Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea de Badalona

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març ha aprovat la modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer de Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea. Aquesta modificació es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques del centre de conservació i control de trànsit de les Rondes, per adaptar-les als usos existents i la urbanització i edificacions implantades.

La proposta consisteix en substituir la superfície que ocupa el centre de control del trànsit, que s’emplaça en un sòl qualificat de zona verda, per la mateixa superfície de zona edificable propietat del dissolt Consell Comarcal, que es cedeix a l’Ajuntament.

Aquesta modificació compren dos àmbits:

    - L’àmbit 1, corresponent a una part de la parcel·la amb referència cadastral 5903301DF3950D0001UR, que ocupa l’actual centre de control de trànsit, situat al barri de Montigalà en front a l’avinguda de la Comunitat Europea, dins de l’illa delimitada pel carrer del Camí de Sant Jeroni de la Murtra i el carrer de la Ciència, amb una superfície de 3.776 m².

    - L’àmbit 2, que correspon a la finca amb referència cadastral 6106501DF3960E0001GJ, situada al carrer Tanit amb una superfície de 3.776 m².

La superfície total de l’àmbit d’aquesta modificació del PGM és de 7.552 m².

En l’àmbit 1 es proposa el canvi de qualificació del sistema de verd local (XIII) a sistema viari, (5) segons prescripció del Ministeri de Foment. A la zona en front al carrer de Tanit, àmbit 2, es proposa el canvi de qualificació de zona uni-bifamiliar en filera (clau II) a sistema de verd general (clau XIV).

Els usos, el tipus d’ordenació i la definició dels paràmetres urbanístics que es proposen al sistema viari (clau 5), infraestructura de servei a l’autopista B-20 són els següents:

- Tipus d’ordenació: edificació aïllada

- Alçada reguladora màxima: planta baixa + 1 planta pis / 9,00 m

- Ocupació màxima: 30%

- Edificabilitat màxima : 1.000 m2

- Separació a límits de parcel·la: 3 m

El dictamen ha estat aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 24 de març de 2021