Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 23 de febrer de 2021

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 23 de febrer de 2021.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de febrer per via telemàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va iniciar la sessió d’aquest dimarts 23 de febrer de 2021 amb la lectura de la declaració institucional següent:

Declaració institucional Manifest 8 de març Dia Internacional de les Dones

Aquest 8 de març de 2021 volem manifestar que les dones no ens aturem, les dones continuem movent el món i sent presents, participant i liderant els espais de representació i de presa de decisió.

Ara fa un any que es va declarar l’estat d’alarma per una pandèmia que ens ha portat a una crisi sanitària mundial amb conseqüències devastadores per al conjunt de la humanitat i, en especial, per a les dones.

La COVID-19, més enllà de l’impacte sobre la salut, ha tingut un impacte sistèmic que ha posat de manifest la importància de totes aquelles activitats essencials de cura i per a la sostenibilitat de la vida, i ha evidenciat que les desigualtats de gènere, en un context de crisi, situen a les dones en una posició de més vulnerabilitat.

Arran de la pandèmia, han sorgit nous obstacles que se sumen als de caràcter social i sistèmic que persistien abans i que frenen la participació i el lideratge de les dones. A tot el món, les dones s'enfronten a un augment de les violències masclistes, de les tasques de cures no remunerades, de la bretxa salarial i digital, de la desocupació, de la pobresa, entre tantes altres discriminacions, i a un retrocés en drets socials, econòmics i polítics, com ja ha alertat les Nacions Unides.

Cal continuar apostant de forma decidida per equilibrar els temps personal, social, familiar i laboral i trencar així la discriminació de gènere en el temps. Això implica continuar treballant per implantar als nostres municipis uns horaris més racionals.

La segregació de gènere en l’àmbit laboral i el rol tradicional de cuidadores assignat a les dones, les ha situat al capdavant de les activitats que han resultat clau durant la pandèmia i, en conseqüència, a estar exposades a un major risc d’infecció: les dones constitueixen el 70% de les treballadores del sistema sanitari, el 80% del personal dels serveis socials, el 84% de treballadores a residències de gent gran, el 64% del personal dels establiments d’alimentació i el 86% del personal de neteja.

Durant aquest any, hem vist augmentar la precarietat de les dones al mercat de treball i la feminització de la pobresa. Les dones han patit més reduccions de la jornada laboral comportant una pèrdua d’ingressos, un major augment de l’atur, de la precarietat en l’economia informal i, com a conseqüència, un major risc de pobresa.

El tancament de les escoles i el confinament han comportat un increment de les tasques domèstiques i de cura a realitzar dins de les llars, feines històricament associades a les dones i que continuen recaient en major mesura en elles. A aquesta intensificació de les feines de cura s’ha afegit el teletreball, comportant més sobrecàrrega de feina i més estrès, amb un impacte en el benestar emocional de les dones.

El context de confinament i pandèmia ha augmentat el risc de les dones a patir violència masclista, exposant-les a conviure 24 hores amb el seu agressor, tal com indiquen l’augment de denúncies i atencions realitzades pels serveis i entitats especialitzades. A més, el confinament ha dificultat considerablement l’accés a la denúncia, així com l’accés a xarxes familiars, comunitàries i laborals que podrien oferir contenció i ajuda.

Tot i aquest major impacte i presència femenina al capdavant de la pandèmia, hem vist com entre les veus expertes, des de l’epidemiologia, la medicina i altres àmbits de coneixement, així com en la presa de decisions a l’hora de dissenyar i implementar mesures per donar resposta a la crisi sanitària.

Aquesta infrarepresentació de les dones també es fa palesa en els espais de presa de decisió política, només 20 països al món tenen una dona com a cap d’estat o de govern; les dones ocupen només un 24,9% dels escons parlamentaris nacionals a tot el món i el 36,3% dels càrrecs electes a escala local. Aquest fet es tradueix en una major dificultat per incloure les necessitats específiques de les dones en els processos de desenvolupament,

avaluació i seguiment de les polítiques, plans i pressupostos associats a la lluita contra la COVID-19, inclosa la recuperació econòmica i la resiliència sanitària en un futur.

