Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 23 de març, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 23 de març, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 23 de març a les 18 hores una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de març té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1 Aprovar l’acta número 3, corresponent a la sessió ordinària de 23 de febrer de 2021 i l’acta número 4, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 24 de febrer de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general Metropolità al carrer Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea de Badalona.

3. Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de l’entorn de la masia de Ca l’Andal de Badalona.

4. Aprovació de l’ adjudicació del contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’aprofitament d'aigües freàtiques no potables de l’ Ajuntament de Badalona.

5. Aprovació de l’adjudicació del contracte relatiu a l’accés i utilització d’un software de comptabilitat i gestió energètica dels subministraments energètics (electricitat, gas natural i combustibles líquids i electricitat de la flota de vehicles), dels subministraments d’aigua i de les instal·lacions generadores d’energia renovable, l’anàlisi i verificació de la facturació, la tele lectura de comptadors i a totes les accions de gestió energètica que se’n deriven.

6. Acordar la transferència de funcions o activitats a l’ Àrea Metropolitana de Barcelona per a la instal·lació de sanitaris pel servei d’autobús al municipi i aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració per a la instal·lació de sanitaris pel servei d’autobús al terme municipal de Badalona.

7. Aprovar amb caràcter inicial la modificació del Manual d’actuació Bàsic del Pla de Protecció Civil de Badalona.

8. Donar compte de la resolució número 2021001227 dictada per l’ alcalde d’ aquesta corporació en data 05/02/2021 – per delegació del Ple segons Resol. De data 21/05/2019- d’ aprovació de la cinquena modificació del lot 1 del contracte subscrit en data 9 de gener de 2019 entre l’ Ajuntament de Badalona i l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA amb NIF A61797536 relatiu al subministrament d’ energia elèctrica i gas.

9. Donar compte de la resolució de l’Alcalde de data 8 de febrer de 2021 per la qual es nomena representant de l’Ajuntament de Badalona a la Comissió de Govern del Pla Director Urbanístic,

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

10. Modificació de l'Ordenança de venda no sedentària en mercats dels marxants de Badalona.

11. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021002100 de data 1 de març de 2020, de modificació de l’àmbit material de les delegacions de competències efectuades en les tinences d’alcaldia.

12. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant el mes de febrer de 2021.

13. Aprovació de l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’obertura del procediment obert per tal d’adjudicar el contracte mixt de subministrament i serveis (prevalent aquests darrers) d’un programari de gestió del padró municipal d’habitants per a l’ Ajuntament de Badalona.

14. Aprovació de l’ adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis (prevalent aquests darrers) dels sistemes de comunicacions de veu fixa i dades LAN de l’ Ajuntament de Badalona, dividit en els següents dos lots: Lot 1 (sistemes de comunicacions de veu fixa) i Lot 2 (sistemes de comunicacions de dades LAN).

15. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit, la despesa i la factura a favor de RICARD SIMO PROCURADORES S.L,P – PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

16. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals de 2021, en pròrroga de 2019.

17. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (equipaments educatius).

18. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019, i modificació del seu annex d’inversions (projectes inversions Via Pública).

19. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Servei de seguretat).

20. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista Associació de voluntàries de protecció civil).

21. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Projectes inversions via pública).

22. Aprovació Proposta de resolució compte justificatiu subvenció finalista 2020 per la promoció del bàsquet de l’entitat Club Bàsquet Sant Josep de Badalona.

23. Aprovació i abonament de la factura d'import 19.159,35 € (IVA inclòs), a favor del Quiron Prevención, SLU, titular del CIF B-6407648-2, en concepte del servei de coordinació i suport en la realització dels reconeixements mèdics per a la comprovació de les causes d’exclusió mèdica del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana de l’any 2019.

24. Proposta aprovació justificació subvenció finalista de l’any 2020 per la promoció del bàsquet base de l’entitat Agrupación Deportiva Ronda.

