Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts, 26 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts, 26 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 26 de gener, a les 18 hores, una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid 19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de novembre té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1 Aprovar l’acta número 25, corresponent a la sessió ordinària de 22 de desembre de 2020 i l’acta número 26, corresponent a la sessió extraordinària de 29 de desembre de 2020.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Autoritzar la cessió del dret de concessió demanial sobre el subsòl de la parcel·la adjacent a l’equipament hoteler, identificada amb el núm. 3 “sistema espais lliures, clau 6b1” a favor de l’empresa Eroles SA.

3. Aprovació provisional de la modificació de PGM al Turó de l’Enric i al Torrent de Vallmajor de Badalona.

4. Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos

5. Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

6. Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

7. Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

8. Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

9. Imposició administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

10. Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

11. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE Telefónica de España SAU, Telefónica Móviles España SAU, per un import total de 665,50,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de la factura corresponent al consum telefònic del mes d’octubre 2019 dels centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

12. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de desembre de 2020.

13. Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

14. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d’exercici tancat.

15. Aprovar la creació del Consell d’Accessibilitat Municipal de Badalona així com els seus estatuts

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

16. Aprovar la denegació de la sol·licitud d’ampliació del dret de superfície a AEMIFESA.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

17. Designar els membres del Consell d'Administració de Marina Badalona, SA i el representant de l’Ajuntament de Badalona a la Junta General de Marina Badalona, SA del dia 8 de febrer de 2020

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya Badalona pel desplegament de la fibra òptica al barri de Dalt La Vila.

2. Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya i del Partit Socialista a favor de la dimissió de la regidora de seguretat.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona En Comú Podem exigint seguretat als centres.

4. Moció que presenten els Grups Municipals d’ERC-AVANCEM i Badalona en Comú Podem per demanar la implantació d’una regulació dels salons de joc.

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona En Comú en suport a les companyies de creació artístic i cultural de Badalona.

6. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-AVANCEM , Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona En Comú en defensa dels drets energètics i contra els talls de subministrament elèctric que pateixen els veïns i veïnes de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 22 de gener de 2021