En aquest sentit, cal destacar l’abordatge i la gestió de la crisi que s’ha fet a països liderats per dones, com Dinamarca, Etiòpia, Finlàndia, Alemanya, Islàndia, Nova Zelanda, Eslovàquia o Taiwan. La seva gestió ha estat reconeguda a escala mundial per la seva eficàcia per fer front a l’impacte sanitari i socioeconòmic de la pandèmia, i ha constituït un exemple de com els lideratges feministes aporten polítiques i pressupostos més efectius, inclusius i justos per afrontar les crisis.

És per això que calen lideratges feministes; és per això que cal una participació àmplia de les organitzacions feministes; i és per això que cal aprofundir en el canvi de paradigma patriarcal de la societat. I és per això que és essencial garantir la inclusió de les necessitats de les dones en les prioritats de resposta i en les mesures de recuperació i resiliència.

Per tot això, els grups polítics de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple, reiterem el nostre compromís ferm amb l’equitat de gènere com a dret humà fonamental i manifestem el nostre compromís a:

- Seguir treballant per posar fi a qualsevol forma de discriminació contra les dones com a deure de totes les administracions públiques per continuar impulsant mesures que incorporin la perspectiva de gènere, feminista, interseccional i de drets humans en l’acció de Govern.

- Implementar mesures destinades a mitigar l'impacte de gènere derivat de la crisi provocada per la COVID-19 i a garantir la igualtat real i efectiva entre homes i dones, incorporant la perspectiva de gènere a totes polítiques públiques i les actuacions de resposta que es defineixin des de l’àmbit econòmic, social, etc.

- Promoure la participació plena i efectiva de les dones en tots els nivells de decisió en la vida política, econòmica, social i cultural, així com a definir estratègies concretes en relació amb les cures des de l’àmbit supralocal i municipal que permetin reforçar els serveis, dignificar les professions vinculades, donar suport a treballadores i persones cuidadores en l’àmbit familiar, promoure la corresponsabilitat dels homes i recolzar els espais i xarxes comunitàries.

- Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la Reforma Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables.

- A desplegar, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la reforma de la Llei catalana de violència masclista recentment aprovada, així com a reforçar els mecanismes de suport a les entitats socials que estan atenent a les dones i que també es troben en una situació molt complicada.

- Instar el nou govern de la Generalitat a implantar canvis organitzatius per a millorar la gestió de totes les polítiques d’igualtat de gènere, i per a garantir la transversalitat de forma coordinada entre la Presidència de la Generalitat i l’Institut Català de les Dones, reforçant les direccions i unitats d’igualtat de totes les conselleries i departaments.

- Instar el Govern de l’Estat a aprovar com més aviat possible el Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats i posar les bases per a un sistema de polítiques de cures comptant amb la participació dels diferents nivells administratius.

NO ENS ATUREM, continuem treballant per uns municipis més justos, inclusius i equitatius, fem ciutats i pobles FEMINISTES.

Aprovació de l’ordenació de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona destinada a la construcció d’habitatges per al reallotjament dels afectats pel lateral de l'autopista al barri de Sant Crist

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer de 2021 el Text refós del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7. L’àmbit d’aquest Pla especial són els terrenys qualificats de parcel·la edificable residencial i els sòls qualificats d’espai lliure que l’Ajuntament aporta al Consorci per a la construcció d’habitatges per al reallotjament dels afectats de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) del barri de Sant Crist.

El Pla de millora urbana es planteja amb l’objectiu de definir la composició volumètrica i executar l’edifici de 24 habitatges de protecció pública de règim general destinat al reallotjament dels veïns afectats per l’execució del lateral del front de Sant Crist, així com preveure la urbanització de la zona verda.

