïta a l’Assemblea Comarcal al Barcelonès Nord de la Creu Roja del local núm. 3 de l’avinguda d’Alfons XIII núm. 349 fins al 2040

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril de 2021 la cessió gratuïta d’ús fins al 20 de gener de 2040 del local núm. 3 de l’avinguda d’Alfons XIII núm. 349 a l’Assemblea Comarcal al Barcelonès Nord de la Creu Roja.

El conveni de cessió temporal de l’ús del local assenyala, entre d’altres, les condicions següents:

    - El local haurà de destinar-se als fins propis de Creu Roja i no es podrà realitzar en el local cap tipus d’activitat molesta, nociva, insalubre o perillosa.

    - Queda prohibit l’arrendament i qualsevol altra forma de cessió total o parcial del local, ni a títol gratuït, a favor de tercers, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament.

    - Creu Roja haurà de realitzar les obres d’instal·lació i condicionament necessàries per tal d’adequar el local a l’activitat a que es destinarà, prèvia concessió per part de l’Ajuntament de la llicència d’obres corresponent. No es consideraran obres la delimitació de l’espai amb elements de caràcter mobiliari.

    - El local haurà de mantenir-se en les degudes condicions de conservació i neteja, essent a càrrec de l’entitat les despeses corresponents a aquests conceptes, incloent les reparacions necessàries per mantenir el local en les condicions de servir a l’ús convingut.

    - Aniran a càrrec de Creu Roja les despeses originades per la contractació i els consums de l’aigua, l’electricitat, el gas, telèfon i el pagament de tots els serveis i despeses generades pel local lliurat, incloses les comunitàries, mentre duri la cessió d’ús, així com també qualsevol impost, taxa o arbitri que gravi l’activitat.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem Més, el PSC i el PP, amb l’abstenció de Guanyem Badalona en Comú.

Creació de la Comissió Informativa Especial per investigar i dictaminar respecte de la presumpta vulneració de la Llei de Protecció de Dades

S’ha donat compte al Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril de 2021 de la creació d'una Comissió Informativa Especial a instància dels cinc grups de l’oposició per “’investigar i dictaminar respecte de la presumpta vulneració de la LOPD, en haver-se realitzat un ús partidista de la base de dades d’accés policial de la Guàrdia Urbana, per part de la regidora de l’Àmbit de Seguretat, Protecció Civil i Convivència”.

La composició de la Comissió serà proporcional al nombre de regidors i regidores que cada grup municipal té al ple municipal, en base a això estarà formada pel President i tres regidors/es del Grup Municipal del Partit Popular, 2 regidors/es del Grup Municipal Socialista, 1 regidor/a del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, 1 regidor/a del Grup Municipal ERC-Avancem-Més, 1 regidor/a del Grup de Badalona en Comú Podem i 1 regidor del Grup Municipal de Junts per Catalunya. La Comissió elevarà al Ple les conclusions resultants dels treballs realitzats.

Recuperació del camí que comunica el camí de Sant Jeroni de la Murtra amb el camí de la Carrerada a la Serralada de Marina

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril de 2021 ha aprovat la recuperació per a l’ús públic del camí de la Serralada de Marina que comunica el camí de Sant Jeroni de la Murtra amb el camí de la Carrerada, passant pel Torrent de Can Mas. Aquest camí ha tingut ús públic des que es tenen dades, per un període de més de 50 anys, fins que es va tallar el 3 de desembre 2020, segons consta a l’acta de la Guàrdia Urbana.

Així mateix s’ordena als propietaris de les finques a retirar totes les tanques que impedeixen el pas i tots els obstacles que dificulten l’accés, en un termini màxim de 5 dies.

S’adverteix als propietaris que es procedirà a l’execució forçosa de l’ordre de cessació per recuperar la possessió pública del camí, mitjançant les sancions corresponents, multes coercitives i en el seu cas, execució subsidiària per part de l’Ajuntament.

També es demana a l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona que un cop retirades les tanques que impedeixen l’accés, col·loqui al camí les tanques de cadenes homologades del Parc, per impedir l’accés de vehicles.

Aquest dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Renúncia de Maria Dolors Sabater i Puig i d’Oriol Lladó Esteller de l’acta de regidor/a de l’Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha pres coneixement en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril de 2021 de la renúncia formulada per Maria Dolors Sabater i Puig i per Oriol Lladó Esteller a l’acta de regidor/a de l’Ajuntament de Badalona.

