Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per demanar la implantació d’una regulació dels salons de joc

Moció per demanar la implantació d’una regulació dels salons de joc

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 una moció per demanar la implantació d’una regulació dels salons de joc.

La moció proposa els acords següents:

Primer. Fer un pacte de partits per tal de poder afrontar la problemàtica, tot adoptant els consensos necessaris per trobar les solucions apropiades.

Segon. Instar al Parlament de Catalunya a reconèixer la ludopatia com un problema de salut pública i garantir els recursos públics als plans de prevenció i rehabilitació de la ludopatia en el marc del sistema públic de salut amb l’objectiu d’accelerar i millorar la qualitat del servei.

Tercer. Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat per tal d’elaborar els protocols necessaris per detectar i impedir de manera efectiva l’accés dels menors als locals de joc i apostes.

Quart. Desenvolupar una ordenança municipal a la nostra ciutat que reguli els requisits per a l’obtenció de noves llicències per aquests tipus d’establiments, així com la distància mínima amb centres educatius, culturals, esportius, sanitaris i altres salons de joc el màxim possible. Cinquè - Adaptar l’ordenança de publicitat metropolitana - depenent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona - per tal d’incloure a les ordenances municipals la prohibició expressa de la publicitat de cases d’apostes i joc online en el nostre terme municipal.

Sisè. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona, que en els seus processos de contractació pública i de concessió de subvencions públiques s’exclogui a aquelles entitat que rebin finançament per publicitat de cases d’apostes.

Setè. Instar a l’Ajuntament de Badalona que realitzi i publiqui informes periòdics sobre la localització geogràfica de les cases d’apostes presencials atenent a criteris socioeconòmics de la població del municipi.

Vuitè. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol l’impuls d’un nou redactat de la llei del joc per actualitzar, regular i recollir les noves formes de joc i promoure la protecció i conscienciació dels i les joves.

Novè. Instar a l’Ajuntament de Badalona a posar en marxa centres socials gestionats directament pel jovent on puguin desenvolupar un oci alternatiu i digne.

Desè. Incrementar la realització, especialment en l'àmbit juvenil, de campanyes de sensibilització, conscienciació i formació per a prevenir problemes d'addiccions i ludopatia: campanyes dirigides a joves, famílies, comunitat educativa, associacions, personal tècnic municipal i població en general.

Onzè. Instar als components de la Taula de Salut Mental i Addiccions la convocatòria d’una nova sessió tan aviat com sigui possible, per conèixer la situació real respecte a la població juvenil de la ciutat.

Dotzè. Declarar, com a Ajuntament de Badalona, el nostre rebuig a la proliferació de salons de joc i de les campanyes publicitàries que tracten de promoure-les i normalitzar-les.

Tretzè. Comunicar els acords a les associacions de Joves del municipi, les entitats d’educació en el Lleure, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB), a la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Centres Públics de Badalona (FAMPAS), a l’Associació Centre Català d'Addiccions Socials, a la Taula de Salut Mental i Addiccions i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-AVANCEM, Guanyem Badalona En Comú i Partit Socialista de Catalunya. El Grup Municipals del Partit Popular es va abstenir.

Badalona, 27 de gener de 2021