La volumetria proposada dóna continuïtat a la línia de façana del Passatge de Fortuny amb l’edificació existent situada al carrer de Montserrat, números 15-17. La nova edificació confrontarà amb el Passatge de Fortuny i els terrenys qualificats de zona verda. L’àmbit afectat és de 1.717 m².

Per a la correcta integració de l’edifici en l’estructura del barri, i per als accessos a peu al nou edifici, es fa necessària la urbanització de la zona verda inclosa en l’àmbit, de manera que es fixa la simultània posada en servei, tant de l’edifici com de l’espai lliure urbanitzat.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació de la verificació del Text refós del PE d’ordenació volumètrica a la parcel·la del carrer Seu d’Urgell 77, i Parc de la Companyia Teatral Terrades i Cases per adequar-lo a la construcció d’un centre sanitari

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer de 2021 el Text refós del Pla especial d’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer de la Seu d’Urgell 77, i el Parc de la Companyia Teatral Terrades i Cases, per adequar-lo a la construcció d’un centre hospitalari promogut per IDCQ Inmuebles Hospitalarios S.L, del Grup Hospitalari Quiron Inmuebles S.L.

L’objectiu del Pla Especial és la modificació de la volumetria de la parcel·la qualificada d’equipament privat de nova creació 7b1, per adequar el volum d’edificació als requeriments de l’activitat que es vol desenvolupar; és a dir: un centre hospitalari. Es pretén mantenir exactament les mateixes condicions d’edificabilitat, ocupació i tipus d’equipament, sanitari-assistencial, i a la vegada, millorar la seva integració urbana.

La parcel·la on es planteja aquest Pla especial està situada al carrer de la Seu d’Urgell i al Parc de la Companyia Teatral Terrades amb una superfície 2.220 m² a l’extrem nord-oest del barri de Casagemes. L’espai està molt pròxim a la sortida nord de l’autopista C-31, situació que li dona una privilegiada posició per connectar-se amb els diferents barris de la ciutat.

L’entorn d’aquesta parcel·la es compon d’una residència de gent gran, un hotel i un edifici d’habitatges de configuració en torre. Al davant, té una illa residencial d’edificis plurifamiliars i part dels baixos d’ús terciari, on es trobava l’antic camp de futbol del CF Badalona.

La parcel·la objecte d’aquest pla és la darrera que queda per edificar de l’entorn consolidat que s’ha descrit.

La proposta desenvolupa el tipus d’equipament sanitari-assistencial privat amb la implantació d’un centre hospitalari amb l’edificabilitat establerta en el planejament vigent de 6.880 m2.

L’ordenació preveu un volum de planta baixa més cinc PB+5 (reduït en dues plantes respecte del gàlib vigent) i 17 metres de profunditat donant enfront del carrer de la Seu d’Urgell i la resta de parcel·la a un volum de PB+1. També s’admeten els elements tècnics d’instal·lacions, segons les necessitats concretes de l’activitat hospitalària, que incorporen solucions i materials de recobriment per evitar la propagació del soroll i la visualització d’aquests elements des dels edificis propers.

La proposta inclou les obres d’urbanització de l’ampliació del radi de gir de la connexió de l’avinguda de Navarra i el carrer Seu d’Urgell i la col·locació de pilones en la línia contacte dels vials de circulació de vehicles amb els espais públics de parc i per a ús de vianants. La finalització de les obres d’urbanització, que seran a càrrec del promotor, serà condició indispensable per a la concessió de la llicència d’activitat.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables d’ERC-Avancem Més, el grup municipal del PSC i el grup municipal del PP, amb l’abstenció de JuntsxCat i Badalona en Comú Podem, i el vot contrari de Guanyem Badalona en Comú.

