Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció sobre el control de preus del lloguer

Moció sobre el control de preus del lloguer

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció sobre el control de preus de lloguer.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar el Govern de l’Estat a aprovar una llei estatal d’habitatge, que permeti el seu desenvolupament en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya i dels municipis, que blindi la funció social de l’habitatge i asseguri el compliment efectiu i el respecte del dret a un habitatge digne i adequat recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola, incloent-hi l’accés als subministres bàsics i a adoptar mecanismes que garanteixin el compliment de les obligacions internacionals en matèria de dret a l’habitatge contingudes en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, les Observacions Generals núm. 4 i núm. 7 del Comitè DESC, i la Convenció sobre els Drets del Nen, així com les resolucions i dictàmens del Comitè DESC en matèria d’habitatge, i a garantir la seva aplicació immediata i vinculant en casos de desallotjament forçós sense alternativa habitacional.

2. Instar al Govern de l’Estat a legislar per regular el mercat del lloguer d’habitatges, impedint preus abusius en els contractes d’arrendament de l’habitatge mitjançant mecanismes de control de preus i promovent baixades de preus tant en contractes en vigor com en contractes futurs. A més a més, es garantirà un lloguer estable, segur i assequible, augmentant el parc públic

d’habitatge de lloguer social i assequible, adoptant mecanismes per la cessió obligatòria i temporal de l’habitatge buit en mans de grans tenidors d’habitatge i de la SAREB a les administracions públiques competents.

3. Traslladar el present acord al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i Diputades, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Badalona, al Sindicat de Llogateres, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona i a les entitats municipalistes de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú i el Partit Socialista de Catalunya. El grup municipal del Partit Popular es va abstenir.

Badalona, 24 de març de 2021