25. Proposta de Resolució de la justificació de la subvenció Finalista de l’any 2020 per la prova de la lliga d’hivern de voleibol de l’entitat Federació Catalana de Voleibol.

26. Proposta de Resolució aprovació justificació subvenció Finalista 2020 per la promoció del bàsquet de l’entitat Círcol Catòlic Badalona.

27. Proposta de Resolució de la justificació de la subvenció de l’any 2020 per la promoció del bàsquet base de l’entitat associació Bàsquet Badalona (ABB).

28. Proposta d’acord de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes comunitàries de l’exercici 2020 de la CP Sant Frederic, 15-17.

29. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa

ELECTROTEL BARCELONA, SL.

30. Ratificar l’acord que consta a l’Annex de l’Acta de Mesa General de Negociació de data 9 de febrer de 2021 pel què es varen acordar entre els representants de l'Ajuntament i els de les organitzacions sindicals PSU, SFP, CCOO, CATAC i UGT, els criteris de compensació dels serveis extraordinaris

prestats pels empleats de l’Ajuntament de Badalona a causa de l’operatiu per la jornada electoral del dia 14 de febrer de 2021.

31. Aprovar un reconeixement de crèdit, la despesa i les factures derivades de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per les factures emeses pel subministre i no pagades a l'exercici a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA.

32. Proposta d’acord de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent al increment de quotes comunitàries dels exercicis 2019 i 2020 de la cp juan valer, 55-59.

33. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de Sportise Creative Solutions, SL amb CIF B65700734 per un import total de 8.656,46€ IVA inclòs, quantia que es correspon amb la

a la prestació dels serveis esportius no suspesos (per les limitacions en les activitats esportives motivades per la prevenció del COVID19) de gimnasos, coordinació i atletisme, a instal·lacions esportives municipals de Badalona durant el període des de l’1 al 31 d’octubre de 2020.

34. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) amb CIF V78652203 per un import total de 2.166,61 € IVA inclòs, quantia que es correspon amb la remuneració pel préstec públic bibliotecari de la Xarxa de Biblioteques de Badalona corresponent a l’any 2018.

35. Modificació procediment fiscalització ingressos.

36. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00013425M :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressuposts municipal de despeses de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista Club esportiu Seagull).

37.Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (material Manteniment).

38. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (manteniment enllumenat públic).

39. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa SPORTISE CREATIVE SOLUTIONS, SL, amb CIF B65700734 per la factura relativa al servei de monitoratge d'instal·lacions esportives (gimnasos, coordinació i atletisme) del mes de novembre de 2020.

40. Proposta d’acord de reconeixement de crèdit i aprovació de la factura EMIT-4852 de data 24 de febrer de 2021 referent a la 4a fracció IBI 2020 del local en planta 1a i 2a situat al c/ Francesc Layret, 86-90.

41. Proposta d’acord de reconeixement de crèdit i aprovació de la factura EMIT-1 de data 25 de febrer de 2021 en relació al rescabalament del 35% de la 4a fracció de l’IBI de 2020 del local arrendat al c/ Sant Sebastià, 2 1r pis cantonada c/ La Costa, 13.

42. Aprovació Proposta de Resolució del compte justificatiu de la subvenció finalista de l’any 2020 de l’entitat Associació de Futbol Americà Badalona Dracs.

43. Aprovació de l’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per a millorar la mobilitat dels veïns al barri del Manresà

2. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem per la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem sobre el control de preus del lloguer.

4. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem de rebuig a la revocació del tercer grau a les preses i presos polítics.

5. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, Junts per Catalunya i En Comú Podem en defensa dels mercats municipals de Badalona.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la participació de les administracions locals en la gestió pública dels fons Next Generation

7. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista contra el tancament de l'empresa Bocsch a Lliçà d'Amunt.

8. Moció que presenten els Grups Municipals Socialista, Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem Més, En Comú Podem i Junts per Catalunya de suport als treballadors i treballadores de la piscina municipal del centre.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 19 de març de 2021