Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 27 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 27 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà demà dimarts 27 d’abril a les 18 hores una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes d’abril té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1 Aprovar l’acta número 5, corresponent a la sessió extraordinària de 16 de març de 2021 i l’acta número 6, corresponent a la sessió ordinària de 23 de març de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Aprovació Reconeixements extrajudicials de crèdit de compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors (aigua Muebles Rojas).

3. Reconeixement de la factura per l’encàrrec de gestió per a les obres d’enderroc al carrer Wagner 66.

4. Revisió d’ofici en relació a les factures emeses per l'ASSOCIACIÓ CULTURAL 48H OPEN HOUSE BARCELONA per la celebració del Festival d'Arquitectura dels anys 2017 i 2018.

5. Proposta de dictamen pel Reconeixement de deute pels treballs de coordinació de Seguretat i Salut de les actuacions urgents del desenrunament del revestiment de formigó al Cap Gran Sol.

6. Proposta de dictamen pel Reconeixement de crèdit dels Treballs de trasllat de serveis soterrament de línies aèries de telecomunicacions al c. Mossèn Anton a l'empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU.

7. Reconeixement de crèdit pel subministrament en règim de lloguer de la decoració nadalenca no lumínica de la Casa de la Vila del 27 de novembre al 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos).

8. Aprovació de l’ expedient de contractació, la despesa, la licitació i l’ obertura del procediment obert simplificat abreujat per tal d’ adjudicar el contracte relatiu a la prestació dels serveis de neteja i manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica (en endavant IESFV) de l’Ajuntament de Badalona.

9. Declaració com a àrea de mercat tens d’habitatge la totalitat del terme municipal de Badalona.

10. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura incorporada a l’expedient, corresponent a la contractació d’emergència a l’anualitat 2019, pel subministrament de tot un seguit de material fungible a fi i efecte de senyalitzar degudament la zona de perill i zones adjacents i el conseqüent establiment d’un perímetre de seguretat per import 19.965 € (IVA INCLÒS).

11. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

12. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU I TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU amb CIF.U87058491, per un import total de 1.331,00,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de la factura corresponent al consum telefònic del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

13. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures: X20-2697, X20-4310, X20-4931,X20-9801,X21-569,X21-1201 i la X20-553.

14. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de març de 2021.

15. Cessar i nomenar representants del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú al Plenari i a la Comissió Executiva Permanent del Consorci Badalona Sud.

16. Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona

17. Reconeixement extrajudicial de crèdit, aprovar la despesa i la factura número 46103.

18. Aprovar el reconeixement de crèdit , la despesa i la factura 1061 a favor ACORDIA ACR SL-ELENA MORENO DURAN UTE 2

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

19. Incoar l’expedient per la implantació del Servei Públic de Menjador Social de Badalona.

20. Aprovar la minuta i la signatura de la Modificació de l’Addenda complementària al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de COVID19 a les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer", per a la seva aprovació.

21. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA ELECTRONICA DE CATALUNYA .

22. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa FUGAQUA, S.L. relativa als treballs realitzats a la Petanca Morera de l'exercici 2019.

23. Aprovació Proposta de Resolució del compte justificatiu per la promoció del bàsquet de l’entitat Club Maristes Ademar.

24. Cessió gratuïta d’ús fins al 20 de gener de 2040 del local núm. 3 de l’Avinguda Alfons XIII núm. 349, escala A.

25. Proposta d’acord de reconeixement de crèdit i aprovació de la factura 4 de data 8 de març de 2021 en relació al rescabalament del 50% de l’IBI de 2020 del local arrendat al c/ Sant Miquel, 55 1r.

26. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa KLOUSNER,SL amb CIF B-6414555-0 per la factura presentada pel Servei per l'execució del programa de promoció de l’èxit educatiu LOT 4 (Programa Patis Oberts) del 22 al 31 de desembre 2020.

27. Proposta de Resolució aprovació compte justificatiu de la subvenció finalista de l’Associació Esportiva Minguella per la promoció del bàsquet base l’any 2020.

28. Aprovar el reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les factures de diferents expedients amb factures pendents de l'exercici 2018.

29. Proposta d’aprovació del compte justificatiu de la subvenció finalista de l’any 2020 per la promoció del bàsquet de l’entitat Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret.

30. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, per les factures de subministrament gas escoles exercicis anteriors.

31. Increment quotes comunitàries local 1 CP Prat de la Riba, 91 a partir de març 2020.

32. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SAGRES SL

33. Aprovació col·lectiva de reconeixement de crèdit de 49 factures de diversos proveïdors.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

34. Proposar a la Junta General de Marina Badalona, SA el cessament i el nomenament d’un membre al Consell d'Administració en representació de l'Ajuntament de Badalona.

35. Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada per la senyora Maria Dolors Sabater i Puig a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona.

36. Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada pel senyor Oriol Lladó Esteller a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Badalona.

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC -Avancem per tal que Badalona compleixi els plans de Protecció Civil.

2. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona, per a la millora l’estat del barri de Coll i Pujol.

4. Moció que presenta el Grup Municipal de Badalona en Comú Podem a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans.

5. Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, En Comú Podem, ERC Avancem, Guanyem Badalona en Comú i Partit Socialista de Catalunya per demanar la implementació d’una regulació dels salons de joc i protecció davant l'increment de les cases d'apostes i lluitar contra la ludopatia.

6. Moció que presenten els Grups Municipals de Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú per auditoria dels comptes de la seguretat social.

7. Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, Guanyem Badalona en Comú i Partit dels Socialistes per depurar responsabilitats en el govern municipal pel malbaratament de 28.000 euros públics en una campanya publicitària que mai es va arribar a enviar als ciutadans.

8. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar al govern municipal que compleixi els acords i els compromisos adquirits amb la plantilla

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 26 d’abril de 2021