Aprovació provisional del Pla especial de concreció volumètrica a l’àmbit de la carretera de Pomar que albergarà les instal·lacions de Badalona Capaç

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer de 2021 el Pla especial de concreció volumètrica a l’àmbit de la carretera de Pomar. El Pla, promogut per la Fundació Badalona Capaç, ordena el volum d’edificació de les parcel·les qualificades d’equipament sanitari-assistencial, definides en la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) als àmbits de l’avinguda del Marquès de Mont-roig i de la carretera de Pomar.

Les parcel·les corresponen als 4.036 m² privats que albergaran les noves instal·lacions de la Fundació Badalona Capaç i a la parcel·la pública de 612 m² de cessió a l’Ajuntament de Badalona i que ocupen la cantonada dreta delimitada per la carretera de Pomar, l’avinguda de la Cerdanya, i la Riera de Montalegre.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional Pla especial d’ampliació de tipus d’equipament a l’antiga fàbrica CACI

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer de 2021 el Pla especial d’ampliació de tipus d’equipament a l’antiga fàbrica “Compañía Auxiliar del Comercio i de la Industria” (CACI). El Pla especial es justifica per la necessitat de no condicionar l’antiga fàbrica CACI únicament al tipus d’equipament cultural.

El tipus restringit de tipus cultural es va definir en el planejament vigent per a la implantació del Museu del Còmic de Catalunya, que no ha acabat d’implantar-se. Aquest fet ha provocat que durant els últims anys, després de la seva rehabilitació, l’edifici hagi estat desocupat. Cap altre tipus d’activitat cultural s’ha interessat en l’ocupació de l’edifici.

Aquest edifici va ser cedit com a equipament dins dels estàndards que corresponien al desenvolupament del sector A3 de la façana marítima. L’Ajuntament ha portat a terme les obres de consolidació per tal de conservar-lo.

L’ampliació de tipus d’equipament vol ser una garantia de la conservació del patrimoni històric i es proposen els tipus d’equipament següents:

  • Docent: Centres docents, públics o privats.

  • Tècnic-administratiu: Centres o edificis per a serveis de l’administració pública i d’altres d'interès públic.

  • Cultural, ja en vigor: Centres o instal·lacions per a congressos, exposicions, sales de reunions, d’interès públic, social o comunitari.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional del PERI per a l’ampliació a l’ús esportiu del Centre Comercial de Montigalà

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer de 2021 la modificació puntual del Pla especial de reforma interior (PERI) de Montigalà. L’objecte d’aquesta modificació és ampliar a l’ús esportiu els actuals usos del Centre Comercial Montigalà.

Es tracta de la parcel·la industrial-comercial del polígon F de Montigalà, que ocupa tota l’illa, on es troba el Centre Comercial Montigalà, que ocupa prop de 45.000 m2, de sòl i una superfície construïda de 3.905 m2 on hi ha actualment el Carrefour de Montigalà.

L’ús esportiu que s’introdueix permetrà ocupar alguns espais que han deixat de ser comercials i que es podrien reconvertir amb la instal·lació d’un gimnàs.

El Centre Comercial Montigalà està dotat de 2.400 places d’aparcament que cobreixen les necessitats d’un accés fluid als usuaris. Està situat en el perímetre del polígon, amb zones residencials en l’entorn, en contacte amb zones verdes i equipaments, que el van fer apte per instal·lar un hipermercat i també per a usos vinculats a l’oci i el lleure. Aquest edifici ha estat des de la seva construcció pensat com un contenidor d’activitats comercials i d’oci, emparat amb la qualificació de comercial. L'ús esportiu s’inclou en els usos permesos en parcel·les industrials dins del perímetre dels polígons i es pot considerar compatible amb la resta d'activitats que es donen en l’edifici.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional de les Normes Urbanístiques per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer de 2021 la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità (PGM) per a la supressió de barreres arquitectòniques. La modificació té l’objectiu de possibilitar l’execució d’obres als patis interiors d’illa, o espais no edificables de les parcel·les, en edificis que van ser construïts amb anterioritat a l’aplicació de les normatives que regulaven el compliment de la supressió de les barreres arquitectòniques, així com l'obligatorietat de les condicions en matèria d’accessibilitat.