Moció per demanar la implementació d’una regulació dels salons de joc i protecció davant l'increment de les cases d'apostes i lluitar contra la ludopatia

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril una moció per demanar la implementació d’una regulació dels salons de joc i protecció davant l'increment de les cases d'apostes i lluitar contra la ludopatia.

La moció proposa els següents acords:

Primer – Instar l'alcalde i el govern de la ciutat perquè en l'ús de les competències municipals, i d'acord amb la legalitat vigent, atengui les demandes dels veïns i veïnes del barri de Llefià al respecte de la obertura del nou Bingo en aquest barri.

Segon - Instar l'alcalde i el govern de la ciutat que impulsin el redactat d’una ordenança municipal a la nostra ciutat que reguli els requisits per a l’obtenció de noves llicències per a aquests tipus d’establiments vinculat amb el joc i les apostes, així com la distància mínima entre aquests establiments amb centres educatius, culturals, esportius, sanitaris.

Tercer - Col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat per tal d’elaborar els protocols necessaris per detectar i impedir de manera efectiva l’accés dels menors als locals de joc i apostes.

Quart - Instar l'alcalde i el govern de la ciutat que en l'ús de les competències municipals apliquin una moratòria urbanística d’un any, prorrogable a dos, de llicències al nostre municipi, en l’obertura de sales de joc per activar un procés de diàleg amb la ciutadania respecte d'aquest model de negoci alhora que es desenvolupen les mesures esmentades anteriorment.

Cinquè - Adaptar l’ordenança de publicitat metropolitana - depenent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona - per tal d’incloure a les ordenances municipals la prohibició expressa de la publicitat de cases d’apostes i joc online en el nostre terme municipal.

Sisè - Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol l’impuls d’un nou redactat de la llei del joc per actualitzar, regular i recollir les noves formes de joc i promoure la protecció i conscienciació dels i les joves.

Setè - Incrementar la realització, especialment en l'àmbit juvenil, de campanyes de sensibilització, conscienciació i formació per a prevenir problemes d'addiccions i ludopatia: campanyes dirigides a joves, famílies, comunitat educativa, associacions, personal tècnic municipal i població en general.

Vuitè: - Comunicar els acords a les associacions de Joves del municipi, les entitats d’educació en el Lleure, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB) i en especial a les AVV del barri de Llefià, a la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Centres Públics de Badalona (FAMPAS), a l’Associació Centre Català d'Addiccions Socials, a la Taula de Salut Mental i Addiccions i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per a l’auditoria dels comptes de la Seguretat Social

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril una moció per a l’auditoria dels comptes de la Seguretat Social.

La moció proposa els següents acords:

1. Que l'Ajuntament de Badalona s'adhereixi a la sol·licitud de COESPE i, al seu torn, sol·liciti del govern d'Espanya, a través del Ministeri d'Hisenda, la realització d'una auditoria dels comptes de la Seguretat Social, perquè "la ciutadania tingui una imatge fidedigna de la situació de la Seguretat Social a partir del coneixement precís del decisiu paper que ha exercit en la construcció de les institucions del nostre Estat de benestar." Aquesta auditoria ha de quantificar l'import total de les anomenades despeses impròpies a càrrec de les cotitzacions socials.

2. Que un cop establerta aquesta quantia, s'habiliti per part del govern de l’Estat la compensació adequada a la Caixa única de la Seguretat Social.

3. Transmetre la present moció al Govern central, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris catalans, a COESPE, a la Coordinadora de Plataformes i Marees de Catalunya, a Marea de Pensionistes de Badalona, als casals de la gent gran de la ciutat i a les entitats de gent gran de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el Partit Popular i amb l’abstenció del grup municipal socialista.

Moció a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 17 d’abril una moció que a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar el Govern espanyol i el Ministeri d'Igualtat a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura un marc legal en matèria de drets trans que garanteixi la plena igualtat, fonamentat en la despatologització, en el reconeixement de la diversitat de gènere, en l’autodeterminació de la identitat de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que viuen les persones trans.

SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar la Llei 11/2014 dels recursos necessaris per a la seva implementació en matèria de drets trans amb el desenvolupament de polítiques efectives per abordar la discriminació de les persones trans en els diferents sectors d’intervenció, com ara: l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’ocupació, la formació i sensibilització de professionals, l’atenció des dels serveis socials i el reconeixement de la diversitat familiar.

