Twitter Facebook Instagram Youtube

Calendari del contribuent 2021 a Badalona

Calendari del contribuent 2021 a Badalona.

Des del Govern municipal es recomana domiciliar els rebuts per no haver de fer cues i evitar els recàrrecs

Els terminis de pagament dels rebuts de les diferents taxes i impostos municipals a Badalona per a aquest any 2021 queden de la següent manera:

Rebuts no domiciliats

De l’1 de febrer al 6 d’abril: taxa pels serveis de cementiris municipals; taxa per entrada de vehicles – guals; taxa per ocupació de quioscs i marquesines; taxa per reserva d’espai per aparcament de vehicles i la taxa d’ocupació de via pública amb caixers.

Del 19 de febrer al 19 d’abril: impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Del 6 d’abril al 7 de juny: impost sobre béns immobles (IBI) urbans i impost sobre béns immobles rústics així com la primera fracció de la taxa del mercat setmanal i encants i de la taxa de gestió administrativa dels mercats i precaris.

La segona fracció d’aquesta taxa del mercat setmanal i dels encants i de la gestió administrativa dels mercats i precaris es cobraria del 4 d’octubre al 7 de desembre.

Del 6 de setembre al 8 de novembre: preu públic de la recollida de residus sòlids urbans i la taxa d’ocupació de la via pública (taules i cadires).

Del 17 de setembre al 17 de novembre: impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Rebuts domiciliats

  • Els rebuts domiciliats de la taxa pels serveis de cementiris; la taxa per entrada de vehicles - guals; la taxa per ocupació de quioscs i marquesines; la taxa per reserva d’espai per aparcament de vehicles a la via pública; la taxa d’ocupació de la via pública amb caixers i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es cobraran el dia 1 d’abril.

  • L’import de l’IBI rústic es cobrarà l’1 de juny.

  • La taxa dels mercats setmanals i encants i la taxa de gestió administrativa de mercats i precaris es pagarà en dos fraccions la primera l’1 de juny i la segona l’1 de desembre.

  • La taxa d’ocupació via pública (taules i cadires) i el rebut anual domiciliat per la recollida de residus sòlids urbans es cobrarà el 2 de novembre.

  • La domiciliació bancària de l’IBI i de l’IAE té l’avantatge del pagament fraccionat. Els rebuts domiciliats en quatre terminis de l’IBI urbans es cobraran els dies 3 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre.

  • Pel que fa a l’IAE, els rebuts domiciliats en tres terminis es cobraran els dies 1 d’octubre, 2 de novembre i 1 de desembre.

En el cas que es disposi de certificat digital o DNI electrònic es pot consultar la informació tributària i fer aquests tràmits a www.orgt.diba.cat o a www.badalona.cat.

Si es vol realitzar qualsevol tramitació telemàtica i presentar documentació relacionada amb la gestió de tributs (sol·licituds, recursos, registre general...) es pot fer a través de la seu electrònica https://seu.badalona.cat/ - Catàleg de tràmits que recull tots els tràmits municipals que l’Ajuntament de Badalona ofereix.

Badalona, 17 de febrer de 2021