La modificació afecta els articles 223 i 228 de la Secció 1a, precisament, perquè serà aplicable a tots els tipus d’ordenació; ja sigui alineació a vial, volumetria específica o edificació aïllada. Inclou tots els paràmetres comuns de tots els tipus d’ordenació i totes les claus urbanístiques.

La Modificació puntual de les Normes del PGM abasta tot àmbit de Badalona i es formula per iniciativa pública de l’Ajuntament. L’objectiu final és que tots els edificis de Badalona puguin adaptar-se a les exigències mínimes d’accessibilitat que ja són obligatòries.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovat inicialment el text del reglament del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona (CPSCB)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer de 2021 el text del reglament del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona (CPSCB).

El Consell és un òrgan consultiu que té com a finalitat l’assessorament i redacció de propostes i de plans d’actuació en matèria de seguretat ciutadana.

El Reglament que es proposa és producte de l’esforç de tots els grups municipals i les entitats de la ciutat. Ha de regir el funcionament del Consell de Seguretat perquè sigui una eina que permeti apropar el servei de seguretat i prevenció al teixit social de la ciutat.

El Consell ha de servir per dotar de més transparència als problemes que sorgeixin diàriament i posar sobre la taula el treball que realitzen els cossos i forces de seguretat a Badalona i, especialment, la Guàrdia Urbana.

Es pretén que el Consell Municipal de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona sigui un fòrum:

  • Constructiu i pedagògic de la tasca que fa la policia de Badalona i la resta de cossos policials.

  • Que apropi el treball de la Guàrdia Urbana a les entitats socials de la ciutat i que aquestes, a la vegada, puguin transmetre les seves inquietuds als responsables policials.

  • Que la ciutadania vegi i percebi el servei de prevenció i seguretat que ofereixen totes les policies com a pròxims i no aliens al seu dia a dia.

  • Que es pugui generar un debat ric en continguts sobre les necessitats de Badalona.

  • Que es pugui fer valdre en valor la història i la labor del cos i de tots els agents de la Guàrdia Urbana de Badalona.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció a favor d'establir una moratòria en relació amb l'enderroc de la totalitat de l'antiga fàbrica Mobba

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer una moció a favor d'establir una moratòria en relació amb l'enderroc de la totalitat de l'antiga fàbrica Mobba.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar a l’Ajuntament, i al govern particularment, a no prendre cap decisió encaminada a l’enderroc total de les edificacions que es mantenen dempeus a la parcel·la limitada pels carrers Sant Isidre, Dos de Maig, Eduard Maristany i Colom, abans dels propers sis mesos.

SEGON.- Aprofitar aquesta moratòria, per prendre coneixement tots els grups, de les diferents propostes que siguin plantejades ja sigui pel mateix Ajuntament o per entitats o ciutadans, assegurant d’aquesta manera que, qualsevol que sigui la decisió que s’adopti finalment, vingui avalada per un estudi rigorós i compartit sobre el futur d’aquell espai i sobre la viabilitat econòmica de la mateixa.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú i el Partit Socialista de Catalunya amb el vot contrari del grup municipal del Partit Popular.

Moció per reclamar als bancs i les caixes un servei d'atenció presencial, especialment per a la gent gran que no pot accedir a les gestions en línia

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer una moció per reclamar als bancs i les caixes un servei d'atenció presencial, especialment per a la gent gran que no pot accedir a les gestions on-line.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen a Badalona, a reforçar els recursos d’atenció al client, per tal d’oferir un servei adequat durant tot l’horari en especial atenció a les persones grans que no poden fer els seus tràmits o gestions on-line.

SEGON. Instar al Banc d’Espanya, organisme regulador competent del sistema financer a:

  1. Controlar que els productes financers de les entitats bancàries no continguin publicitat enganyosa i que les exigeixi una informació transparent i real sobre els serveis i productes.