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut, tal com recull la Llei 11/2014 i la Instrucció 14/2017 del CatSalut, a implementar el model d'atenció a les persones trans desplegant unitats de trànsit de referència territorial i acabar amb les desigualtats territorials pel que fa a l’accés a la salut de les persones trans.

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Treball, Afers Socials i Família, tal com obliga l’article 21 de la llei 11/2014, a desplegar estratègies per la inserció laboral de les persones trans i mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. La Generalitat, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha de desenvolupar programes d'inserció sociolaboral per a persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral.

CINQUÈ.- Instar l’Ajuntament de Badalona a obrir el SAI (Servei d’atenció integral a persones LGTBI), tal i com estableix el I Pla d’Igualtat LGBTI per a la ciutadania (2018-2022), dotant-lo dels recursos humans, materials i econòmics necessaris, així com implementar les altres accions del mateix Pla.

SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i els departaments competents en la matèria, a dotar de recursos als municipis perquè, a través dels SAI (Servei d’atenció integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els ens locals puguin garantir, a les persones trans que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència o discriminació, el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva.

SETÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministeri d'Igualtat, al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i al Departament d’Afers Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups del Parlament de Catalunya, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més i Guanyem Badalona En Comú, i amb l’abstenció del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya i del Partit Popular.

Moció per a la millora de l’estat del barri de Coll i Pujol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril una moció per a la millora del barri de Coll i Pujol.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a donar compliment al primer punt de la moció que es va aprovar, per unanimitat, en el ple del novembre de 2019, en la que es demanava l’adequació del solar de l’antiga foneria.

SEGON. Instar el govern municipal a fer un pla de mobilitat pel barri de Coll i Pujol que resolgui els problemes existents i pacifiqui el trànsit.

TERCER.- Instar el govern municipal a obrir un debat entre totes les parts implicades per determinar l’ús de l’equipament de 1700m2 ubicat als baixos de l’edifici nou entre els carrers Sant Gonçal i Vila-Vall-Llebrera.

QUART. Instar el govern municipal a què intercedeixi per buscar una proposta viable pel solar de Can Llamas.

CINQUÈ. Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’associació de veïns del barri de Coll i Pujol.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per reclamar al govern municipal que compleixi els acords i els compromisos adquirits amb la plantilla

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril una moció per reclamar al govern municipal que compleixi els acords i els compromisos adquirits amb la plantilla.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Demanar al govern municipal que doni resposta a les diferents propostes presentades per la representació sindical i doti als diferents serveis i departaments de l’Ajuntament dels recursos humans i materials necessaris per garantir la qualitat dels serveis que es presten.

SEGON.- Demanar al govern que compleixi l’acord amb els sindicats per la millora del Compliment d’Especial Rendiment per al 2021.

TERCER- Demanar al govern municipal, que de forma urgent, faciliti una correcta organització que permeti funcionar amb seguretat als treballadors municipals en aquest nou context de crisis sanitària i garantitzi subministrament suficient d’Equips de Protecció Individual, elabori i executi plans de contingència, faci seguiment correcte dels casos COVID- 19 detectats, apliqui protocols de contenció, i aprovi un reglament de teletreball.

QUART.- Demanar al govern municipal que es compensi al personal de serveis essencials que durant la pandèmia va realitzar jornades de treball molt superiors a les habituals.

CINQUÈ.- Demanar al govern municipal que realitzi una revisió dels llocs de treball de serveis essencials per adequar les retribucions d’aquest personal a les responsabilitats i tasques efectives que han portat i estan portant a terme.

SISÈ.- Demanar al govern municipal que estableixi mecanismes i accions que permetin revisar i facilitar nous calendaris, permisos i llicències, promoció interna, jubilacions parcials i el compliment del conveni col·lectiu.

SETÈ.-Demanar al govern municipal que treballi per tal de modificar les fitxes de valoració en base a un ampli acord sindical.

VUITÈ- Donar trasllat dels següents acords als sindicats SFP, CATAC, UGT, CCOO, PSU i a tot el personal de la plantilla municipal.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

(Atès que el desenvolupament del ple ordinari del 27 d’abril es va prolongar fins a les 12 de la nit sense concloure tots els punts de l’ordre de dia previst, es va acordar que s’haurà de convocar en les pròximes dates un nou ple amb l'objectiu de finalitzar el debat de les tres darreres mocions i el torn de precs i preguntes dels regidors i regidores).

Badalona, 28 d’abril de 2021