Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la modificació de PGM al Turó de l’Enric i al Torrent de Vallmajor de Badalona

Aprovació provisional de la modificació de PGM al Turó de l’Enric i al Torrent de Vallmajor de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 provisionalment la modificació de Pla General Metropolità (PGM) al Turó de l’Enric i al Torrent de Vallmajor de Badalona. La proposta planteja la substitució d’un sòl susceptible de ser edificat com equipament privat situat en uns terrenys d’alt valor mediambiental traslladant l’ús i el caràcter privat a una parcel·la industrial municipal.

La Modificació del PGM es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques del Turó de l’Enric per tal de recuperar l’espai entorn del Turó com a sòl públic atès que forma part d’un corredor verd dins la infraestructura verda de Badalona i com a potencial parc de la ciutat. Es proposa el trasllat del sostre d’equipament sanitari-assistencial privat a l’illa compresa entre el carrer del Torrent de Vallmajor, cantonada amb camí de les Guixeres de Badalona, i adaptar-la a l’ús concret de Tanatori.

La proposta permet aconseguir la cessió dels terrenys a l’entorn del Turó com a sòl públic. Es concreta amb una superfície d’equipament públic de 6.313 m2, que és el primer pas per a la salvaguarda dels valors mediambientals del Turó de l’Enric. La integració del Turó de l’Enric dins de l’estructura verda de la ciutat requereix d’un àmbit més ampli de reflexió, que sense perdre la superfície d’equipament públic com a reserva per el barri, manté la possibilitat de ser traslladable a un altre posició i qualificar el Turó com espai lliure.

L'interès públic d’aquesta proposta de modificació del PGM es justifica perquè és un sòl de valor paisatgístic amenaçat amb la qualificació de sistema d’equipament sanitari-assistencial i l’edificació que comporta, que no és coherent amb les característiques del sòl atès que és un dels pocs espais amb el potencial necessari per esdevenir part de l’estructura verda de la ciutat. Aquest espai es configura com connexió de la trama urbana amb el substrat natural de la vessant sud de la Serralada de Marina.

El destí docent dels terreny a 20 anys de la seva qualificació, es va considerar obsolet atès que el servei escolar estava ja cobert per les escoles de l’entorn. Així l’any 2012 es va qualificar d’equipament sanitari-assistencial.

El Turó de l’Enric ha estat objecte d’expropiacions parcials i de cessió en polígons d’actuació aconseguint-se la titularitat pública parcel·la a parcel·la, quedant no obstant terrenys de titularitat privada, que podien esdevenir equipaments privats.

La proposta va destinada a salvaguardar el Turó de l’Enric evitant la pressió de la propietat del sòl, i oferir l’opció de traslladar l’edifici d’equipament sanitari-assistencial a una parcel·la de l’Ajuntament destinada a ús de benzinera a l’entorn de les Guixeres, que mai s’ha desenvolupat.

El trasllat de la qualificació d’equipament sanitari-assistencial privat permetrà que es construeixi l’edifici de l’equipament a les Guixeres completant la urbanització del sector amb el nou vial de vora del futur parc de la Mediterrània.

En concret l’actuació es concentra en un àmbit discontinu.

Àmbit A – Turó de l’Enric

Per a l’Àmbit A es proposa el canvi de qualificació de sistema d’equipament del tipus sanitari-assistencial privat (clau 7b), de superfície 6.313 m², a equipament públic sense tipus assignat, com a reserva (clau 7b).

Àmbit B - Carrer del Torrent de Vallmajor – Camí de les Guixeres

En l’àmbit B es proposa un canvi de qualificació de zona industrial (clau 22s - Benzinera) a equipament privat de tipus sanitari-assistencial -Tanatori. La superfície de parcel·la, ajustada a la vialitat de la futura carretera B-500 i el nou vial previst en el planejament vigent en la part posterior de la parcel·la, és de 4.358 m². El sostre que s’edificarà d’equipament sanitari-assistencial no supera al que determinava el planejament vigent: 0,9 m² de sostre per cada m² de sòl de la parcel·la d’origen (Turó de l’Enric).

El dictamen ha estat aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 27 de gener de 2021