  2. Prohibir el cobrament de comissions a persones, sobretot el col·lectiu de persones grans, que no poden utilitzar que no poden utilitzar els caixers automàtics ni internet per fer les gestions bancàries de pagaments i gestió dels seus ingressos.

TERCER.-Instar a l’Ajuntament a fer una campanya informativa per tal de fer arribar a les persones grans un suport administratiu en aquelles reclamacions pel cobrament de comissions clarament abusives per part de les entitats bancàries de Badalona.

QUART.-Traslladar aquest acord al moviment pensionista de Badalona, a altres organitzacions que defensin els drets dels/les pensionistes, a col·lectius i entitats que treballen amb la gent gran, a la FAVB, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat i a totes les entitats bancàries que operen amb oficina pròpia a Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per la defensa de l'ús exclusiu dels carrils bici per al trànsit de bicicletes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer una moció per a la defensa de l'ús exclusiu dels carrils bici per al trànsit de bicicletes.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar el govern municipal a la retirada immediata dels senyals que autoritzen l’aparcament de cotxes al carril bici i prendre les mesures necessàries per evitar l'aparcament en la zona de carril bici.

2. Instar al govern municipal a fer un estudi dels desperfectes que s’han produït amb aquest ús d’aparcament del carril bici i reparar els desperfectes ocasionats.3. Reclamar a l’AMB que es posicioni, sol·licitant que es rectifiqui i es retirin els senyals que permeten l’estacionament i es col·loquin els separadors protectors corresponents i previstos al projecte licitat.

4. Traslladar aquests acords a Massa Crítica BDN com a promotors de la denúncia, al Consell de la Mobilitat, a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més i Guanyem Badalona En Comú, amb les abstencions del Partit Socialista de Catalunya i del grup municipal del Partit Popular.

Moció per reclamar al Govern Municipal que dotin de recursos humans les polítiques d'igualtat i tinguin en compte l'impacte de gènere al Pla de reconstrucció de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer una moció per reclamar al Govern Municipal que dotin de recursos humans les polítiques d'igualtat i tinguin en compte l'impacte de gènere al Pla de reconstrucció de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Donar compliment als acords de la moció que reclamava al govern municipal que la regidoria de la dona fos denominada Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI i que va ser aprovada al mes de juliol de 2008.

SEGON. Incorporar la perspectiva de gènere al Pla de reconstrucció econòmica i social, assegurant la presència de representants del consell municipal de la dona a les diferents comissions del Consell General creat per la seva redacció.

TERCER. Dotar la regidoria de Feminisme dels recursos humans necessaris, incloent-hi a la plantilla estructural dues agents d’igualtat, una cap de departament de transversalitat de gènere, i amb la previsió d’ampliar més l’equip per constituir a mitjà termini un servei de Feminisme amb la seva pròpia cap i l’estructura necessària per a una ciutat tan gran com Badalona. Aquí, també s’hi ha d’integrar el departament de LGTBIQ+, on s’ha d’incloure el SAI, també amb personal específic, departament i l’estructura necessària, on el servei també va dirigit a les dones d’aquest col·lectiu.

QUART. Reforçar el SIAD amb la figura de la cap d’un departament específic de violència masclista, així com replantejar l’estructura del servei en relació amb les competències municipals, el nou SIE, el contracte-programa i les necessitats de les dones avui dia.

CINQUÈ. Donar trasllat d’aquests acords a la Federació de Dones de Badalona, al Consell Municipal de la Dona a la FAVB i a totes les entitats de dones de la ciutat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú, i el Partit Socialista de Catalunya, amb l’abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Moció denunciant la paràlisi del Govern Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer una moció denunciant la paràlisi del Govern Municipal.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Denunciem la paràlisi d’aquest Ajuntament.

SEGON. Reclamem, amb la màxima urgència, que es porti a aprovació el Pla de Reconstrucció i els pressuposts, tant l’ordinari, com el d’inversions.

TERCER. Mentrestant, instem al govern municipal a bonificar i/o subvencionar l’impost de béns immobles que afectin les activitats econòmiques (empreses, comerços i autònoms) afectats per la crisi del COVID.

QUART.- Mentrestant, instem al govern municipal a modificar els períodes de pagament del contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels impostos municipals en cas que tinguin afectació IBI, IAE, ICIO pel que respecte al primer i segon fraccionament.

CINQUÈ.- Mentrestant, instem al govern municipal a modificar els períodes de pagament dels contribuents que hagin optat pel pagament domiciliat dels preus i taxes municipals, pel que respecte al primer i segon fraccionament.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem MES, Guanyem Badalona En Comú, i el Partit Socialista de Catalunya, amb el vot en contra del grup municipal del Partit Popular.

Moció en suport als efectius de mossos d'esquadra, la policia local i tots els cossos policials

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer una moció en suport als efectius de mossos d'esquadra, la policia local i tots els cossos policials.

La moció proposa els acords següents:

PRIMER.- Exigir rectificacions a les formacions polítiques que, amb les seves declaracions públiques, afavoreixen i emparen la impunitat de les actuacions violentes.

SEGON.- Exigir al govern de la Generalitat que doti d’eines efectives i útils als efectius del cos de mossos d’esquadra que garanteixin la distància amb les masses violentes en els dispositius d’ordre públic, alhora, que aquestes es puguin utilitzar amb total seguretat jurídica.

TERCER.- Exigir al govern de la Generalitat que planifiqui i doti suficientment els dispositius d’ordre públic davant els disturbis i actuacions violentes que s’estan produint als carrers de les principals ciutats catalanes.

QUART.- Demanar al futur govern de Catalunya, als grups polítics amb representació parlamentària i als grups municipals amb representació en aquest consistori, que defensin la tasca i el compromís de servei públic del cos de Mossos d’Esquadra, les policies locals, la nostra guàrdia urbana i la resta de cossos i forces de seguretat.

CINQUÈ.- Condemnar rotundament el vandalisme, la intimidació i la violència com a forma de protesta.

SISÈ.- Mostrar tot el suport als mossos d’esquadra, a la policia local i a tots els efectius dels cossos policials per la seva imprescindible tasca.

SETÈ.- Donar trasllat dels acords al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i a tots els sindicats policials.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PSC i del PP, les abstencions del grup municipal de Badalona en Comú Podem i d’ERC-Avancem-MES i amb els vots en contra de JuntsxCat Badalona i Guanyem Badalona en Comú.

Moció de suport al món de la dansa i l'activitat física davant el tercer tancament i de creació d'ajudes pel sector

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer una moció de suport al món de la dansa i l'activitat física davant el tercer tancament i de creació d'ajudes pel sector.

La moció proposa els següents acords:

Primer. Donar ple suport al col·lectiu d’entitats de dansa, escoles de dansa de Badalona davant les mesures restrictives que impedeixen la seva activitat.

Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures compensatòries a les mesures restrictives de tancament cap a aquest sector i buscar solucions per una obertura segura dels seus espais, tot adoptant protocols i mesures de seguretat.

Tercer.– Que des de l’Ajuntament de Badalona es segueixin aportant mesures d’ajudes i suport als agents afectats.

Quart.– Donar compte d’aquest acord a entitats de dansa, escoles i acadèmies de dansa de Badalona.

La moció inclou una esmena in voce que afegeix les escoles de música.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

(Atès que el desenvolupament del ple ordinari del 23 de febrer es va prolongar fins a les 12 de la nit sense concloure tots els punts de l’ordre de dia previst, es va celebrar, de manera extraordinària i urgent, un nou ple que es va convocar per a les 00.30 hores del 24 de febrer, amb l'objectiu de finalitzar el debat de les tres darreres mocions i el torn de precs i preguntes dels regidors i regidores).

Badalona, 24 de febrer de 2021